Tuesday, September 26, 2023

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး တႆးႁဝ်းတေသိုပ်ႇယူႇ−တေႁပ်ႉမိုဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈ ၾႃႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

Must read

ပၢႆၵမ်-ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ မိူင်းတႆးႁဝ်းၸင်ႇလႆႈတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ​​ၵႂႃႇ ။ သၢႆမႄႈၼမ်ႉၵဵဝ်ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင်​​ ပၢင်ႇဢူႈလူင်တူၵ်းၵႂႃႇတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ။  မိူင်းတႆးသုၵ်ႉ ယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ပၼ်ႁႃတႆးတေႃႇတႆးဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း။

- Subscription -
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်​​ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ​​တေမႃးလိုပ်ႈ ၶႄႇၽိူၵ်ႇ KMT ၼႆ​​သေ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးသိမ်းမိူင်းတႆး​​ ။ ယွၼ်ႉတႆးငိူဝ်ႈသိုဝ်ႈလၵ်းသိုဝ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈထိုင်မႃးပီႊ  1958 ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇ ႁူႉဝႃႈၺႃးမၢၼ်ႈလႅၼ် ၸင်ႇႁႃၽုၼ်ႇၽၢၼ်ႇ ၼႅတ်ႈလုၵ်ႉသုၵ်ႈၼႃႈ​​သေမႃးႁူၺ်းၸူဝ်းၵၼ်ယိပ်းၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ​​တေႃႇသူႈၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵမ်းလိုၼ်း​​မႃးတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်ႊၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ရတ်ႉသျႃႊမီးယိူင်းဢၢၼ်းသင် ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊ ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႄႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈပၼ်ႁႃ ရတ်ႉသျႃႊ ယူႇၶရဵၼ်ႊ ယၢမ်းလဵဝ်၊

1 ယွၼ်ႉဝႃႈၼင်လိၼ် ယူႇၶရဵၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းရတ်ႉသျႃႊဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇၶရဵၼ်ႊသမ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ၵူၺ်းၵႃႉၶၢႆတေႃႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆၵေႃႈ  မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၸွႆႈပၼ်ၵမ်ႉပႃႈၼမ်။

 2 မႃးၵေႃႈၼင်ႁိုဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ပေႃးတေဢမ်ႇၶဝ်ႈတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢိူမ်ႈတိတ်းၸပ်းမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းပေႃးတေဢမ်ႇတတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆရတ်ႉသျႃႊလႆႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူဝ်ယူႇၶရဵၼ်ႊၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ရတ်ႉသျႃႊၸင်ႇလႆႈတေႇပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၶရဵၼ်ႊမႃး

3 ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်ယူႇၶရဵၼ်ႊလႆႈ ရတ်ႉသျႃႊၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇၸွမ်းယူႇၶရဵၼ်ႊလၢႆပွၵ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ရတ်ႉသျႃႊၶႆႈပဵၼ်လႄႈ ရတ်ႉသျႃႊၸင်ႇလႆႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း  မၵ်းတတ်းဢဝ် 4 ၸေႈတွၼ်ႈ  ၶွင်ယူႇၶရဵၼ်ႊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်း ရတ်ႉသျႃႊ ၶိုင်ၵူႈလၢႆး ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 23-27 လိူၼ် Sep 2022 ရတ်ႉသျႃႊၸတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မၵ်းတတ်းဢဝ် 4 ၸေႈတွၼ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇသေ ၾၢႆႇရတ်ႉသျႃႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈဢွင်ႇပေႉ တႃႇမၵ်းတတ်းဢဝ် 4 ၸေႈဝဵင်းယူႇၶရဵၼ်ႊၵမ်းလဵဝ် Donetsk Luhansk 2 ၸေႈဝဵင်းၼႆႉမီးၵူၼ်းမိူင်းၸမ် 100 % ပဵၼ်သဵင်ၵၢၼ်ၸႂ် တႃႇႁူမ်ႈႁွမ်းပဵၼ်မိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Donetsk ၼႆႉမီးၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 99.23 % ၽွမ်ႉၶဝ်ႈႁွမ်းပဵၼ်မိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလူင် Luhansk ၼႆႉၵေႃႈယွၼ်ႉပဵၼ်တီႈယူႇၸူမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵမ်ႉပႃႈၼမ်လႄႈ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 9.8.42%  ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းပဵၼ်မိူင်းရတ်ႉသျႃႊမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း Zaporizhchia ၵေႃႈလႆႈၸတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းပဵၼ်မိူင်းရတ်ႉသျႃႊ လႄႈမီးၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ် 93.11% ပဵၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းရတ်ႉသျႃႊ ၼႆယူႇ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဝဵင်းလူင် Kherson ၵေႃႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတႃႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းရတ်ႉသျႃႊၼၼ်ႉ မီးၼမ်ထိုင် 87.05% ‌လႄႈတေလႆႈဝႃႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းရတ်ႉသျႃႊၼၼ်ႉ မီးၼမ်ထိုင် 99%လႄႈတေလႆႈဝႃႈၼမ်တႄႉတႄႉ။

ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ယုၵ်ႉတုင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်ႊမႃးတႃႇသေႇ

