Monday, July 15, 2024

ၶေႃႊလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ(call center) ၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း

Must read

ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵၢဝ်ႉၼႃႈထိုင်ၸၼ်ႉဢၼ်ဢဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈငိုၼ်းၶမ်းတင်းတူဝ်ၸႂ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၾင်ယူႇၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈတေႃႇလၢႆသိင်ႇလၢႆယၢင်ႇသေတႃႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၽႆးလူင်တေႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်း ဢၼ်မိင်းမဝ်းၾၼ်ဝၢၼ်ၸွမ်းမႃးၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ဢမ်ႇႁၢင်ႇႁိူၼ်သင်ၵၼ် မီးတင်းၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ မိူၼ်မဵတ်ႉငိုၼ်းတႅင်းၵႃး သွင်ၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈလွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈ ထဵၵ်ႉၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈလီလႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈမီး ဢၼ်လႆႈလူႉ လႆႈသေႁၢႆ(သုမ်း)ၸွမ်းမၼ်းၵေႃႈတေမီး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ဢွၼ်ႊလၢႆႊ” ၼႆၼၼ်ႉ ႁူမ်ႇငမ်း ၵုမ်းသုမ်ႇႁူဝ်ပႅတ်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈၵႂႃႇမီးယူႇၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊပႅတ်ႈမူတ်းသဵင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼႆႉ ၵၢၼ်လွၵ်ႇ လႅၼ်ၵၼ်ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈတၼ်းပၢၼ်ၵေႃႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း။

- Subscription -

ၸိူင်ႉၼင်ႇ – ၸုမ်း ၶေႃးလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ (call center) သၢင်ႈလိူင်ႈဝႃႈ – လုၵ်ႉတီႈလုမ်းတြႃး (သၢလ်) ၾၢႆႇမၢႆမီႈသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃး-  

မိူဝ်ႈပိုတ်ႇႁၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ လုမ်းတြႃးသိုပ်ႇမႃးၼႆ ၽႂ်လႄႈတေဢမ်ႇၵူဝ်။  ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၽိတ်းသင်ၵေႃႈ ပေႃးၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵဝ်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ လွၵ်ႇႁႂ်ႈဢူၼ်း (လွႆး) ငိုၼ်း ပၼ်ၼႆၵေႃႈ တေဝူၼ်ႉၼၵ်းယူႇဝႃႈ “ ၵဝ်လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၽိတ်းသင်ဝႆႉလႄႈတၢင်းသၢလ်(လုမ်းတြႃး) လႆႈသိုပ်ႇၾူၼ်း မႃးႁႃ လွင်ႈဝႃႈ “ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးလိူင်ႈၶၢင်ႉငိုၼ်း ၶၻီႊ(ဢမု)ၵႂၢမ်းဝႆႉ” ၼႆသေ ၼႅတ်ႈတိတ်းတေႃႇတႃႇၸၢႆႇ ပိူဝ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်ႈသၢလ်ၶိုၼ်ႈၸၢႆး(လုမ်း)လႄႈသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သၢင်ႈလိူင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆၸိုင် မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၽူႈလွၵ်ႇလႅၼ်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်လုမ်းတြႃးၸိုင် တၵ်းတေမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ဢၼ်မီးမိၵ်ႈၵႃလူၼ်ႇ (မိူင်းထႆး) ၼၼ်ႉ သူင်ႇမႃးတီႈႁိူၼ်း ။ပိူၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇၾူၼ်း ႁိုဝ် သူင်ႇ  EMS လိၵ်ႈမႃး ၸိူင်ႉၼႆ။

ၶေႃးလ်သဵၼ်းတိူဝ်ႊ (call center) သၢင်ႈလိူင်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽိတ်းပၵ်းပိူင် သဵၼ်ႈတၢင်း “ၸရႃးၸွၼ်း”  

