Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶီႈလဵၵ်း

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း လႄႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁူဝ်ၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈသိတ်းယႃႈယႃယုင်းလႄႈ သေႃႇသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈယုင်း၊ ၸွႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မၢၵ်ႇယၢင်းၶမ်း (ရွှေမယ်ယန်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၸပ်းၶႆႈၸပ်းၼၢဝ်ၼမ်မႃး။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉရႃႇသီႇၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၵူၼ်းလူင်ၽိတ်းၵၼ် သမ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထိုင်တၢႆ

ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ လုၵ်ႉလွမ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵၼ် ထိုင်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သွင်ႁိူၼ်းယူႇၸမ်ၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၊ ဢၼ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ လၵ်ႉလွမ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵၼ် ပၢတ်ႇၶေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ထိုင်တၢႆ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  - “  ၶႃယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ယုၵ်းယၢၵ်း တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း။ ၼၢႆးထႅင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈမဵၼ်ၵႂၼ်းၾႆးၼႆသေ...

 ၽူႈလၵ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉဢၼ်ပႃး GPS လႄႈပၢႆႈဢမ်ႇလွတ်ႈ

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈလၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉပႃး GPS ၶိူင်ႈၼႄတူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ပၢႆႈဢမ်ႇတၼ်းလွတ်ႈ - ၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တီႉလႆႈတင်းၵူၼ်းတင်းရူတ်ႉ လႄႈၶူဝ်းဢၼ်လၵ်ႉမႃးတင်းၼမ် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တင်ႈဝႆႉ ၶိူင်ႈၵျီႊၽီႊဢႅတ်ႊ GPS ဝႆႉၼၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းၵႂႃႇသေ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ( ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။...

ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး- မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းႁူပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 97 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း(ပိုၼ်ႉတီႈ) တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 97 တီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆႇထႆးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉၶၢႆႉထွၼ် 5 ဢၼ် ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ (မိူဝ်ႈဝႃး) တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း 1G1 ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၾၢႆႇထႆးပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼထီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ...

 2 ၸၢႆးဢူၺ်းၵေႃႉ ၵိၼ်လဝ်ႈၵုမ်းၵၼ် ထိုင်တီႈထဵင်မေႃးယိုဝ်းၽၼ်းၵၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸူဝ်းၵၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်တီႈထဵင်ၼႃး လိုၼ်းမႃးထဵင်မေႃးၽိတ်း ၵၼ် ၼႂ်းပၢင်လဝ်ႈ ထိုင်တီႈယိုဝ်းၽၼ်းၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ် 2 ၵေႃႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၵ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈသီႇရိငွၵ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၵိၼ်လဝ်ႈတီႈ ထဵင်ၼႃး...

ၵႃး 2 လမ်း တူၵ်းႁွင်ႈ ၾႆးလုၵ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵႃးသွင်လမ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈ ၺႃးလဵၵ်းပၵ်းသႂ်ႇ မေႃႈၼမ်ႉမၼ်းသေ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉတီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႃး 2 လမ်း ႁေႃႈဝႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႉၵိဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးပႆႇယဝ်ႉ၊ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းႁၢၼ်ႉႁွင်ႉၵႂၢမ်း KTV ႁႄႊရီႊပေႃႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ...

ယႃႈမ လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သိုဝ်ႉၵိၼ်ငၢႆႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁၢင်ပီ ပီၵၢႆမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶိုၼ်း၊ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၵူႈဝၼ်း  ယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆလီ မီးငိုၼ်း 5 ဝၢတ်ႇၵေႃႈ သိုဝ်ႉၵိၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ သူင်ႇၶၢႆၵူႈဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၼၼ်ႉ...

ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေတၢႆဝႆႉၼိူဝ်တၢင်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်း တၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် လႄႈ ႁွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇ တူၺ်းဢေႃႈ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼမ်ဢေႃႈ။လႅပ်ႈတေၺႃးပေႃႉထုပ်ႉဝႆႉႁိုဝ် ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ၸုမ်းႁဝ်း တေႃႉသူင်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းယႃပၼ်...

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးယိုဝ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇပၢင်ႇပေႃႉ ၵွပ်ႉၾ်ရီႊၵျီႊၼႃႊ ၼႂ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉသေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ဝႃႈၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လမ်းယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉတေမီးၵူၼ်းလၢႆၵေႃႉၼႆတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ...

 ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈလိူဝ်ႇ - တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈလိူဝ်ႇ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇၵိၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထွမ်ႇဝႃႈတႄႉ မၼ်းငဝ်လပ်းငဝ်ၼွၼ်းႁေ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ၊ လိူၵ်ႈလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း (ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း)။ လုၵ်ႈၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်လုင်းၸၢႆးမၢႆ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလႆႈ 4 ပီယဝ်ႉသေ လိုဝ်ႈယင်ႉၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သေလိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ...

ၵႃးလႄႈလေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ19/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးၽႃႇၺႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(လေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး)  (ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်) တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ႁိမ်းႁူင်းယႃၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ သမ်ႉႁေႃႈမႃး ၽႂ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ မႃးၽႃႇသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး( ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်)လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉရူတ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆႉ မၢႆရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝႂ်ပွမ်ဢၼ်ဝၢင်းၶၢႆတေႃႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊမီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼႆႉသေ  တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၵေႃႉလႂ် ပႆႇလၢႆႈ ပၢႆႉမၢႆဢၼ်မႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆႉမၢႆပွမ် ၶၢႆတေႃႇၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊရူတ်ႉၵႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

ထဝ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵႂၢႆးတေႃး ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇယူတ်းယႃ

ထဝ်ႈၸၢႆးၵူၼ်းလဵင်ႉၵႂၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵႂၢႆးတေႃႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ထဝ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵႂၢႆးတေႃး  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇသျိၼ်း 4 ( ဝၢၼ်ႈၼိူဝ်) ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း ဢူးလႃႉမူဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img