Thursday, May 23, 2024

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတႅင်း 2 ၵေႃႉ  တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)တႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇၽၼ်းတႅင်း  တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)တႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႈ ၽၼ်းတႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်လၢႆ။ ၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်းၼမ် ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝူင်ႈၵူၺ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ (Taxi) တႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇၽၼ်းတႅင်း လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း “သူၺ်ႇတႃႇၶျီႇ” တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉဝႆႉဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2023 ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးၶၢတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇၼႆသေ ႁၢႆၵႂႃႇ။ႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်လႄႇႁႃ။ ထိုင်မႃး တၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ လႆႈ ႁၼ်တူဝ်တၢႆမီးဝႆႉတီႈၼႂ်းထဵင်ၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇၼၼ်ႉ ” – ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi) ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ထုၼ်းၵျၢႆႇ ဢႃယု 54 ပီ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)သူၺ်ႇတႃႇၶျီႇ မၢႆတူဝ် 43 ။မီးႁွႆးတႅင်း တီႈၶေႃးမၼ်း 2 ၵမ်း။ၶၢင်ႈၾၢႆႇသၢႆႉ ၺႃးတႅင်းဝႆႉ 1 ၵမ်း ၊ ၵွင်းလင်ၺႃးတႅင်း ၼိုင်ႈၵမ်း ၊ တီႈဢူၵ်းၺႃးတႅင်း 1 ၵမ်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႉတႅင်းပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ ပႆႇမီးၸုမ်းလႆႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)တႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႈ ၽၼ်းတႅင်း

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵေႃႉဢၼ်မၼ်းတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွမ်ယွမ်သုင်သုင်  ဢႃယု တေမီးၼႂ်းၵႄႈ 20 -30 ၼႆႉဢေႃႈ။တေဝႃႈ ၸူၼ်ၼႆၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸပ်းတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၾူၼ်း ၊ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း လႄႈ ၼႃႇရီႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇသေမဵဝ်း။မီးဝႆႉ တီႈႁိမ်းထဵင်ၼၼ်ႉမူတ်း ဢေႃႈ။ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၢၼ်းၸူၼ်သေ ၽၼ်းတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလူႉတၢႆ။လႆႈဝႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵွႆး ၸဝ်ႈတဵတ်ႊသီႊ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇ Taxi ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈၺႃးပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း Taxi တႃႈၶီႈလဵၵ်း ရွှေတာချီလူမှုကူညီရေးအသင်း ၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ – “ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ်ၶႂ်ႈမီးယူႇၵူႈဝၼ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇမီး ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႈၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ် ။ ပေႃးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆတွင်းဝႆႉ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမီးၵူၼ်းမႃးၶၢတ်ႈၵႂႃႇ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ယႃႇပေႃးႁပ်ႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ” – ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈTaxiတႃႈၶီႈလဵၵ်းသူၺ်ႇတႃႇၶျီႇၼႆႉ ၽႄဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈၶီလဵၵ်းသေ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်မႃ မိူဝ်ႈ ပီ 2013 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႈၵဵတ်ႉTaxi မီးဝႆႉ 60 တီႈပၢႆ သေ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမီးဝႆႉ 900 ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း