SSPP တင်း RCSS ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

327

ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းၵူၼ်း မိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းၼွမ်း/ တွင်းပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈ။

RCSS SSPP

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢိၵ်ႇပႃး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇ SSPP တင်း RCSS ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းၼွမ်း ပႆႇတူဝ်ႈ တၼ်းတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ မၢင်တီႈ ထိုင်တီႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇပႃးၸွမ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈမီး။

တၢင်းထုင်ႉပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သမ်ႉ သိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇယၢပ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်ၸွမ်းၺွပ်းၵူၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇတင်းၶူဝ်းလၢႆး။ မၼ်းယူႇယၢပ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃးဝႃႈ ၽႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇၽႄႈတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼႆ။   ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ မၼ်းလူၼ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တႄႉ မၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ထိုင်ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ် ယဝ်ႉၶႃႈ သိုၵ်းတင်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၶဝ်သေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵေႃႈမီး။ ဢၼ်မႃးယူႇၼႂ်းထုင်ႉၵုၼ် ပွၼ်သၼဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႃႉ တင်းလွႆႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 70 ။ တႆးၼႆႉ မီး 30 ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ် မွပ်ႈပၼ်ဝႃႉ။ ဢၼ်ၸႅတ်ႈတြႃးပၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႃႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉႁဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းထုင်ႉပၢင်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၺ်း။ ပဵၼ်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းထုင်ႉပၢင်လူင် လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇၼႂ်းဝဵင်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်း RCSS ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ယိပ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တူၵ်းၼႃႈ ႁိူၼ်းၼႆသေ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယွၼ်းလုၵ်ႈလၢင်း – ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်လိၵ်ႈ မႃးၸူးထိုင်ႁိူၼ်းဢေႃႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈ ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈတူၵ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼႆသေ မႃးႁွင်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ၶဝ်မႃး 2 ၵေႃႉ။ ဢမ်ႇမီးတွင်းပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးယွၼ်းသဵတ်ႈသင်။ တိုၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႃႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉပႃးၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈမႃးၼႆ။  ၶဝ်ယင်းပၢႆဝႃႈၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ဝႃႈတႄႉ ပေႃးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ တေလႆႈပႃး ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉလူးၼေႃႈ။ ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလီပဵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ယွၼ်းၼွမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းပၼ်လုၵ်ႈလၢင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်းယေး။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈမီး ၼမ်ယဝ်ႉ။ 

“ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်မႃးတီႉၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပိူၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၸင်ႇ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ။ ယၢမ်းလဵဝ် မႃးထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွမ်းမႃးၵဵပ်းထႅင်ႈယူႇၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ” –  ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 2 ၸုမ်းၼႆႉ ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ 

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ လႆႈတူဝ်ၵူၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈပႃးႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး သင်။ သင်သိုၵ်းတႆးဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းသေ ပဵၼ်တႃႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်း တေႁူမ်ၸူမ်း သူင်ႇယိုၼ်ႈတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉ သိုၵ်း SSPP လႄႈ RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉ ၵုၼ်ပွၼ်ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