Thursday, March 23, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈ

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 80 သႅၼ်ပျႃး

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႃးၶႄၾႆး 13 လမ်း မႃးၶႄၸင်ႇလႆႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သၢႆဝၢႆႇယႃႇၾႆးၾႃႉ သမ်ႉၵဝ်ႇ။ ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ...

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ  လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵူဝ်းၶွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မႆႈတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယူႇယူႇၵေႃႈ မၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း ၶိူင်ႈမၼ်းတေလိူတ်ႈၼႃႇယဝ်ႉသေ တေပဵၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၵႂႃႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶႄဝႆးဝႆးသေ ဢမ်ႇတၼ်း မႆႈတၢင်းလမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ...

ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈတီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၶွင်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလူင်ထၢင်

ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၶွင်လူင်ထၢင် ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၶွင်လူင်ထၢၼ် ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ တီႈၵွင်းလွႆ 45 ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆ့ၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်မႃး ၶိူဝ်း ယႂ်းၶႃႈယဝ့်။ယွၼ့်ၸႂ်ႉသွႆၾႆးမဝ်မၢင်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်...

ၾႆးမႆႈဝတ့်ၵျွင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၾႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈဝတ့်ၵျွင်း 2 လင်ၸပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်း လူ့သုမ်းတင်းၼမ်  ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၶမ်ၾႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၶႄၾႆးတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ တႆႈတဵၼ်းၶဵင်ႇၽြႃး ။...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ်တီႈမူႇၸေႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ် ပွၵ့်ၵွင်းမူးလွႆ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ၾၢႆႇၶႄၾႆးဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “  မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းမႆႈၵႂႃႇႁွင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၵူၼ်း ၶၢတ်ႈႁွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်း။ ၶတ်းသေႃးႁွင်ႈဝႆႉလႄႈၶႄၾႆးယၢပ်ႇၼႃႇ ။ လၢမ်းမႆႈတင်း 6 ႁွင်ႈ...

တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၼႃႈဝတ့်ဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ တီႈပွၵ့် 2 ၊ဢိူင်ႇ 13(ၶ) (အုပ်စု ၁၃ ခ)၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းသင်သေဢၼ် လူႉသုမ်းၸွမ်းၾႆးမူတ်း။ ၾႆးၼႆႉမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း  ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပႃႈဢူၵ်းသႅင် ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆ့ 3 ၵေႃ့...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈၵူတ့်ၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ့် 7 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ်နှလုံးသား) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ_”ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးပေႃးၸမ်လိုၵ်းယဝ့်ဢေႃႈၼၼ့် ယိၼ်းဝႃႈတႄ့ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆႈတဵၼ်းတူၺ်းလိၵ်ႈသေ ၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇၼႆဝႃႇ ၾႆးတဵၼ်းသမ့်တေလူမ့်သေ လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၶႃႈၼေႈ ၵူႇၼွၼ်းမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၽဝ်ႇဝႆ့ယဝ့်ၶႃႈၼႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ၺႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃး လဵၼ်ႈပႃးၾႆးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။  ပဵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 21/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃး။ ပဵၼ်ၼႃးႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပဝ်ႈလႄႈပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း။ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 4 လင် ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႈၶဝ်ပၢတ်ႇသေ ပုမ်ႇဝႆႉယင်းပႆႇမီးမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးမွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်ပီၼႆႉ ၵေးလၢင်းၽုၵ်ႇၵေႃႈသုင်။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်ၼွႆႉ - ၼၢင်းသဝ် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ(တႂ်ႈ) ဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ 3/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 8 ၾၢႆႇတႂ်ႈဝတ်ႉတပ်ႉဢူး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉမေႃႈၾႆး (ဘက်ထရီ) သူဝ်ႊလႃႊသျွတ်ႉ ထုၵ်ႇမႆႈတင်းလင် လႄႈ လူႉသုမ်းၼမ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၵႂႃႇတင်းလင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈထမ်ႇမယူင်ႇ ၽြႃးယၢၼ်ႇပျေႇ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး...

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃး ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃးဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉသုမ်းငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း သႅၼ် ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ပုတ်ႉထ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး  ဢၼ်ဝႆႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း  ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လႄႈမႆႈ ၊ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်းၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉၼွင်ႉၶူးဝႃးၸဝ်ႈ...

ႁူဝ်ပီၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ

ပီၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းၸဝ်ႉလိူဝ်ၵူႈပီဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ - တၢင်ႉယၢၼ်း ထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁုင်းႁၢၼ် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးလွႆၵႃး ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 3 လင် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 150 သႅၼ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၸွမ်းၾႆး မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပၢႆ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 သဵၼ်ႈတၢင်းယၢၼ်ႇၵိၼ်း  (ရန်ကင်း လမ်း)...

Latest news

- Advertisement -spot_img