Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၼမ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်းၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ၊ ယႃႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယေးလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၶၢဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 ၼႆႉ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်

လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တပ်ႉၵွင်...

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇတႆး 3...

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸမ်ႁိမ်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႆးသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် မွၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၽၵ်းတူမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈပၼ် ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထႅင်ႈႁိမ်း 100 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉမဝ်မၢင် ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇ ပူတ်းထွၼ် ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်း လၢႆလၢႆ ဝဵင်းၵေႃႈ ဝႆႉမဝ်မၢင် ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2020 ၼႂ်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လုၵ်ႉမႄႈသၢႆ ပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း

ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾင်ႇမႄႈသၢႆ သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ဝၼ်းၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ထႆး၊...

ၽူႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ပဵၼ်ၽူႈယိင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸုပ်ႈတီႈ 1 တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးမႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း...

ထႆး-မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းတေပိၵ်ႉႁပ်း ၶူဝ်လူင် ၽၵ်းတူမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် တေပိၵ်ႉႁပ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး- တႆး ဢၼ်တိတ်းတေႃႇဝူင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းမႄႈသၢႆ တင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း - တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၵၼ်ယူႇတင်းလူၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း လွင်ႈတီႈလိၼ် ပႆႇလႆႈ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈတီႈလိၼ်ၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉ  ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး တင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈ လဵၵ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလွင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

ၶႄႇ၊ ထႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

ႁၢင်ပီႈ 2019 ၼႆႉ ၶႄႇ ထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး - ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း၊ ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း၊ ၵၢၼ်ပႂ်ႉၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈလွင်း ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ  Internet ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇ တွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

မူတၢႆၼမ်  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႄႈၼိူဝ်ႉမူ

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မူပဵၼ်ၵႃႇလႃႉတၢႆၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈၼိူဝ်ႉမူ ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်လၢမ်းၽႄႈထိုင်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ “မူတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵႃႇလႃႉတၢႆမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၼၢဝ်၊ ဢမ်ႇယူႇလီ၊ ငဝ်သေလူမ်ႉတၢႆ။ ဢၼ်တၢႆၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်မူလမ်။ တီႈၶွၵ်ႈမူဢၼ်ပိူၼ်ႈလဵင်ႉၶၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၾႃႉၼၼ်ႉ မူပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တင်းၶွၵ်ႈ တင်းၶွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဝႄႈၼိူဝ်ႉမူဝႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမူပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းမၢင်လၢၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇၶၢႆပႃးၼိူဝ်ႉမူ ”- ၸၢႆးမႂ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢတ်ႇ(...

Latest news

- Advertisement -spot_img