Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ။   ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းသၼ်လွႆသၼဵၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း သၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်း ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မွပ်ႈသူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၽူႈၼမ်း RCSS

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022 မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈၸၼ်ႉၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း တႃႇၵူၼ်း 128 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႆးပႃး 2 ၵေႃႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS လႄႈ ၸၢႆးမဵဝ်းတၢၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပၵ်းတႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC-U ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ -...

UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း

သိုၵ်း UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး ၼႃႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်တႃႇႁဵတ်းငဝ်ႈငုၼ်း RCSS ၽွင်းၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ “ၽွင်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼႆႉ UWSA တႄႇပိုတ်းယိုဝ်း...

ၵၢဝ်ႇလဝ်ႈၶႆႈၵႂၢမ်းလင် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်သင်

တႄႇၵဝ်ႉႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႇ 1958 တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်း မီးၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းၶႅၼ်ႉၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ၽူႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၽူႈမႃးၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၸင်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶႂ်ႈၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မီးၸႂ်ႁတ်းတိုၵ်း ႁတ်းသူႈ ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်းၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႇထႃႇၾွၼ်ႉထွင်ႈဢူမ်သူပ်း ၾင်မၵ်းပၵ်းၼႅၼ်ႈၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းပိူင်လဵဝ်။ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်းလၢႆးတိုၵ်း...

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း...

ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၵျပၼ်ႊႁူပ်ႉ RCSS လႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸိူဝ်းပၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2022 Mr. Sasakawa ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၵျပၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼီႊပုၼ်ႊၾွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး သေႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸုမ်း RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းပၵ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး။ ဢၼ်ႁူပ်ႉ မိတ်ႉသတိူဝ်ႊသႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊၼၼ်ႉတႄႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မူႇတူးသေးၽူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU/KNLA...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမႄႈမၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ  သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်  မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်မႄႈမၢၼ်း  7 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် ၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝႆႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းထုင်ႉယိူင်းငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇသေတႃႉ မႆႈၸႂ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း လူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။  ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 500 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊လႄႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်သုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/2/2022    ပၢႆႈမႃးယွတ်းယႅတ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းထုင်ႉယိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ...

PNLO/PNLA လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် PNLO/PNLA လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ႇၵိၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵၼ်ႇတူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်တိုၵ်းတႄႉပဵၼ်ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၶႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၢင်းၵၼ်ႇတူးဢွၼ်ႇၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လူႉၵွႆ

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢၵ်ႇလူင်/ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းၵွင်းမူးဝိႁၢၼ် တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇလူင်ငႄႉၸႅၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 6 မူင်းၶိုင်ႈ   ၼႂ်းၵႄႈဝတ်ႉမႂ်ႇလူင် ငႄႉၸႅၼ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး   မၢၵ်ႇ...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1  RCSS  လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ 

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ   ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢင်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၽႄၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ႟ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီတဵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1...

Latest news

- Advertisement -spot_img