Sunday, June 16, 2024

ၽႄမႅင်ႇဝႅၵ်ႇႁၢမ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် တေဝဝ်မၢင် ၵၢၼ်ႁဝ်းတၵ်းယိင်ႈယႂ်ႇ

Must read

ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ဢဝ် မုၵ်ႉ မူႇ ၸုမ်း ၵေႃ ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈပႆၸူးယိူင်းမၢႆ တီႈဢၼ်မၵ်းတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶမ်ႇယႂ်ႇလူင်လႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႉတၢႆးတေႃႇၼမ်ႉၵတ်ႉႁူမ်ႈတင်းသိင်ႇၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႃႈ ႁိူၼ်းသူၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ယင်းတၵ်းတေလႆႈမီးၵၢၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၸႂ်ၵႂၢင်ႈ မီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၼပ်ႉၼႃႈ ထိုဝ်တႃ တေႃႇလုၵ်ႈၼွင်ႉတင်းတူင်ႇဝူင်း ႁူမ်ႈပႃးႁၵ်ႉပႅင်းပဵင်းၽဵင်ႇ ၼင်ႇၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵိူင်း ၶဝ်ႈၶၢင်ႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈ ပၼ်ၼႃႈလီၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း။

- Subscription -

ၵၢၼ်ၶွင် မုၵ်ႉ မူႇ ၸုမ်း ၵေႃ ၵူႈလွင်ႈ ၽူႈၼမ်းတၵ်းပဵၼ်ၽူႈတေလႆႈမီးသူၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉၽိတ်းထုၵ်ႇတင်းသဵင်ႈ ၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၶိုၼ်ႈမႃး တင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇ လိူင်ႈလႂ်လိူင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းလႄႈသင် လုၵ်ႈၸုမ်းလႆႈၵေႃႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး လႄႈသင် ၽူႈၼမ်းတၵ်းတေပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼၵ်းဝဝ်ၵူႈလွင်ႈ။ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်ဝၢင်းပၵ်းပိူင်ၶေႃႈႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သူႇပဝ်ႉမၢႆ ယိူင်းဢၢၼ်း။

ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈၼမ်းတၵ်းမီးပၢႆးႁၼ်ၵၢၼ်မုင်ႈႁၼ်ၵႆ ၶဝ်ႈၸႂ်ႁၼ်ၸႂ်လုၵ်ႈၼွင်ႉလႄႈတေပႃးဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ႁွတ်ႈထိုင်ယွတ်ႈၸိၵ်းယိူင်းမၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈၼမ်းတၵ်းလႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉ လႄႈထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ် ၾိုၵ်းၾွၼ်ႉပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းယူႇၵူႈမိူဝ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢိၵ်ႇတင်းဝူင်ႇဝွၵ်ႇၸီႉၸႅင်ႈထတ်းသၢင် ၼႄလႆႈ ႁွင်ႈႁွႆးသဵၼ်ႈတၢင်းသူႇပဝ်ႉမၢႆ။ ၽူႈၼမ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈသင်ႇ ၽူႈဝၢင်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ ယၢင်ႇလဵဝ် ၽူႈၼမ်းယင်းပဵၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ဢွၼ်ၼႃးၼမ်းတၢင်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးတီႈၵပ်ႉၵႅပ်ႈယၢၵ်ႈယဵၼ်းၶိၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်းဢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ယွမ်းႁပ်ႉၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈႁၵ်ႉႁုမ် ယွင်ႈယေႃး။

ၽူႈၼမ်းတၵ်းမေႃၼပ်ႉသွၼ်ႇၶိုတ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းၼႃႈတၢင်းလင် လႄႈ မေႃဝၢင်းၽႅၼ်ၸွမ်းသၢႆငၢႆဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႅၼ်ႈယမ် ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈငဝ်းလၢႆးၵွႆးပႆႇပေႃး ယင်းတၵ်းလႆႈမေႃ ၵၢၼ်တိုတ်ႉၶဵင်ႈလႄႈယွၼ်ႇယၢၼ်းတေႃႁဵတ်ႇၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉဢဝ်ဢွင်ႇပေႉ လႆႈ ၼိူဝ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၼၼ်ႉ ႁိုဝ် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

မေႃၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၢၼ်လွင်ႈလႂ်လွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းႁူႉမေႃလႄႈလႅတ်းလႅၼ်ႇၶွင် လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈမႅၼ်ႈယမ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ၽူလ်ၽွၼ်းလႆႈလီတိူဝ်းၵွႆးဢမ်ႇၵႃး ယင်းမိူၼ်လႆႈပၼ်ႈ ၶူင်ဢွၵ်ႇၽူႈၼမ်းၼႂ်းမိုဝ်းမႃးပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်း မုၵ်ႉ မူႇ ၸုမ်း ၵေႃ လႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈၼမ်းဢၼ်ႁူႉမေႃ ၵၢၼ်လႄႈမေႃမႅင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႅၼ်ႈတီႈသေပဵၼ်ၽူလ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇၽူႈၼမ်းမၢၵ်ႈၼမ်လႆႈ။

တေႃႈၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈၼမ်းတၵ်းႁူႉလႄႈၶဝ်ႈၸႂ် မေႃၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၽႄၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ၶွင်ၸုမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈႁဵတ်း ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ၺႃ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈၼမ်လႄႈဢေႇ တိုၼ်းၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈယူႇၵေႃႈ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်တွၼ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်တွၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇ ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ် ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းတီႈလႂ် လိူၵ်ႈတီႈလႂ် ဢၼ်လႂ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈပိူတ်ႈႁဵတ်းယူႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းသၢႆႇသၢင်ထတ်းထွင်ထီႇၼႅၼ်ႈၸိုင် တေဢမ်ႇၵႂႃႇထပ်ႉသွၼ်ႉၵၢၼ် သွၼ်ႉတီႈပိူၼ်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈ ငိုၼ်း သဵင်ႈႁႅင်းပႅတ်ႈလၢႆ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽွၼ်းလီဢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ သဵင်ႈပိူင်ငိုၼ်းတိုၼ်းၼမ်လၢႆလၢႆၵွႆး။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပိူၼ်ႈတေဝႃႈ တၢင်းႁဵတ်းလႄႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်။ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ သုင်ယႂ်ႇလိူဝ်လၢႆသိင်ႇလၢႆယၢင်ႇ(လၢႆဢၼ်လၢႆလွင်ႈ) မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၶၢႆ ဢၼ်မီး ၶၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇတင်းပိူၼ်ႈယူၵ်ႉယွင်ႈယေႃးဢၢမ်းဢဝ်ပဵၼ်တီႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ၵႂ်ႈ သမ်ႉတေႁႂ်ႈမႃးၵူဝ်ႈငႂ်ႈ ၼုၵ်းၾုၼ်ႇမွင်ၶုၼ်ႇ လူၺ်ႈၵႂၢမ်းၵဵင်ၸႂ်(ဢႃးၼႃႇ) ပၼ်ၽႂ်ယွင်ႈဝႅၵ်ႇၶႃ ႁႃၽွၼ်းလီၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၶီႈပၢၵ်ႇ ပိူၼ်ႈၼမ်ႉလၢႆးၽူင်ႉလၢႆၵွႆး။

ၼႃႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႅၵ်ႇၼၵ်းယႂ်ႇလိူဝ်သိင်ႇလႂ်တင်းလၢႆ ၵၢၼ်လဵၵ်ႉၵၢၼ်ၼွႆႉပွတ်းတွၼ်ႈပၢႆမၼ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပၼ်ၼႃႈ တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၶူင်ႇၶဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၵေႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးႁဝ်းယင်းယူႇ။ လွင်ႈလႂ်ဢၼ်လႂ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇ လႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇၵွႆႈယူၵ်ႉမႃးသႂ်ႇဝႃႇႁဝ်း။ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁူႉၸၵ်းမေႃၸႅၵ်ႇ ၽႄမႅင်ႇဝႅၵ်ႇႁၢမ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် တေဝဝ်ဝၢင် ၵၢၼ်ႁဝ်းတၵ်းယိင်ႈယႂ်ႇ ႁူႉတၵ်းလႆႈၽွၼ်းလီဢမ်ႇဢေႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း