Thursday, May 30, 2024

ၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ တိုၵ်ႉၵၢႆပဵၼ် ၾၼ်

Must read

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းယဝ်ႉလိုဝ်းထႅင်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၼပ်ႉၼိဝ်ႉမိုဝ်းငွၵ်းႁၵ်းပႂ်ႉလၢႆႇ မွင်းႁႅင်ႈမွင်းႁဵဝ်ႇၼပ်ႉ မိုဝ်းပႂ်ႉဝၼ်းလၢႆ ၵၢႆပဵၼ်ၾၼ်လူမ်းၾၼ်လႅင်ႉ တႅင်ႉလိပ်ႈႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉမွင်းဝၼ်းလွၵ်ႇ ဝၼ်းလၢႆ ထၢင်ႇဝႃႈတေၸၢင်ႈလႆႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တင်းပေႃႈၵႃႉမႄႈၵႃႉလႄႈၵူၼ်း သိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းမူတ်းသဵင်ႈၵႂၢမ်းဝင်ၵႂၢမ်းမုင်ႈမွင်း။

လၢၼ်ႇ/ၽၵ်းတူ မၢႆ 1 တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ

- Subscription -

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈႁိပ်ႈၶၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ႇၵၢင်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႅင်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႂ်ႈလၢႆးငၢၼ်းငဝ်းလၢႆးလႄႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉတၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇၶူဝ် မိတ်ႉသ်ဢူၺ်းလီ လၢၼ်ႇၶူဝ်မၢႆ 1 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ 19 လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉလႄႈ ၵၢၼ်တေပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢၼ်မၵ်းတမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႆႈသူင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃး ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။  

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ တၢင်းငဝ်ႈငုၼ်း ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ သူင်ႇၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈလူင်းတူၺ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် လိူမ်ႈလႆႇလႄႈတမ်းဝၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတႃႇ 100 ၵေႃႉဝႆႉဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇ/ၽၵ်းတူ မၢႆ 1 တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇလႆႈထတ်းထွင်တူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေယင်ႇၸင်ႈတင်းသၢႆငၢႆမၼ်းယဝ်ႉ ႁၼ်ၽူလ်လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ လွင်ႈၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းမၼ်းမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉလူးၵွၼ်ႇၸင်ႇၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးလၢႆးငၢၼ်း ႁဵတ်ႇၽူလ်(ႁေႇတုၽလ) တေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၶူဝ် မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ယဝ်ႉလူးၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်း ၸင်ႇ ၸၢင်ႈလႆႈဢၼုၺၢတ်ႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၶူဝ်မႄႈၼမ်ႉသၢႆ မၢႆ 1 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်း လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၸႅင်ႈမႃး တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇထႆးလႆႈႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈသူင်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇလၢႆးငၢႆးၶိုၼ်ႈၸူးၸႄႈတွၼ်ႈ တၢင်းလူင်ပင်ၸိုင်ႈထႆးႁပ်ႉႁပ်ႉႁူႉယဝ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်ႊမႃးႁူပ်ႈၵၼ်ႁႃဝၼ်းတႅပ်းတတ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၵၼ်ပဵၼ်တၢင်ၵၢၼ်။

ပိူင်လူင်မၼ်းၵၢၼ်ဝၢင်းလၵ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တင်းလွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ19 လႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈလၢၼ်ႇၶူဝ်ၼမ်ႉသၢႆ  မၢႆ 1 ။ ၼင်ႇဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈတေပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၸႅင်ႈသင်မႃး။

လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇၸ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေမိူင်းၶႄႇၵေႃႈလႆႈပိုတ်ႇမိူင်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ ပွတ်းမိူင်းလႃး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းယႂုၼ်ၼၢၼ် (မိူင်းၶႄႇ) ၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်းမႃး ပိုတ်ႇမႂ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ တၢင်းၾၢႆႇမူႇၸႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းတင်းမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ လၢၼ်ႇသေတႃႉ ၵွႆးဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်ရူထ်ႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၼၼ်ႉၵွႆးလႄႈ ယင်းပႆႇဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇမႃး။

ၵွႆးၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ တၢင်းမျႃႉဝၻီႇလႄႈမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၶွင်ထႆး ၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ လၢႆၾၢႆႇၶတ်ႈလၢမ်း ၵၢၼ်ဝႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တၢင်းမႄႈသၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၵေႃႈ တၵ်းတေပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ပေႃးဝၢႆးသေ ငဝ်ႈငုၼ်းၼေႇပျီႇတေႃႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းရဵပ်ႈရွႆႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉယဝ်ႉတင်းၼမ်ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်ၶၢမ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ မႄႈသၢႆ။ ပဵၼ်ၵၢၼ် တတ်းသိၼ်ပၼ် ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈတဝ်ႈလဝ်ႇလၢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉတႄႉ။

ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၵုၼ်ႇသိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၶၢႆၶဝ်ႈတင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ်။ ၵူၼ်းၾင်ႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇသိၼ်ၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆၵွႆးၵွႆး လိူဝ်သေၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈၽၵ်းၶဵဝ်  ႁူမ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ပိတ်းလၢၼ်ႇမႃးၼႆႉ ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉဢၼ်ၽၢၼ်ႇတၢင်းၶူဝ်မႄႈသၢႆမၢႆ 2 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၵွႆးဢမ်ႇ ၵႃး ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၵူႈလွင်ႈၵူႈယၢင်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈသုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ ၵေႃႈ ၶၢတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း