Wednesday, February 8, 2023

CATEGORY

Covid-19

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈမႆႈၸႂ် မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈမူၵ်းယူႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶွမ်ႊမတီႊ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႇၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၶွမ်ႊမတီႊ လူလွမ် ပႂ်ႉတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 သေ မိူဝ်းမူၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းႁေႃ ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မီးတၢင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်လႄႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 ၼႃႈၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းႁိူၼ်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁႃလုၵ်ႈလၢင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၶိုၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶိုၼ်း မိူင်းထႆးၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈလႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မၢင်ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမႃးဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၼုင်ႈလိူင်၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ လႄႈ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းတၢင်း ၽၵ်းတူမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်ႊသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၼၼ်ႉယၢမ်း လဵဝ်မီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21-22/4/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးမီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) မီး 300 ပၢႆ ၊...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၼမ်မႃး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ် သၢင်ႈ တူၵ်းၵၢၼ်/ ငၢၼ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၵၼ် တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

SSPP/SSA မွပ်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်

SSPP ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်လႄႈ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19 တွၼ်ႈတႃႇၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းယႆ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 6 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး လိူဝ်မႃးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႈၽူႈယိင်း ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထူပ်းႁၼ်...

RCSS ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ

RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PMC) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇ 24 ၸႄႈဝဵင်း တႄႇလူင်းၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၾိင်ႈထုင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လူႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ

ပေႃးဝႃႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႃးၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁွၼ်ႉမႆႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈပီၼႆၸိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆးတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပၢင်ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵၼ်မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း၊ ပွႆးၵိုၼ်းဝႆႉဢိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉ၊ ဢၼ်လီမူၼ်ႈလီသိူဝ်းလိူဝ်သေ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ႁႃပွႆးလႂ်ၼႂ်းသိပ်းသွင်လိူၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးပီၶရိတ်ႉ 2020 ၊ ပီၵေႃးၸႃႇ 1381 ယၢင်ႈၶဝ်ႈ 1382...

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တႆးယၢၼ်မိူင်းႁၢမ်းၵၢၼ်

ၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းသေ ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸတ်းၵၢတ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၵၢတ်ႇဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၽၵ်းၶဵဝ် ၵႆႇ မူ ပူ ပႃ ၶဝ်ႈ ၼိူဝ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵပ်ႉၵိုၼ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇ ၵၢၼ် ၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႆယၢၼ် ဢမ်ႇၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢင်ပၢင်ႇ ႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တီႈဢေႇသုတ်း ႁူၵ်းထတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

တႃႇတေႁပ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူတ်ႇမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတၢင်းၼိူဝ်ယူႇ

ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တေလူႇတၢၼ်းပၼ်တႃႇမိူင်းတႆး 2 ၶိူင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉ ပႂ်ႉၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တင်းၼိူဝ်ယူႇ ၸွင်ႇတေႁပ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တေသိုဝ်ႉလူႇတၢၼ်းပၼ် ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုင်ဝႆႉဝႃႈတေဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈၶိူင်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တေဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၶိူင်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၸႂ်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်လီပဵၼ်လၢႆး ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်။...

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႆႈၶိုင်ႈလိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်း ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇဢိုတ်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပွတ်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉ ၶမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ပဵၼ်ၽူႈယိင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸုပ်ႈတီႈ 1 တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးမႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း