Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းသွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽီႊၽီႊထီႊဝီႊ PPTV ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတိၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ဢႃယု 53 ပီ ၽူႈထုၵ်ႇၶၻီႈ (ဢမု) ၵႃႉၶၢႆယႃႈသဵပ်ႇတိတ်း (ယႃႈမဝ်းၵမ်) လႄႈ သၵ်ႉငိုၼ်း(ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶၢဝ်) ၸဝ်ႈယႂ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်း ဝဵင်းလူင်...

ၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ တိုၵ်ႉၵၢႆပဵၼ် ၾၼ်

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းယဝ်ႉလိုဝ်းထႅင်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၼပ်ႉၼိဝ်ႉမိုဝ်းငွၵ်းႁၵ်းပႂ်ႉလၢႆႇ မွင်းႁႅင်ႈမွင်းႁဵဝ်ႇၼပ်ႉ မိုဝ်းပႂ်ႉဝၼ်းလၢႆ ၵၢႆပဵၼ်ၾၼ်လူမ်းၾၼ်လႅင်ႉ တႅင်ႉလိပ်ႈႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉမွင်းဝၼ်းလွၵ်ႇ ဝၼ်းလၢႆ ထၢင်ႇဝႃႈတေၸၢင်ႈလႆႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တင်းပေႃႈၵႃႉမႄႈၵႃႉလႄႈၵူၼ်း သိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းမူတ်းသဵင်ႈၵႂၢမ်းဝင်ၵႂၢမ်းမုင်ႈမွင်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈႁိပ်ႈၶၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ႇၵၢင်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႅင်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ့ ပဵၼ်လၢႆးဢိုတ်းတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇၵူၺ်း

မိူဝ်ႈပူၼ့်ၼၼ့် ႁဝ်းလႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ NSPNC ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁွင့်ထူပ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်လုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ပၢႆးၼႄလၢႆးၵၢၼ်ၶဝ် တႃႇတေမူၼ့်မႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ။ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးၸဵမ်မတ့်တႃ 120 လႄႈ 188 ၼႆ သမ့်လႆႈထတ်းသၢင်ၼပ့်သၢင်ႈယဝ့်မႃး လွင်ႈ မတ့်တႃ 95။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပေႃးမႃးတူၺ်းမတ့်တႃ 120  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့်ၼႆ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း...

ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းပိူင်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယၢင်ႈထွႆလူင်း

ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ)ၼႆႉမီးတင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈၵၢၼ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)  လႄႈ မိူင်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဢၢင်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသေ ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း သူၼ်သၢၼ် လေႃးလေးၵၼ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊတူဝ်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းဢေႇလူင်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႊဝေႊၵူၺ်း ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးပိူင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း လွၵ်းလၢႆး ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၵိုမ်း။ တေႃႈၼင်ႇဢမေႊရိၵႃႊယင်းဢဝ်ၾွမ်ႊ(ဢူငဝ်း)တူၵ်း။ ဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈ ၸုတ်ႈယွမ်းလူင်းၵဵဝ်ႇလၵ်းၼမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ။ သူၼ်ႇထႆးၵေႃႈ တူၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၸၼ်ႉ...

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သိၵ်းႁိၵ်းသၢဝ် ၼႂ်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2022 မႃးၼႆႉ သၢဝ်သိၵ်းႁိၵ်း ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇတင်း ထႆးၼမ်။ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၽွင်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵႆႉမေႃယုမ်ႇငၢႆႈ၊ ပေႃးယုမ်ႇငၢႆႈ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်...

လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈသုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး(တွၼ်ႈ 1)

ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC သၢမ်ၸုမ်းဢၼ်ပဵၼ် ဝႃ့ မိူင်းလႃး လႄႈ ၸုမ်း SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်တႆးၶဝ် ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင် ဝၼ်း တီႈ 7 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ့် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ တေပၢႆးတမ်း ၼပ့်သၢင်ႈတူၺ်းၸွမ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 တေပဵၼ်လၢႆးၵဝ်ႇပၢၼ် ၼဝတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼႆ့ တိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈယူႇ တႃႇသေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးသေ ၸၢင်ႈသုတ့်ႁူၼ် ထွႆႈလင်ၵႂႃႇယူႇ ၵႆ့လႄႇၶိုၼ်ႈသွင်ယၢင်ႈ ႁူၼ်ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈယၢင်ႈဢိူဝ်ႈၼႆ ၶူးပူင်သွၼ်လူင်တီႈ ၸၼ့်ၸွမ်  Harvard University ယၢမ်ႈၸီႉမႃးယူႇၶႃႈၼႃ။မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းႁူမ်တုမ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ၼႆၵေႃႈ တႄႇမုင်ႈၼႃႈ ၸူးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ မိူဝ်ႈ 2010 ၼၼ့်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင် 2021 ၵေႃႈ ႁူၼ်လင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၶိုၼ်း ယွၼ့်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယူႇယဝ့်။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့...

ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉဢမ်ႇလူမ်ႉပင်း ၶႄႇယင်းတေသိုပ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ

ဢၼ်ၶႄႇတိုၵ်ႉလႆႈၶပ်းၶိုင် တေႃႇသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 ပီလိူဝ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ  လိုၼ်းသုတ်း လၵ်းၼမ်း(ပေႃႇလသီႇ)ၸတ်းၵၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉပဵၼ်သုၼ်ပဝ်ႇ(လူမ်ႉလႅဝ်) ၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝၢင်းပႅတ်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်တေႃႇတၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလၵ်းၼမ်းလႄႈ ဢဝ်ယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ် ၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ႁေႃႈလိုပ်ႈ “သီ ၸိၼ်ႉၽိင်” ၽူႈၼမ်းဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸုပ်ႈၵမ်းတီႈ 3  လႄႈမုင်ႈမၼ်ႈ ႁုတ်ႉႁႅတ်ႉႁုပ်ႈလုမ်း ၶွၼ်ႈတုမ်ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ (ဢမ်းၼၢတ်ႈ)ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈလူပ်းထွႆ(ႁၢႆႉၸႃႉ) တေႃႇၵၢၼ်ပဵၼ်...

ၸွင်ႇပႃႈပွင်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူဝ်းႁူမ်ႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ

ၶႂ်ႈဝႃႈပီၵွၼ်းသႅင်ၵေႃႈလီ 75 ပီ မိူင်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ဝႃႈလွတ်ႈလႅဝ်း သႅဝ်မဵၼ်လိူတ်ႈၶႅဝ်းယင်းပႆႇၸၢင်ႁၢႆ ဢၢႆတူႇမဵၼ် ၼဝ်ႈတိုၵ်ႉလႆႈသုတ်ႇၼူမ်ၶဝ်ႈၶူႈၼင်မႃးယူႇတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ။တေၵႂႃႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၵမ်ႊၸႃတႃ(ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ)ၼႆၵွႆးတႄႉ လႅပ်ႈမိူၼ်ၼၼ်မိူၼ်ၼႆဝႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽူႈၼမ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇၾၢႆႇၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ယုမ်ႇယမ် ထၢင်ႇယႂ်ႇ  ဢွင်ႇသၢၼ်း ပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ၸိုင်ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ပႃးၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်းၸႂ်သိုဝ်ႈၸႂ်လီ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်း  မီးမဵတ်ႈတႃထမ်း(မီးတြႃး)။ ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ)...

တႆးပၢႆႈမိူင်းၼမ် မိူဝ်းၼႃႈထုၵ်ႇႁဵတ်းသင် လီႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ တႄႇၼႂ်းပီ 1996-97 ၼၼ့်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပိုၼ့်တီႈ ၼမ်လိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆ့ ႁၢၼ့်တေႃႇပေႃးလႆႈ ပွႆႇပႅတ်ႇလိၼ်သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆ့ၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ့်။ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ပိုၼ့်တီႈၼႆ့ ပဵၼ်ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးလၢႆပိူင်လၢႆပၢႆး ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ပိူင်ယႂ်ႇတႄ့ ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႃၵိၼ် လဵင့်တွင့်ယၢပ်ႇယဵၼ်း။ လုၵ့်တီႈလွင်ႈတၢင်းသွင်ပိူင်ၼႆ့သေ သွၼ့်သိုပ်ႇသွၼ့် တေၸၢင်ႈမီးသင်မႃးထႅင်ႈၼႆ လိူင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ...

လူၵ်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ် ယၢင်ႈၸွမ်းပၢၼ် ၸွင်ႇႁဝ်းသမ်ႉတၼ်းၵၢၼ်

ၵူၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ)ၼႆႉ ၼပ်ႉႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉဢၼ်ယူႇၶူၼ်းၶဝ်ႈၵၼ် မီးတင်းလိူင်ႈလၢႆလၢၼ်ႉလၢၼ်ႉ လိူင်ႈ တင်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လူၺ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽႂ်မၼ်းသေ တႃႉၵေႃႈ တင်းမီးဝႅပ်ႇပိူင်ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးလႄႈဝႅပ်ႇပိူင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃလႄႈဝူၼ်ႉၶႆႈၸႂ်ဢဝ် ႁင်းၵွႆးသေႁႃၵိၼ်လၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်းယူႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်းၵေႃႈ “ၸႂ်” လႄႈ “ပၢႆးဝူၼ်ႉ” တေၶူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႄႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်း သၢႆငၢႆ ငဝ်းလၢႆး ၸွမ်းလူၵ်ႈဢၼ် ပၼ်ႇမုၼ်ၵႂႃႇယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉလႄႈ မီးၵၢၼ်ၶူင်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း တူဝ်ယၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵၢပ်ႈတေႃႈလဵဝ် လႆႈဝႃႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်...

လွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈၵွၼ်းၶေႃ

ၵမ်ႈၼမ်တႆးႁဝ်းတေတိတ်းသူပ်းၸပ်းပၢၵ်ႇလႄႈၾင်ဢူၵ်းၾင်ၸႂ်ယူႇၵပ်း ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၼႆမႃး ၸဵမ်တႄႇႁူႉၸၵ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး တေႃႇထိုင်မၢင်ၸိူဝ်းပေႃးတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈလီ။ ၵွႆးၵေႃႈ ၵႂၢမ်းၶဝ်ႈ ၸႂ်ယင်းတိုၵ်ႉလႅပ်ႈပႆႇပွင်ႇပိုင်ႈ ႁူးလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ တင်းတီႈပွင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း လွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈၵွၼ်းၶေႃ။ ယွၼ်ႉၼႆႉ တၢင်းမုင်ႈမွင်းလႄႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႆးဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်သုတ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလွတ်ႈပူၼ်ႉ ၶီႈၶႃႈ ၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်တႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွႆး တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇဢၼ်တႄႉဢမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉသႂ်ႇၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆမႃးႁိုင်ပဵၼ်ၸူဝ်ႈၵူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉပေႃးလႆႈပူၼ်ႉၸၢတ်ႈ ၶီႈၶႃႈတႂ်ႈၵမ်မိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလႂ်...

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး တႆးႁဝ်းတေသိုပ်ႇယူႇ−တေႁပ်ႉမိုဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈ ၾႃႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပၢႆၵမ်-ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ မိူင်းတႆးႁဝ်းၸင်ႇလႆႈတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ​​ၵႂႃႇ ။ သၢႆမႄႈၼမ်ႉၵဵဝ်ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင်​​ ပၢင်ႇဢူႈလူင်တူၵ်းၵႂႃႇတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ။  မိူင်းတႆးသုၵ်ႉ ယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ပၼ်ႁႃတႆးတေႃႇတႆးဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်​​ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ​​တေမႃးလိုပ်ႈ ၶႄႇၽိူၵ်ႇ KMT ၼႆ​​သေ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးသိမ်းမိူင်းတႆး​​ ။ ယွၼ်ႉတႆးငိူဝ်ႈသိုဝ်ႈလၵ်းသိုဝ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈထိုင်မႃးပီႊ  1958 ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇ...

ပီမႂ်ႇ သၢင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁႂ်ႈယိင်ႈယႂ်ႇ

ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်ၽႂ်ၶွင်မၼ်း တင်းဢၼ်ဝူၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈႁဵတ်းလႆႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵူၼ်းၵွႆး သတ်းၵေႃႈ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်ၶဝ်ယူႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၼၵ်းၼႅၼ်ႈ ဢမ်ႇႁွပ်ႈၶွပ်ႈထီႇထူၼ်ႈၵေႃႈ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မၼ်းလႄႈၵၢၼ်တေႃႇသူႈမၼ်းမိူဝ်ႈမၼ်းထူပ်းၽေးၽႆးၼၼ်ႉ တႃႇဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႄႈယူႇလွတ်ႈ မၼ်းတိုၼ်းလႆႈ ၸႂ်ႉဢွၵ်းဢေႃမၼ်းဝူၼ်ႉယူႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ ၶိုတ်းငဝ်းလၢႆး တၵ်ႉၼၢႆမႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ  တူင်ႇဝူင်းၵႂၢင်ႈ တူဝ်ထူပ်း ၼမ် ၸင်ႇၵိူတ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်လီငၢမ်းဢွၵ်ႇမႃး လႄႈ ႁဵတ်းၸွမ်းမႅၼ်ႈယမ်ထိုင်တီႈလႆႈ။ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းၵမ်းၼမ် ၽႆႇၾၼ်ၵၼ်...

31 ပီ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဝၢႆးၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်း ႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆတႃႇၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းတႆး ၵွၼ်းၶေႃ။ လႆႈမႄႇၽႄႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼေႃႇဢွၵ်ႇႁဵဝ်း ၼမ်မၢၵ်ႈမႃးသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇငဝ်ႈၵဝ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်းလႄႈႁိုဝ် ၵမ်ႊၸႃတႃတႆး ၸိုင်ပႆႇထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်း ပဝ်ႉမၢႆ။ မိူဝ်ႈမႃးထိုင် 1969 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶိုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး SNUF...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း