Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉတေတူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾူၼ်လူင်လူမ်းယႂ်ႇတေၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႈၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 24/09/2023 ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်လုၵ်ႉၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းလၢႆၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉတေလုၵ်ႉတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တေပဵၼ် တိူင်းတၼၢဝ်းသီ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ ဢီႊရႃႊဝတီႇ(တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်) ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မိူင်းမွၼ်းလႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လၢမ်းၶၢတ်ႈႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈၸၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ...

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်း လူမ်ႉတဵင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵေႃႈယၢတ်ႇ  ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢွၵ်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသုမ်းၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမူႇၸေႊလၢႆမူႇလၢႆဝၢၼ်ႈ လူၼ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉလၵ်ႉထႅင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉၼွင်းၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵႃႈပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။တီႈၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆယိုင်ႈၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမၢၼ်ႈၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၽႃလႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈယိုင်ႈၼွင်း  ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး  ႁူဝ်ႉဝၢင်း သုမ်ႉသိုင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလူႉၵွႆတင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵွႆးၵေႃႈ ၼမ်ႉပေႃးထူမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ...

ပီၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁႅင်း သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈဢမ်ႇၸွႆႈသင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ႉၵႆႉၼွင်းထူမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်း  တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်လႄႈပၢႆးၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ  ၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈ/ယၢၼ်း...

ၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼမ်ႉထူမ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ် တူၵ်းႁႅင်းသေ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆလႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆထူမ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ပွၵ်ႉတႃႈ လေႃႉလႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတူၵ်း ၵႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ၊ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸွႆႈယူႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်းသေတႃႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 တင်း 13 ၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉ သၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇသေ လုပ်ႇထူမ်ႈ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉသုၵ်ႉၽဵဝ်ႈၶီႈၵူမ်ႇလင်ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ 2 ဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပွၵ်ႈၵမ်း 3 ႁိုင်ၼၢၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼမ်ႉၸင်ႇယွမ်းလူင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶီႈၵူမ်ႈထူမ်ႈၼႃ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ။ တီႈဢၼ်ၶီႈၵူမ်ႇထူမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းလွႆးလွႆးၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တႃႇၽဵဝ်ႈၶီႈလိၼ်ငႂ်ႈလိၼ်တႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း မၢင်တီႈၵေႃႈၽဵဝ်ႈၸွႆႈၵၼ် ပေႃးၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းယဝ်ႉတႄႉၶႅၼ်းၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ  မိူၼ်ၼႆတုၵ်ႉၶၼႃႇ“ ဝႃႈၼႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 3 ပွၵ်ႈ 3...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် မွင်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း မႃးသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆယွၼ်ႉၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းလူင်းမႃး၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လူႉသုမ်းၼမ် ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 လိူၼ် မၢင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း ပႆႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်သင်ပၼ်  ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ လုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးႁိူၼ်းယေ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၽႅမ်း လႆထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႃႇၶူၵ်ႉၵဝ်ႇ - ဝေႃႇၶူၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 4...

ၼမ်ႉထူမ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ “ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈၼမ်ႉၶိုၼ်းထူမ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶႂ်ႈဝႃႈသုင်ဝႆႉဢေႃႈ။ၼႂ်ၼႆႉတႄႉၶိုၼ်းယွမ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉမီးဢေႃႈ” - ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။   ဝၢႆးလင် ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶႄၽေးသၽႃႇဝ  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၶႄၽေးၽွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်၊ ၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽႂ် ?

ၼႂ်းလိူၼ်လုၵ်ႈဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထိုင်တီႈရူတ်ႉၵႃး၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၵၢႆႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈတွင်ၵၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်း ၊ၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉလွႆလႆလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလၢၵ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ထဵင် သုမ်ႉၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ မီးလုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆ ၼွၼ်းယူႇၼႂ်းသုမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၵူၺ်ႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ။ တူဝ်မၼ်းတႄႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img