Tuesday, June 18, 2024

 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆ့ၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။

- Subscription -
Photo : ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸုမ်းၶႄၾႆးတူၼ်ႈတီး လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၸွႆႈၶႄၾႆး

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်မႃး ၶိူဝ်း ယႂ်းၶႃႈယဝ့်။ယွၼ့်ၸႂ်ႉသွႆၾႆးမဝ်မၢင်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့် ။ပေႃးၶဝ်တေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၾႆးလီလီသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼေႈ ။မၢင်ႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးလႄႈ သမ့်ၸႂ်ႉၾႆးၽိုၼ်းၾႆးထၢၼ်ႇ ။ ယဝ့် သမ့်လိုမ်းမွတ်ႇႁေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈၼၼ့်ၼႃႇ  ။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ယွၼ့်ၾႆးၾႃႉသွတ့်လႄႈ လႆႈမႆႈၵႂႃႇတင်းႁိူၼ်းၵေႃႈမီးယဝ့်။မၢင်ႁိူၼ်းသမ့် သဵပ်ႇမေႃႈႁုင်ၶဝ်ႈဝႆ့ တၢင်းၶိုၼ်းႁေ ႁူဝ်ပလၢၵ့်ၾႆးမႆႈႁႅင်းလႄႈသျွတ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ႁူဝ်ပလၢၵ့်ၾႆးမၢင်ဢၼ်သမ့် ႁႅင်းႁပ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်ၵေႃႈၸၢင်ႈသျွတ်ႉၶႃႈလူး” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၾႆးမႆႈတီႈသိုင်ႇၾႆး တီႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ့်ၽြႃးၽိူၵ်ႇ (ဘုရားဖြူရပ်ကွက်) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်းတီးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇတင်းႁိူၼ်းၼႆတႄ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶဝ်ၸႂ်ႉၾႆးၵႅတ့်ႁေ တင်ႈၼမ့်မၼ်းလိူတ်ႇလိူတ်ႇဝႆ့ တေၶူဝ်ၼိူဝ့်ၵႆႇၼႆၵႂႃႈ ၶွင်ပဵၼ်သႅင်ႇၵႆႇၶူဝ်ႈၼႃႇ။ႁဵတ်းၼၼ်ႁေ သမ့်လိုမ်းပႅတ်ႈဝႃႈ တင်ႈၼမ့်မၼ်းဝႆ့ၼႆ။ ၼမ့်မၼ်းလိူတ်ႇၼႃႇထိုင်တီႈပေႃးလုၵ့်ပဵၼ်ၾႆးၼႆဢေႃႈ။ ဢၼ်မႆႈၵေႃႈ ၸွမ်းၽႃသိုင်ႇၾႆးၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵွႆး လွင်ႈလူ့သုမ်းတႄ့ ဢမ်ႇမီးသင်လူင်လၢင်သင်။ၵတ့်ၵႃႈလႄႈ မေႃၵႅတ့်ၶဝ် ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႃႈၼၼ့် ပေႃးတႅၵ်ႇတႄ့ ၶႂ်ႈဝႃႈ တေၶႄၾႆးယၢပ်ႇယဝ့်။ၵူၼ်းႁိမ်းသမ့် တၼ်းႁၼ်ၵမ်းလဵဝ်ႁေလႄႈ ၼႅတ်ႈႁွင့် ၸုမ်းၶႄၾႆးပၼ်ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ   ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ  တီႈပွၵ့်ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 13 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းတႃႇလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢႆယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈ။

ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆ့ဝႃႈ- “ ပေႃးတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ႁႂ်ႈပိၵ့်မဵင်းၾႆးၾႃ့ဝႆ့လီငၢမ်းသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇ ။ယဝ့်ၵေႃႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ့်လႄႈ လိူၼ်သီႇလိူၼ်ႁႃႈၵေႃႈ ၸမ်ယဝ့်လႄႈၼႆ မၼ်းၶႅၼ်းတေတိူဝ်းမႆႈမႃး ယွၼ့်ၼၼ် တီႈႁိူၼ်းတီႈယေးဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ့် ႁႂ်ႈၵႅမ်ဝႆ့ တဝ်ႈၼမ့်ယႃႈမွတ်ႇၾႆး ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆ့ လဵၵ်းၶေႃမွတ်ႇၾႆးၸိူဝ်းၼႆ့။တေႃႈၼင်ႇပႆႇထိုင်ၶိင်ႇႁႅင်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပေႃးမီးမွၵ်ႈၼႆ့ယဝ့်ၼႆ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇႁႅင်းမႃးတႄ့ လူဝ်ႇႁႂ်ႈၾၢင့်ၵၼ်ၼမ်ၼမ်ၵၼ်ယဝ့်” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း