Saturday, May 25, 2024

ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB လႄႈ  ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း UPDJC   ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈႁိုဝ်

Must read

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထိ 10 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB  ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ပိူင်းၼႄၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ့်။

တီႈၼၼ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၶဝ် 3 ၶေႃႈ။ 1. ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလူင် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈလွတ်ႈတႂ်ႈၼႂ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း 2. ၽူႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်း ၸၢဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း ၶွပ်ႇၼမ့်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈမီး သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ သုၼ်ႇပွင်သၢင်ႈ ၵၢမ်ႇၵျမႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း 3. ၸိူဝ်းၸႄႈမိူင်း လုၵ်ႈၸုမ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့  တၵ်းလႆႈမီး သုၼ်ႇတႅပ်းတတ်း ပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃ လႄႈ သုၼ်ႇပိူင်ႇငမ်းဢႃႇၼႃႇ ပၢၼ်ႇပွင်တဵမ်တီႈ ယဝ့်ၵေႃႈ တႃႇတေ ပဵၼ် မႃးၸိူင့်ၼႆ တေလႆႈယင်ႇပိုၼ့်တီႈ ၼမ့်ၸႂ်မိူင်းႁူမ်တုမ် ဢၼ်ဝႃႈ ႁူမ်ႈႁွမ်း ၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပၢၼ်ႇပွင်ႇ ဝႃႈၼႆ ယဝ့် ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ WLB ႁပ့်ႁၼ်ပႃးဝႆ့ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵူႈၵေႃ့ၼႆ့ တၵ်းလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ သုၼ်ႇလိပ်းၶီးမီးၸႂ် သုၼ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းပၺ်ၺႃ သုၼ်ႇႁပ့်ဢဝ်လွင်ႈလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ သုၼ်ႇၵိူဝ်းယမ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ သုၼ်ႇႁႃႁွမ် ဢုၵ့်ၸႃႇ ငိုၼ်းၶမ်း၊ သုၼ်ႇပိုတ်ႇပၢၵ်ႇလၢတ်ႈၸႃထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊သုၼ်ႇၶူင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်၊သုၼ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်တုမ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၊ လိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈထုင်း ယဵၼ်ႇငႄႈ ပဵၼ်တီႈၼႆႈယဝ့်။

- Subscription -

လိူဝ်ၼႆ့သေ ၸိူဝ်းၸႄႈမိူင်းလုၵ်ႈၸုမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈမီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပူင်ပၢႆး ပၵ်းပိူင်လၵ်း မိူင်း ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸႅၵ်ႇတွၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ဢႃႇၼႃႇ ပၢၼ်ႇပွင်ၸႄႈမိူင်း 3 ယိူင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇ ႁႅၼ်းၾိင်ႈ (ဉပဒေပြုရေး)၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း( အုပ်ချုပ်ရေး)၊ၾၢႆႇတတ်းသိလ်( တရားစီရင်ရေး) ၸိူဝ်းၼႆ့ တဵမ်တီႈ။

ယဝ့်ၵေႃႈ ႁိၼ်ႁႄႈ သၽႃႇဝတိုၼ်းပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမႃႇႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၾၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆ့ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း တၵ်းလႆႈမီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်း ၸတ်းပွင် ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်တီႈ ဝႃႈၼႆပႃးယဝ့်။

တီႈၼႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းသေ လီလႆႈဢဝ်မႃး ႁိဝ်ႈၸင်ႈတႅၵ်ႈ ၼိူင်းၵၼ်တင်း ၶေႃႈႁပ့်ႁၼ် ၶွင်ၸုမ်း UPDJC ၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ လူၺ်ႈပႃႇတီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ့်ယူႇ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထိ 30 ၼၼ့် UPDJC လႄႈ NSPNC ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ဢွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၼၼ့် ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ မႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဝႃႈၼႆယူႇယဝ့်။

တီႈၼၼ်ႈ UPDJC လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ၾၢႆႇ UPDJC ယိုၼ်တၢင်ႇ ၶေႃႈၺၢၼ်ႇၵႂႃႇ 11 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ့်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ 4 ၶေႃႈ ပူၵ့်မ 261 ၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇယဝ့် ၶုၼ်ၽွင်းၸႄႈမိူင်းဢမ်ႇၼၼ် တိူင်းၼႆ့ တေလႆႈလုၵ့်တီႈ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တိူင်းၽႂ်မၼ်း လိူၵ်ႈတင်းၵူၺ်း ယဝ့်။ ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ့် ၵေႃႉလႆႈၶႅပ်းသဵင်ၼမ်လိူဝ်သုတ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဢိူဝ်ႈ ၼႆ့ပဵၼ်ဢၼ် လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းယဝ့်။ သုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃဢၼ် ၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆ့ယဝ့်ၼႃႇ ဝႃႈၼႆၵႂႃႇဢေႃႈ။ၸွမ်ၽွင်းလူင်ႁဝ်း ႁဝ်းၵေႃႉလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ပဵၼ်ၵႂႃႇသုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃယဝ့်ၼႃႇ။

ႁဝ်းဢုပ့်ပိူင်ႇၽွင်းငမ်း လႆႈႁင်းၶေႃယဝ့်ၼႃႇ ၼႆၵေႃႈဝႃႈပႃးၵွၼ်ႇ။ၵမ်းၼႆ့ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၽွင်းငမ်း ႁင်းၶေႃ ဢၼ်ႁူဝ်ၼႃႇ UPDJC လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႆ့ တေမီးမႃးၶေႃႈထၢမ်ၽွင်ႈယဝ့်။ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးတႅၼ်းၽွင်းသေ ဢမ်ႇမီးသၽႃးသေ မူၼ့်မႄးလႆႈယူႇႁႃ့ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။တီႈတေ့မႃး ဢမ်ႇမီးတႅၼ်းၽွင်း၊သၽႃးၸိုင် တိုၼ်းဢမ်ႇမႄးလႆႈ။

ၼမ်ၼႃႇၵေႃႈတေၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၾၢႆႇ UPDJC တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆ့ တႃႇမူၼ့်မႄး မတ့်တႃ 261 ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈလႆႈၸိူင့်ၼႆၵူၺ်း။ တေႃႇၼႆ့ၵေႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇမူၼ့်မႄး တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇၶွင်တပ့်သိုၵ်း ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်လႆႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ၊ တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇၶွင်တပ့်သိုၵ်း ဢွင်ႇပေ့ၶိုၼ်ႈလႆႈတီႈၼင်ႈ ၵွၼ်းၵုမ်း ပေ့ပုၼ်ႈလႆႈ တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶိုင်မႄး လႆႈ ၼႆ တၵ်းလႆႈ ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆ့ထႃႈယူႇၶႃႈယဝ့်။

ပွင်ၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ၸမ့် ၶႂ်ႈပိူင်းၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB လႄႈတင်းၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၶွင် UPDJC ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၽၢၵ်ႈၸွမ်း ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ့် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၵူၺ်းလႄႈ ယွၼ်းပၢႆးၼႄ မွၵ်ႈၼႆ့သေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း