Wednesday, February 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ တိုၵ်ႉၵၢႆပဵၼ် ၾၼ်

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းယဝ်ႉလိုဝ်းထႅင်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၼပ်ႉၼိဝ်ႉမိုဝ်းငွၵ်းႁၵ်းပႂ်ႉလၢႆႇ မွင်းႁႅင်ႈမွင်းႁဵဝ်ႇၼပ်ႉ မိုဝ်းပႂ်ႉဝၼ်းလၢႆ ၵၢႆပဵၼ်ၾၼ်လူမ်းၾၼ်လႅင်ႉ တႅင်ႉလိပ်ႈႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉမွင်းဝၼ်းလွၵ်ႇ ဝၼ်းလၢႆ ထၢင်ႇဝႃႈတေၸၢင်ႈလႆႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တင်းပေႃႈၵႃႉမႄႈၵႃႉလႄႈၵူၼ်း သိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းမူတ်းသဵင်ႈၵႂၢမ်းဝင်ၵႂၢမ်းမုင်ႈမွင်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈႁိပ်ႈၶၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ႇၵၢင်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႅင်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽၼ်းသွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယွင်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် 2 မႄႈလုၵ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ပႃးၽႃႉမိတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၽၼ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈဢၼ်ၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆးယူႇၵၢင်ဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ(လေႃးၵပႃႇလ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈ/ႁိူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီသေ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းတႃႇယူႇသဝ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။   ႁႅင်းၵၢၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 28 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃႈႁွင်ႈၼႆ့ ၶိုၼ်ႈလူင်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ့်ၶႃႈ။  ၸူဝ်ႈ  3-4 လိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽၼ်း၊...

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေလိုမ်းတူဝ်ၼႂ်း Bar လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

တီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် Bar ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 17 ပီ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်(ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ) Happy Water  သုတ်ႇလေႃးပႃးယႃႈ K  ႁဵတ်းႁႂ်ႈသျွၵ်ႉၶ် သေတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇပဵၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်လႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ Happy Water ၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းဢမ်ႇမီး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉယဝ်ႉႁၢၵ်ႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ၵေႃ့ ၵိၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉယဝ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်မဝ်း/ ႁၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၾၢႆႇမေႃယႃဝႃႈပဵၼ်ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉဢၼ်မူတ်းဢႃယု။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူင် 3 ၵေႃ့ လႄႈ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2  ၵေႃ့ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၸူဝ်းမႃးၶၢတ်ႈယူႇႁွင်ႈထႅဝ်တီႈ ပွၵ့်ပႃႇလႅင်(1) ႁိမ်းဝတ့်ယၢၼ်ႇဢွင်ႇမျေႇ (အလိုတော်ပြည့်ဘုန်းကြီးကျောင်း) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပေႃႉႁိမ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃ့သေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းၵႂႃႇၵၢၼ် ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 5 မူင်းၼၼ့် မွင်ႇယႄးယိၼ့် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (ရွှေတာချီ)တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊မၢႆတူဝ် 361 ယူႇဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး(ၶ)ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း၊ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးပေႃ့သေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈ တီႈႁိမ်း ပၢင်ပေႃ့မၢၵ်ႇၵွပ့်ၾ် Regina ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵၢၼ် ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် ။ ၵူၼ်းတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ရွှေတာချီ)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝၸီႇရၺႃႇၼ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝိၸီႇရၺႃႇၼ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ သင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉ ပွင်ႈပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် လုမ်းလုမ်းသၢင်းၵဵဝ်ႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ - တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ...

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်မီးၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီၼႆႉရူတ်ႉၵႃးၼမ်မႃးလိူဝ်ၵူႈပီ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈၽႃႇတမ်ၵၼ်မီးၵူႈဝၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဢႃယု 36 ပီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ ၵမ်းၵမ်းၽႃႇၵၼ်ယဝ့် ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်တၢႆ  မီးယူႇၵူႈဝၼ်း။  ႁိူၼ်းလႂ်လႄႈဢမ်ႇမီး ၵႃး သႅင်ႇၵႄႇ ဢမ်ႇမီးယဝ့် ။ သမ့်ပၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃ့လႂ်မီးၵႃးၼိုင်ႈလမ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်းပေႃးၵပ့်လူင်ဝႆ့ ။ တေထွႆလင်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ...

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈထူင်သုမ်းငိုၼ်းလႄႈၶမ်းတင်းၼမ်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵူၼ်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈသွင်ၵေႃ့ မႃးၸၵ့်ဢဝ် ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႈယႃသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်း ၼၢင်းမိငႄႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လေႃးၵပႃႇလပရႁိတ  ယူႇဝၢၼ်ႈ သၼ်သၢႆး (ၵ) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း   ၺႃးၵူၼ်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈသွင်ၵေႃ့ မႃးၸၵ့်ဢဝ် ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပုင်ႇလူဝ့် ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၼႄႁွင်ႈယႃ(သေးၶၢၼ်း)သေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႃႈတူဝ်တၢႆ မီး 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ  

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း ႁွင်ႈသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ႁၢႆတႄႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်းပၢႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ပွၵ်ႉဝဵင်း...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း သင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း၊ သင်ႇႁၢမ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်မီးဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်း ၾင်ႇမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မႄႈသၢႆ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း၊ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ။ “ဢၢႆမၼ်းမဵၼ်ၶႅမ်ႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိူင်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇဝဵင်း...

ၵႂၼ်းမဵၼ်တီႈ ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်၊ ၶဝ်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၽဝ်ဢဝ်ဢေႃႈ။ ဢၢႆထုၼ်ပေႃးၶိုၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ ။ သမ်ႉပႃးဢၢႆထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ပေႃးလူမ်းပတ်ႉမႃးၼိုင်ႈၵမ်းၼႆႉ မၼ်းမဵၼ်တႄႉမဵၼ်ဝႃႈ။    ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

ငိုၼ်းထႆးမၢင် 1000 ပွမ် ၽႄႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၢင် 1000 ပွမ် ၽႄႈလိူင်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၵႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူၼ်မၢင် 1000 ဢၼ်တႄႉမၼ်းလီလီ ၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်းလီလီ ဢမ်ႇႁူႉၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်မၼ်းၼႆ။ လၢႆးႁဝ်းၶႃႈထတ်းတူၺ်းတႄႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၸေႈၶၢဝ်ၶၢဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်းတူၺ်းတၢင်းလႅင်းၼႆ ပေႃးပဵၼ်မၢင်ဢၼ်တႄႉမၼ်း တေႁၼ်ႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶႃႈၼႃ။ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်တႄႉပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ”- ဝႃႈၼႆ။ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလႄႈၸၢႆႇမႃးငိုၼ်းမၢင် 1000...

ၵႃးလူင် Express လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈၶၢတ်ႇ ၽႃႇၺႃးလွႆ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

ၵႃးလူင် ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း Express လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင်  တေၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး ပရိတ်ႈၵႃးၶၢတ်ႇ လေႃႈၽႃႇတမ်သႂ်ႇ လွႆ ၸဝ်ႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵႃးလူင် ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (တောင်ပြာတန်း) လမ်း ၼိုင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img