Wednesday, March 22, 2023

ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈသွၼ်ထမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၽႄႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ သွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလမ်း ၸပ်းၵၼ်ၵၼ်လႄႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈသွၼ်ထမ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းထမ်း ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွင်းတေႃႇ ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 26/4/020 ၸဝ်ႈသြႃႇၸႃႇရိတ်ႉတ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွင်းတေႃႇ ႁူဝ်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇ တင်းသဵင်ႈ လွင်ႈတေႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇ ၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇ ၼႂ်း ပီ 2020 ၼႆႉ တေပႆႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။ ၵျွင်း တေႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၽူႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈမီး 120 ထိုင် 150 တူၼ်ၵူႈပီ၊ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁပ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၽႄႈသေ လႆႈႁၼ် လၢႆလၢႆတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈ ႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ တၢင်း လွႆၶေႃ မိူင်းယၢင် ၵေႃႈ လႆႈငိၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈဢၼ် ၵျွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇၶႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းလၢႆဝႃႈ – မိူဝ်ႇတႄႇပိၵ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး 1382 ၼီႈ၊ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းထိုင်ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶိုၼ်းၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဢၼ်တႄႇပဵၼ်မႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ တိုၵ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်ၼႆလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇ တႃႇပီၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁၢႆလီယဝ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇမႃးလီမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေ ႁပ်ႉၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ပႆႇဝႃႈ တေပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾၢႆႇယူႇလီၶဝ်ႁၢမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇတုင်းသွမ်းၵေႃႈ ယင်းၵူဝ် ဢဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇၽႄႈၸပ်းၵၼ် လႄႈ ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ယင်းႁုင်ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵေႃႈ လႆႈမႃးတၢၼ်းထိုင်ၵျွင်း – ဝႃႈၼႆ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်း ပုတ်ႉထ ၸဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈမီးၵူႈဝဵင်း၊ မၢင်ဝဵင်း မီးတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈယႂ်ႇလူင် ႁပ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဢၼ်သင်ႇၶႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်။ တိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ၊ ပဢူဝ်း၊ ပလွင်ႈ၊ ထၼူႉ၊ ဢင်းသႃး ၶိူဝ်းလႂ်ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၼ်ႈ တီး တင်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉဝႃႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ဝၼ်းတီႈ 26/4/2020 ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး 146 ၵေႃႉ၊ လူႉ တၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း