Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဢူးယီႈသေး ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ

ဢူးယီႈသေး ဢႃယု 75 ပီ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ  ၽွင်းတေၵႂႃႇယႃတူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14.9.2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢူးယီႈသေး ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လုၵ်ႉတီႈ   ဝၢၼ်ႈယေႇပူႇၸၢၼ်း ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃသေ လူႉသဵင်ႈပႅတ်ႈပွတ်းတၢင်း  ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းဢမ်ႇယူႇလီမႃး လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉသုၵ်ႉၽဵဝ်ႈၶီႈၵူမ်ႇလင်ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ 2 ဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပွၵ်ႈၵမ်း 3 ႁိုင်ၼၢၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼမ်ႉၸင်ႇယွမ်းလူင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶီႈၵူမ်ႈထူမ်ႈၼႃ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ။ တီႈဢၼ်ၶီႈၵူမ်ႇထူမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းလွႆးလွႆးၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တႃႇၽဵဝ်ႈၶီႈလိၼ်ငႂ်ႈလိၼ်တႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း မၢင်တီႈၵေႃႈၽဵဝ်ႈၸွႆႈၵၼ် ပေႃးၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းယဝ်ႉတႄႉၶႅၼ်းၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ  မိူၼ်ၼႆတုၵ်ႉၶၼႃႇ“ ဝႃႈၼႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 3 ပွၵ်ႈ 3...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ၼိုင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်း သေလၢမ်းမႆႈတင်းလင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8.9.2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ လုင်းဢႃးသူႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး  ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းတင်းလင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။    ၸုမ်းၶႄၾႆးဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလုင်းဢႃးသူႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸပ်းတဵၼ်းတီႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃးသေၵႂႃႇ ။...

ၼမ်ႉထူမ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ “ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈၼမ်ႉၶိုၼ်းထူမ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶႂ်ႈဝႃႈသုင်ဝႆႉဢေႃႈ။ၼႂ်ၼႆႉတႄႉၶိုၼ်းယွမ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉမီးဢေႃႈ” - ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။   ဝၢႆးလင် ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶႄၽေးသၽႃႇဝ  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၶႄၽေးၽွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။...

ၸဝ်ႈသြႃႇလၢႆး  ၵေႃပွင်ၵၢၼ်သင်ႇၶႃႇၸႄႈမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇၽတ်ႉတၼ်တ ဝၸီရၺႃၼ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်သင်ႇၶႃႇ ၸႄႈမိူင်း တႆး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း  ၽွင်း ဢႃယုလႆႈ 81 ပီ ဝႃႇသႃ 61 ဝႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12:50 မိၼိတ်ႉ  ၸဝ်ႈသြႃႇၽတ်ႉတၼ်တဝၸီရၺႃၼ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသြႃႇလၢႆး  ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း  တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်လႄႈ တၢင်းထုင်ႉမၢၼ်ႈပဵင်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႆၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃ လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းမႃးလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်း/ မၼ်းၵၼ်းၶိုၼ်ႈႁူဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးလၵ်ႉဢဝ်...

ၶီႈၵူမ်ႇ/ငႂ်ႈ ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း

ဝၢႆးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉ ၸွမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း/ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း  ၊ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆထူမ်ႈ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ဢူၵ်း ပူၼ်ႉႁူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ၼႅတ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵႄႈ ၶၢႆႉဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽႄး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/...

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ၼွင်းလုပ်ႇတွင်ႈလေႃႇလႄႈ ပႃးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၸူမ်တၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးမၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ႁိမ်းၶူဝ်ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လီငၢမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   လုၵ်ႉဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁိပ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ။ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၵဵင်းတွင်းမႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပူင်ထမ်းတြႃးတီႈလႂ်ဝဵင်းလႂ်သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉသီၻွၼ်ႊႁိူင်း မိူင်းၽူင်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉသၢႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈလၢႆႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူၼ်ႉလႆၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။   ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶမ်ႈဝႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတင်းၶိုၼ်းဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇ။ ၼမ်ႉၾူၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လႆလူင်းၼမ်ႉသၢႆ။...

တၵ်ႉၵႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢၼ်မႃး ဝႆႈသႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးၸဝ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႂ်းဝဵင်း သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉမႃး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ  တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႈသႃထိုင်  တီႈဝတ်ႉသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်းတီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႉလႄႈၽႃႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၼမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆ တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ - ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႇတၢင်းထႅင်ႈ လၢႆတီႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ(ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်း လွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထတ်းႁၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းဝီႊယႅတ်ႊၼၢမ်ႊ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ 4 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဝီႊယႅတ်ႊၼၢမ်ႊ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်း ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးတီႉၼႂ်းၵႄႈ ၵဵင်းတုင်-မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းၼမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ။ လႆႈႁူႉဝႃႈလုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်းမႃး ဢၢၼ်းၵႂႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးသမ်ႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေလၵ်ႉလွမ်ယူႇသဝ်း -ဝဵင်းပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလူင်ဝႆႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃ ယဵတ်ႈမွၼ်လႆႈတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img