Saturday, September 30, 2023

RCSS ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးလီ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းထိုင် 11 မူင်းပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

Photo Credit ;ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS လႄႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီ 20/5/2022 ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးပဵၼ်လွင်ႈႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ။ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇမီး။ ယွၼ်ႉပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတိုၵ်ႉတႄႇႁႅၵ်ႈလႄႈ ဢုပ်ႇၼႄၵၼ် လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် တင်းသွင်ၾၢႆႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် တႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

“လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽႂ်မၼ်းသေ ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ႁဝ်းသွင်ၸုမ်း ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး လွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၵၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ် ၼမ်ဝႆႉလႄႈ လႆႈဝႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ”- ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်း ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းလူင်းၼၼ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃး။ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းမႃးလၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇဢွင်ႇမၢၼ် ၶိုၼ်းလူဝ်ႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်း မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵႆႉႁူႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈၼမ် ၸႄႈမိူင်းၵေႃႈၼမ်လႄႈ မၼ်းတေပဵၼ်မိူင်းတင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊၵႂႃႇ ဢဝ်လၢႆးၾႅတ်ႊၻ ရႄႊ သၢင်ႈယူႇသဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ဢဝ်လၢႆးၸိူင်ႉၼႆသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ်ၵႂႃႇ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈ ၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS တႄႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း ၼၼ်ႉပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ (1) ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း မူဝ်းမိၼ်ႉထုၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ယႃႇပေႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း