Wednesday, April 24, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ

Must read

တႄႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ(ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ။

Photo by Mapio – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ။ တီႈႁဝ်းယူႇၼႆႉ ပေႃးတႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ႁႃႈလိူၼ်ႁူၵ်းပုၼ်ႉ ၼမ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလီလီယဝ်ႉ။ မၼ်းသမ်ႉၵႆၼမ်ႉႁွင်ႈ၊ၵႆၵေးၼမ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမေႃႇႁႅင်ႈႁဵတ်းၼႆလႄႈ မေႃႇတႃႇၸၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵွႆပဵၼ်လၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူၺ်ႈၶႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၵ်ႈ (စက်မူဇုန်) ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉသွႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်းသေ တေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ။

Photo ( သူၺ်ႇမႄႇယၢၼ်း): ႁၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်း(ရွှေမယ်ယန်း)လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၸွႆႈမႃးမွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ ႁဝ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေႁၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ မႃးလူႇၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇဝႆႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဝ်းၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇလၢႆမဵဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ တႃႇတၢင်ႇၼမ်ႉ တေႃႉသူင်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႃးႁဝ်းဢမ်ႇပေႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢင်ပုင်းတႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇၽွင်ႈ သိုဝ်ႉႁင်းၵူၺ်းၽွင်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၼႆႉထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈမႃးၵူႈပီ တႃႇၸိူဝ်းမီးငိုၼ်း ၸိူဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၶဝ်တႄႉ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမႃးသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းလႆႈသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽႂ်မၼ်းဝႆႉ။

Photo ( သူၺ်ႇမႄႇယၢၼ်း): ႁၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ။ ၶဝ်တေသႂ်ႇထၢင်ယႂ်ႇယႂ်ႇသေ မႃးဝၢင်းဝႆႉ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈႁဵတ်း ၼၼ်ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ မၢင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးႁႅင်းမႃး တဵၵ်းၼမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉသွႆ။မၢင်ႁိူၼ်းတႄႉငၢႆႈဢေႃႈ ၸႃႉဢၼ်မီးရူတ်ႉမီးၵႃးတႄႉ ၵႂႃႇႁႃတေႃႉတၢင်ႇတီႈမႃးၵေႃႈ လႆႈယူႇ။မၢင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင်လူးၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၼမ်ႉၵိၼ်တႄႉ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၵိၼ်  သူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းထိုင်ယေးသေတႃႉ ၼမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတႃႇသွႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူႈႁူဝ်ႁိူၼ်း လႆႈၶတ်းၸႂ်ပႅင်းၸႂ်ႉၼမ်ႉၵၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

By Google Earth-ၽႅၼ်ႇတီႈထုင်ႉၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်း သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ” ၼမ်ႉၵေႃႈလႆႈတေႃႉပၼ်ၵႆၼႃႇ။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယႅၼ်ႇၵိၼ်း၊ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဢွင်ႇတၶုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼမ်ႉၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းၼမ်ႉ ၶွမ်ႊမၼီႊၸႅၵ်ႇၼမ်ႉ တီႈတၢင်းတႃႉလေႃႉပုၼ်ႉဢေႃႈ။ၸုမ်းႁဝ်းသမ်ႉ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်း။တႃႇတေၵႂႃႇထိုင်လႆႈတီႈတႃႈလေႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ လုၵ်ႉတႃႈလေႃႉ တေၵႂႃႇၸူးႁွင်ႈလိုၵ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မေႃ ၸႂ်ႉသွႆၼမ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃပႅင်းၸႂ်ႉၼမ်ႉၵၼ်သေၵမ်း ”ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း