ၾၢႆႇတၢင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN  ဝႃႈ”တေႁပ်ႉႁွင်းဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်တတ်းၶႅၼ်ႈလုမ်ႈၾႃႉမၵ်းတတ်း ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း” တေဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ရတ်ႉသျႃႊၶႂ်ႈပဵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၽၢမ်းတႃ ပဵၼ်ဢၼ်ပွမ် လႄႈတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၶႄႇ ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ  NATO  ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈရတ်ႉသျႃႊမၵ်းတတ်းဢဝ် 4 ၸေႈတွၼ်ႈၶွင်ယူႇၶရဵၼ်ႊ သၢၼ်ၶတ်းမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်ႊ ၸဵမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႅင်း IT ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း မႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ် ႁိမ်ၵၼ် ၶႂၢၵ်ႈဢၼႃႇ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းဢွၼ်ႇမိူင်းဢိတ်း ယူႇယၢပ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဝႆႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁႃတီႈဝႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊ ယၢမ်းလဵဝ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ် တႆးတႅၵ်ႇၵၼ်ပဵၼ်သွင်ၵိူင်း သၢမ်ၵိူင်း ။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ် တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈ   ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽၢတ်ႇၽႄဢွၵ်ႇတင်ႈၸုမ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း သေ မႃးယွၼ်းၽႄၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး ယူႇၼႆႉ မိူင်းတႆးလႆႈသုၵ်ႉသၵ်ႉမႃးတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇမေႃဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉတႆးငိူဝ်ႈၵူၺ်း။  သင်တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉပေႃးၼႆ ၊ တႃႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁိုဝ်တေလိူဝ်သင်  ၼႂ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းယင်းတေဢမ်ႇၵိုတ်းလူးၵွၼ်ႇ ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၸၢင်ႈတေမႃးတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈယူႇ ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသင်ႁဝ်းၵုမ်ႇယူႇ ပိူင်ၵဝ်ႇပိူင်လဵဝ် ဢမ်ႇႁႃလွၵ်းၶၢႆႉ လၢႆႈၵၢၼ်မိူင်းလႆႈပေႃးၼႆ တႆးႁဝ်းတေၸၢင်ႈလူမ်ႉၸူမ်ထႅင်ႈယူႇ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈဝၢႆးသေၸဝ်ႈ သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ သၢမ်လူင်ၾႃႉ လုသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉ ၵတ်းယဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ ။ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇ။  ဝၢႆးသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းလႆႈသိုပ်ႇ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်တႆးႁဝ်းမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ၊ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉႁၼ်ၶိုတ်းတၼ်း ငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၸဝ်ႈမႁႃႇဢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ် ၶႅင်ႇၵၼ် ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႇသုမ်ႇငၢမ်း တင်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ မၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ဝၢင်းၽႅၼ် ဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း   ဢၢၼ်းဢဝ်မိူင်းတႆးပဵၼ်တီႈၸၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢဝ်ပဵၼ်တီႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ တႆးႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၽၢၼ်ဝၢၼ်ႈၽၢၼ်မိူင်းမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပေႃး‌ၼႆ ၵႃႈတေလႆႈထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းသေ ပၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်ၶေႃမိူင်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ မိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းလူး သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈထိုင်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၊ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးႁႅင်းၸႂ် ႁၢတ်းႁၢၼ် ၵႅၼ်ႇၶႅင် ဢမ်ႇယွမ်း ႁူၼ်လင်သေ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵိုၵ်းႁွမ်းၸွမ်း‌ၵၼ်ၵႂႃႇမၼ်ႈမၼ်ႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈပေႃးၼႆ မိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ မႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လီၶွၼ်ႈႁႅင်းမႃးပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ‌တေၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းမႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊  ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇပေႃးၼႆ ႁဝ်းမႃးၵွၵ်ႈ‌တူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ၶႄႇလႅင် လႄႈၶႄႇ ၽိူၵ်ႇမိူဝ်ႈတေႇမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉသွင်ၸုမ်း ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၵမ်းလိုၼ်း မႃးသမ်ႉၶိုၼ်းမႃးႁူမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်သေတိုၵ်းၶိုၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လိုပ်ႈလမ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်ႈမိူင်းၶႄႇလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢၼ်ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈတေႇမၼ်း ပဵၼ်ဝႆႉ 2 ၸုမ်းသေၵမ်းလိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းလဵဝ်သေ ၸင်ႇတိုၵ်းပေႉဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၊ မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ တိုၵ်းၶိုၼ်း ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးဝႆႉ‌ပဵၼ်လၢႆၸုမ်း ၼမ်ထိုင် 13 ၸုမ်းၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၶွၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းသေ ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းပေႉၶိုၼ်း ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ ယႃႇလူင်လိုမ်းလႃးလႃး  ၊ တႆးႁဝ်းၵေႃႈသင် ၶွၼ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ၸၢင်ႈမီးႁႅင်းၶဵင်ႇတႃႉ လိုပ်ႈလမ်းၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမိူင်းႁဝ်းလႆႈယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈဝႃႈဝႆႉ ႁဵတ်းၽိတ်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈမေႃဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်။ ႁဵတ်းၽိတ်းပွၵ်ႈသွင် ႁႂ်ႈမေႃမူၼ်ႉမေးဢဝ်ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် သေၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ ။ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင်၊  ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈသင်ႁဝ်းမေႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇႁဝ်းတႄႉတႄႉ  ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈလိပ်း ဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 62 ပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃႈလိပ်း မၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ပၢၵ်ႇပီယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵႂႃႇၵူႈပၢႆးပၢႆး၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 130  ပီပၢႆၼႆႉ တႆးႁဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်းၵူႈလွင်ႈ ၊ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းသင်မႃးသေမဵဝ်း ၵူၺ်းလႆႈၵပ်ႉၵိၼ်း တႃႇလဵင်ႉတွင်ႉမၢင်ပွၵ်ႈသမ်ႉပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းပေႃးဢမ်ႇလွတ်ႈယဝ်ႉ။

**** ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈသူင်ႇမႃးပၼ်တီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း