Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈ

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတေႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶမ်ႈဝႃးၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတၢင်းၶမ်ႈ။ ၽွင်းၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းမႃး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႉပွၵ်ႉ 3 တၢင်ႉယၢၼ်း မႆႈပႃးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မွၵ်ႈ 4 လင် ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆ ၸွမ်းၾႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ 2 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ 3 လင် ၸပ်းၵၼ် မႆႈပႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်း 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ်  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈႁိူၼ်း 3...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉမႆႈတင်းလင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈတင်းလင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းမႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇ ႁဵတ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း...

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ  တႆႈၾႆးတဵၼ်း ဢဝ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတင်းလင်

ၼႂ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတႆႈ ၾႆးတဵၼ်းတႅၼ်း ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး   လင်ၼိုင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် လူႉသုမ်းမူတ်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမူဝ်းၵွင်း (မိုးကောင်းရပ်ကွက်) ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း...

ၾႆးမႆႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်း မိူင်းၶျၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႃႈ ႁိူၼ်း 49 လင်ပဵၼ်ၽဝ်ႇ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်း မိူင်းၶျၢင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် မႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 49 လင်ပဵၼ်ၽဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၶႄ။ ၾႆးၼႆႉတႄႇမႆႈ ဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ ၸူင်ႊမုၼ်ႊ လႄႈ ပွၵ်ႉၵျွင်းလၢၼ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶႄႈလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 ။ ႁိူၼ်း 49 လင် ယဵၼ်းပဵၼ်ၽဝ်ႇ။...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 11 လႃႈသဵဝ်ႈ  သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ သွင်ၽူဝ်မေး ဢႃယု 60 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ  လူႉတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လူႉသုမ်းတင်းလင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းတင်းလင်၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ်၊ သမ်ႉပဵၼ်ႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လၢမ်းၸူးၵၼ်မူတ်း။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

SSPP/SSA ၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း 5 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းပၼ်ၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း တႃႇငိုၼ်း 630 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမေႇတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ  ဢၼ်SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလီႈ၊ မၢၼ်ႈၵႅင်း၊ပၢင်လူင်၊ မၢၼ်ႈသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 117 လင်။...

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် 40 ပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 4 လင်။ ထိုင်မႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 40...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ သွင်လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:20 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 1 သေးတၢၼ်း သွင်လင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၶႄၾႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ

သြႃႇတၵႃႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉယူဝ်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမူဝ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2021 ယူႇတီႈသြႃႇတၵႃႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸေႊ ထုင်ႉမိူင်း ဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈမူႇၸေႊ 2 လင် လူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ဂိုဒေါင်) 2 လင်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းဢၼ် တိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ 1 ႁၢၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ သိၼ်ႇၽိဝ်ႇဢဵင်ႇယႃႇ (...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈၸူင်လဝ်း မိူင်းၵိုင် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်လၢႆ

ၾႆး မႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈၸူင်လဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တင်းလင် ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်   သင်ၶၸဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၸႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးတဵၼ်းတီႈၶဵင်ႇၽြႃးလူမ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် တီႈဝၢၼ်ႈၸူင်လဝ်း ဢိူင်ႇၸူင်လဝ်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 30 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ်...

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်လင်႞ သုမ်းၶူဝ်းၵျွင်းၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းသွႆ ပႃးၸဵမ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းမူတ်း ၶၼ်ငိုၼ်းယွမ်းမွၵ်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2020 တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉယၢမ်း 2 မူင်း ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ် ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ဝၢၼ်ႈလုၵ်းလူင် (တီႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း) ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝတ်ႉၼိုင်ႈလင်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img