Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵွပ်ႈသင်ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး သၢမ်တီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ တင်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်။ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ဢေႇလိူဝ်...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၾွမ်ႊပိူင် 19 ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၢၼ်ႇၶႅပ်းမႄးယဝ်ႉသေ ႁွင်ႉၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆမိုဝ်း၊ ၼႂ်းၾွမ်ႊ 19 ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တူင်ႇတၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼႆႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မူၵ်းငွႆးဝႆႉ ယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ...

UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် တဵင်ႈၶိုၼ်း လိူၼ် 11 လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ 6/11/2020

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ပႃႇတီႇတၢင်းလၢႆ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတၢင်းလၢႆ ဝႃႈ - “ၵၢၼ်ႁႃသဵင်သူၼ်းတုမ် ၵူႈပႃႇတီႇ/ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈၵိုတ်းယင်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ သဵင်ႈသဵင်ႈ” - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ...

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတေတိုတ်ႉၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃလႅင်းႁိူဝ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းသၼ်လွႆၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလႆႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇ။ တီႈဢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပဵင်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တၵ်းလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃပိုၼ်ႉတီႈ။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3   ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ  မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေသိူဝ်ႇတၢင်း ပၢႆးပၺ်ၺႃပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ၵေႃႉလဵဝ်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈၶေႉတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸေႈမိူင်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈသၽႃးၸေႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမဵဝ်းတိၼ်ႉ (လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျီႇ ၸၢမ်ၵႃး) ။  မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵဝ်ႇ(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း

ၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 11,238 ၵေႃႉ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

သဵင်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၺႃး UEC ပူတ်းထွၼ် ဝဵင်း/ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ဢွၵ်ႇသၢႆမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈ

ဝၼ်းသုၵ်း တီႈ 16/10/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။  ၼွၵ်ႈသေ ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ တင်း မိူင်းလႃး ယဝ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းၸေႊဝဵင်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႇၸႂ်ႉပိူင် သိုဝ်ႉပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၼင်ႈၵိၼ်တီႈႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တင်းပဵၼ်ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵုမ်းၵမ် ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇၸႂ်ႉပိူင် ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ် ၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ ပေႃးသိုဝ်ႉယဝ်ႉႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ၶွမ်ႊမတီႇ ...

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈသၽႃး ၼႂ်းမိူင်းယွင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ပိူဝ်ႊ (8/11/2020) တေမႃးၼႆႉ  ၼၼ်ႉ  Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်းပႃႇတီႇ SNLD ႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်တီႈၼင်ႈႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႆႉပဵၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢႆးၶမ်းသွတ်ႈ(စိုင်းခမ်းဆွတ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း...

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်သၢဝ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD

ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉမီးၼၢင်းယိင်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 30 ပႃႊသႅၼ်ႊ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်လဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တူင်ႉတွတ်ႇၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။   ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ ၼၢင်းလၢဝ်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလူင် ၸၢႆးႁွင်ၶမ်း၊ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇ၊ ၸႃတိ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ပွၵ်ႉ1 ဝဵင်းၵဵင်း တုင်။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတူင်ႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် လၢႆလၢႆလွင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင်လႆႈ ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇယူႇလီသမ်ႉပူင်တမ်း မၢႆမီႈႁၢမ်ႈႁႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆလွင်ႈ၊ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆးသေ ၸႂ်ႉ Internet ႁႃသဵင် တၢင်း Online ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်...

သဵင်ၸိူဝ်းၶဝ် ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်း တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (ႁိုဝ်) ဢမဵဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ – NLD  ဢၼ်ပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 156 တီႈ/ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 156 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးၸိုဝ်ႈၸၢႆး/ၼၢင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် သၢႆၸႂ် ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 5...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းၼမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 132 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇ သိပ်းပၢႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img