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃးၸိုင်  ဝၢင်းသၢႆပႅတ်ႈလႃႈ။  ၵွႆးၵႃႈသင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ၵူႈဝၼ်းၵေႃႈ တေတူၵ်းၸႂ်ယူႇၽွင်ႈ ။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႂ် ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်း ပၵ်းပိူင် သဵၼ်ႈတၢင်းၸိုင်  ၶႄးတေၸၢင်ႈလႆႈႁပ်ႉသၢႆၾူၼ်းၸိူင်ႉၼႆၽွင်ႈယူႇ။ ၵွႆးၵႃႈ သင်လႆႈ ႁပ်ႉသၢႆၾူၼ်ႊၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းပဵၼ်လၢႆး ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၵွႆး ႁူႉဝႆႉလႃႈ။  ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၵႅင်ႊၶေႃးလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ(call center) လွၵ်ႇႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်း။ သင်ဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းတႄႉၸိုင် ဝႂ်သင်ႇ ပလိၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း (တမ်ရူတ်ႇ ၸရႃႊၸွရ်ႊ) ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေသူင်ႇ မႃး ထိုင်တီႈႁိူၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵူၺ်း။ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇ သိုပ်ႇ ၾူၼ်ႊမႃး ယွၼ်းငိုၼ်းၵမ်းၵေႃႉၵေႃႉၸိူင်ႉၼႆ ။

ၸုမ်းၶေႃးလ် သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ(call center) ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးဝွၵ်ႇဝႃႈပိူၼ်ႈသူင်ႇ  ႁေႃႇၶူဝ်း မႃးတႃႇသူ ၊ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်   

ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ၵူၼ်းထႆးၶဝ်မၢႆ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်ၶဝ်ၵူႈဝၼ်း (ၶျီႊဝိတ်ႉပရၵျမ်ႊဝၼ်း) ၶဝ်ၵူၺ်း။  ၵွပ်ႈမၼ်းငၢႆႈလႄႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸုမ်းၶေႃးလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ (call center) ၶဝ်ၸင်ႇ လွၵ်ႇႁႂ်ႈဢူၼ်း ငိုၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ၵၼ်။  ႁဵတ်းၵႅင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶူဝ်းၼႆသေ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈၶူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်။

 မၢင်ၵေႃႉ မိူဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉသၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းဝူၼ်ႉသင် ၊ ၵွပ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းဝႆႉၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇတွင်းဝႃႈ လႆႈသင်ႇ ဝႆႉသင်လၢႆလၢႆ  ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉလၢႆး ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ် ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆ။

ၶေႃးလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ(call center) ၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ယွၼ်းႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းၶိုၼ်း ၵွပ်ႈဝႃႈဢူၼ်းၽိတ်း

 ပဵၼ်လၢႆးလွၵ်ႇလႅၼ်ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ။ ၸုမ်းၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ် တေသိုပ်ႇၾူၼ်ႊမႃးဝႃႈ  ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ယဝ်ႉယင်းသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁူမ်ႈတင်းၼႅပ်ႇမၢႆ(သလိပ်ႊ) ဢူၼ်းငိုၼ်း(ဢၼ်ပွမ်)မႃးၸွမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်းဝႃႈ   ၸႂ်ႈတႄႉယူႇႁိုဝ်။  သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၵ်းၸႂ်ၵႂင်ၸွမ်းၵေႃႈ ၶႄးတေၼႅတ်ႈၶိုၼ်းဢူၼ်းငိုၼ်း ပၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၶိုၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇ တၼ်းထတ်းဝူၼ်ႉသင်လီလီၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

ၸုမ်းမိၸ်ႉသႃၶျိၽ်ႉ(ၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်) သိုပ်ႇၾူၼ်ႊမႃးလွၵ်ႇႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈထုၵ်ႇယိုတ်းမၢႆၾူၼ်ႊ

