ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ

195

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း 19/8/2022 တေထိုင်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ မီးတီႈဝတ်ႉၵူႇမၢၼ်ႉ မူင်းၶူၼ်းၶျႆး ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း သႅင်မိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ၸၢႆးသႅင်မိူင်း) ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼ ၶွၼ်ႊၽိင်း) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း။

 ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ၸၢႆးသႅင်မိူင်း)  ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵျေႃႇဢုင်ႇ(ႁွင်ႉ) ဢႃႇတိၵ်ႉၸ – ပႃႈၶမ်းဢွင်ႇ၊ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 19/2/1980 ၊ ၸႃႇတိ ပွၵ်ႉ 7 ဢိူင်ႇမျဵဝ်ႉမ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 3 ၵေႃႉ  ပဵၼ် ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းၶမ်းဢုင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 1 ၵေႃႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်းၼႆႉ တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2000 မႃးတေႃႇထိုင်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ။

မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉယၢမ်ႈႁဵၼ်းမႃးၾၢႆႇ ၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း၊ Computer, လိၵ်ႈ English, ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSSNY ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ လႆႈႁဵၼ်းပႃးထႅင်ႈၾၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶိုၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလူၺ်ႈ လၢႆလၢႆၾၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ပူင်သွၼ်လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Computer ၊ သွၼ် လိၵ်ႈတႆး၊ သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း၊ ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ပိၼ်ႇၽႃႇသႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo Taifreedom-ၸဝ်ႈသိုၵ်း သႅင်မိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် 15/8/2022

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၸွမ်းလင်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်းၵၼ်တင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းသေ ၸွႆႈၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၽွင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။  

ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်မိူင်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လႆႈႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ  RCSS ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