Wednesday, February 8, 2023

CATEGORY

Covid-19

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈထိုင်ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၶိုၼ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃး ထိုင်ၶိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈတေႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်း၊ လႆႈၸူၵ်းငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵိၼ် ႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈမႃးမီးယူႇတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၺႃးၵၵ်းတူဝ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တႃႇ 21 ဝၼ်း တီႈ(မိုးကုတ်ဝိပ ဿနာရိပ်သာ) တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵုမ်းထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -...

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် တေၶပ်းၶိုင်ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ႁူင်းၵၢၼ် ႁူင်းငၢၼ်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ပိၵ်ႉ ႁပ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၼမ်လႄႈ...

ၾၢႆႇယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ဢမ်ႇၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ယိင်းတူၼ်ႈတီး

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈဢမ်ႇမီး ၵေႃႉတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 121 ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉ ၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးထိုင်မိူင်းတႆး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ၸင်ႇႁူႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။  ၵွပ်ႈၼႆ ပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်း 50 ပၢႆ...

ၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ပႂ်ႉတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တၢႆ 12 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ/ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 သေ ၵုမ်းတူဝ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၵွႆး မီးၵူၼ်းတၢႆၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020 ၼၼ်ႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2020 သမ်ႉတၢႆထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႅၼ်းယဝ်ႉသေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃ

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢႃယု 26 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး၊ တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 29 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မေႃယႃ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ  ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ...

ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵၵ်းတူဝ်ၸွမ်းပိူင်သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၽူႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 (ၼႃႈလိူၼ်ႁႃႈ) မႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇ...

ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈသွၼ်ထမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ သွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလမ်း ၸပ်းၵၼ်ၵၼ်လႄႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈသွၼ်ထမ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းထမ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 26/4/020 ၸဝ်ႈသြႃႇၸႃႇရိတ်ႉတ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွင်းတေႃႇ ႁူဝ်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈ...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းၽူႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးၵုမ်းၵမ်ထတ်းပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၽူႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၺႃးၵုမ်းၵမ် ၵၵ်းၶင်ၵိုၵ်း ႁိူၼ်းတင်းသဵင်ႈသေ ထုၵ်ႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး သေဢမ်ႇၵႃး ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2020 ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉ႞ ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်မီး ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၺႃးၵၵ်းၶင်/ထတ်းၵူတ်ႇ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉ႞ မိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ႁွင်ႉၵၵ်းၶင်တူဝ် - ဢဝ်လိူတ်ႈ၊ ဢၢင်ႈဢၢၵ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈသုၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု...

RCSS/SSA ႁူမ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးသေ ၸွႆႈထႅမ်တႆးႁၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

RCSS/SSA သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပၢၵ်ႇတွင်ႉႁွင်ႈသႆႈ ၽွင်းၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 မႃး တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA တင်း မုၵ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸွင်ႇတေပႃးၵၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ၵၢပ်ႈၵႃလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ဝူင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်းလၢႆးလမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ မၢႆႈမီႈႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း - ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၸပ်းၽႄႈၵၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 7 ပဵၼ်ထဝ်ႈယိင်း မူႇၸေႊ

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတင်းမူတ်း မီး 7 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 4...

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 3 လိူၼ်

ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ တႃႇ 3 လိူၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈ 10 မူင်းထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း။ တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးသႃႇယႃႇ 5 ၵေႃႉလႄႈ တီႉလႆႈတီႈ...

ၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸုမ်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးတႄႉ တေယူႇၸွမ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇမေႃယႃ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉလႄႈ ၽွင်းလူင် 4 ၸဝ်ႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝၢႆးလင်ၶၢဝ်းတၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 17/4/2020 ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈ မိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ႁႄႉၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း