 ၸုမ်းၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်မၢႆၾူၼ်ႊ ဝႃႈ မၢႆၾူၼ်ႊ မိုဝ်းထိုဝ်ဢၼ်ၸႂ်ႉယူႇ  ၼႆႉတေထုၵ်ႇတၢင်းၶိူဝ်းၶၢႆႇၾူၼ်ႊယိုတ်း/ပိၵ်ႉ။  ၵွပ်ႈဝႃႈမၢႆၾူၼ်းၼႆႉ  ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ။ သင်ဝႃႈ ၵူဝ်မၢႆၾူၼ်ႊၸဝ်ႈၵဝ်ႇသုမ်းၸိုင် ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း  ၸၢႆႇၵႃႈထုၵ်ႇမႂ်မႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ- ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးထူပ်းၸိူင်ႉၼႆမႃး ႁႂ်ႈၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းမၢႆၾူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီလီ။  ယွၼ်ဝႃႈၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးလၢႆလၢႆး ပေႃးဢမ်ႇၾၢင်ႉ ဢမ်ႇႁူႉတၼ်း ၸိုင် တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇသဵင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။

လွၵ်းလၢႆၾၢင်ႉတူၺ်း ၸွင်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းၶေႃးလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ(call center)  ဢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉမီး 3 လၢႆး 

1-မၢႆၾူၼ်ႊလွၵ်ႇလႅၼ်ဢၼ်ၶေႃးလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊသိုပ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မၢႆပႅၵ်ႇပႅၵ်ႇ

ပေႃးပဵၼ်ၾူၼ်းဢၼ်သိုပ်ႇၸူးၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉတေပဵၼ်မၢႆၾူၼ်း မီး 10 တူဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးပဵၼ်မၢႆၾူၼ်း ၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်မၢႆၾူၼ်း ယၢဝ်း/ၼမ်။ မၢင်ပွၵ်ႈ တၢင်းၼႃႈမၢႆၾူၼ်းၼၼ်ႉယင်းမီးတူဝ်  ၶိူင်ႈမၢႆႁူမ်ႈ (+) လူးၵွၼ်ႇ။ ပႃးပဵၼ်မၢႆႁူမ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ပႃးမႃးၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်မၢႆၾူၼ်းၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်။ ပေႃးပဵၼ်မၢႆၾူၼ်းမိူင်းထႆးၼႆႉပဵၼ်မၢႆ  +66  ။ပေႃးဢမ်ႇပႃး 66 ၼႆႉပဵၼ်မၢႆၾူၼ်း တၢင်ႇမိူင်း။   

2- မၢႆတၢင်းၼႃႈဢမ်ႇပႃး +66 သေ ပဵၼ်မၢႆၾူၼ်း 10 တူဝ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈၵႆႉမီး

ႁူမ်ႈဝႃႈ +66 ၼႆႉပဵၼ်မၢႆၶွင်မိူင်းထႆးၵေႃႈၸႂ်ႈယူႇ ၵွႆးၵႃႈမီးၽူႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၸႂ်ႉမၢႆၼႆႉသိုပ်ႇမႃး ယဝ်ႉမၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇႁူႉ သမ်ႉၵႂႃႇႁပ်ႉမႅၼ်ႈ ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းသိုပ်ႇမႃး သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈဢတ်းသဵင်ဝႆႉၼႂ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ် လိူင်ႈယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉပေႃးႁပ်ႉသၢႆ။   ၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸၢင်ႈ  ၸႂ်ႉလၢႆလၢႆလၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ်တိၵ်းတိၵ်း။

ၵႅင်ႊၶေႃးလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ သွၼ်ႉမူၵ်းလဵမ်ႇလႅမ်ၶူမ်းၶဝ်သေလွမ်ႁႃယိူဝ်ႇယဝ်ႉ  သၢင်ႈလိူင်ႈတႅင်ႇလိူင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇႁႂ်ႈၽူႈယုမ်ႇငၢႆႈၶဝ်ပေႃးလူင် လိုမ်းတူဝ်သေ ဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း