Saturday, July 13, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

Must read

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် သၢႆၸႂ် ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၵူၼ်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ
Photo:by ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵဵပ်းၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ မိူဝ်ႈ 24/08/2020

ပီ 2020 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ သမ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉၵိုၵ်းၵၼ်၊ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင် ပႃးၸဵမ် သၢႆၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ မႆႈၸႂ်။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – — ပဵၼ်ယွၼ်ႉမၢႆမီႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢမ်ႇလီလႄႈ မီးမႃး ၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ။ လွင်ႈမၢႆမီႈဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းတူဝ်ႈထိုင်လႆႈပတ်းပိုၼ်ႉၵေႃႈပႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈငမ်း ယဵၼ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ထႅင်ႈၼႆႉ  ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ထုၵ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမေႃၾၢင်ႉ သတိသူပ်းၵႂၢမ်း။ မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသေလၢတ်ႈၵႂၢမ်း။ ပႃးၸဵမ်ဢၼ်တၢင်ႇ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 24/08/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း၊ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းမူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃး ယိုဝ်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု  30-40 ပီ တင်းမူတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ် တိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၸဝ်ႈငိုၼ်းယႂ်ႇ ဢၼ်မႃးပိုၼ်ၶၢႆယူႇၼႂ်းပၢင်ၵုင်းမူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇသူင်ႇလႆႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈထုၵ်ႇၼီႈထုၵ်ႇၶွတ်ႇၵၼ်သေ ၶိုၼ်းၵဵပ်းပႅတ်ႈၵၼ် လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈလီမႆႈၸႂ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်မိူင်းၶႄႇ။ ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ သမ်ႉၶၢႆ တေႃႇမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမီးလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသေ ၸၢင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်း ၵမ်မႃး။ ၼႂ်းသီႇပေႃႉၼႆႉတႄႉၵတ်းယဵၼ်ယူႇ၊ မီးပွတ်းၵုင်ႈမူင်းၵူၺ်း ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်”  –  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ
Photo:by Shar Htat Paing/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ သီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈ 9/4/2020

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵေႃႈလိူင်ႇ  ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈယူပ်ႈယွမ်း၊ ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ပွင်ႉၶၢင်းၵၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ပီ 2016 မႃး – ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၵႃႉဝူဝ်း၊ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶူဝ်းၶွင် ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၊ ၶူပ်ႇပီလႂ် 10 ၵေႃႉပၢႆၵူႈပီ။ မိူဝ်ႈပီ 2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၼႂ်းပီ 2019 ၸဝ်ႈမုၼ်ဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ထုင်ႉတိတ်းၸပ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးယိုဝ်းလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းဝႆႈၽြႃး  ၽၢႆႈသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ
Photo:by Shar Htat Paing/ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈ 24/01/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း