Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆလႆထူမ်ႈ  ႁိူၼ်းလႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး  ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ၊ သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းလႄႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်း လူႉၵွႆၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၶမ်းၵိုင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်းၵွႆၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 300...

ပႃႇမႆႉလူႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပႃႇမႆႉလူႉဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆ ၶူဝ်ၵွႆ သူၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈ ထိုင်တီႈၶူဝ်ႁၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇဝႆႉတႃႇၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း။ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈႁၢၵ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉဢေႃႈ။ ပၢႆပဵၼ်ၶူဝ်လဵၵ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

ၼမ်ႉပႃႇၼွင်း တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း လူႉတၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 11

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼမ်ႉပႃႇလႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၼမ်ႉပႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ   တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်တၢႆ  ။ ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၽွင်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိၼ်ႉၶၢႆႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသွင် ၵေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း၊...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း၊ ၶူဝ် လႄႈ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိလႃႇသ  လၢဝ်ၶိူဝ်း ဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ ၾူၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းမႃး မီး 4-5...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လူႉသုမ်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး/ သူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉမိူတ်ႇ (ၼမ်ႉႁွင်ႈ) လူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး  ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

လၢႆဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႇႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉသုမ်း တင်းၼမ်။   ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸူႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်းၸွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   တိူၵ်ႈၽၵ်းမီႇ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ သၼ်သၢႆးတႆး၊ သၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ၊ မႄႈၶၢဝ်လႄႈ ပႃႇလႅင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ ၵူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2-3 မူင်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈလႆလတ်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ 3-4 ပွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းပွၵ်ႉ 5 လတ်းလူင်းမႃး ပွၵ်ႉ 6 ပွၵ်ႉ 7 ပွၵ်ႉ 12 သေ လႆၶဝ်ၼမ်ႉယၢဝ်။ “ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ ၵႆႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇယူႇၵူႈပီ ၊...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လုသုမ်းၼမ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈမိူင်းႁွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း လုသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈၵူၺ်း။...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉပႃႇ လႆလေႃႇၼွင်းထူမ်ႈ၊...

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ  ။   ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇတီႈတႅမ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ လင်ႁိူၼ်း 500 ပၢႆ လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉ။ တႃႇ 300 ပၢႆလႆႈမႆႈၸႂ်။ ဢူးလႃႉထူၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  တီႈပွၵ်ႉယွမ်ႇဢၼ်မီးတီႈတႅမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 3-4 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵႆႉပဵၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇ ။ ပိူင်လူင် ပဵၼ်ပီဢၼ်ပဵၼ်...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇတီႈ ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ တဵင်ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈၼႆ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႇၵၢၼ်ႇတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်းပုၼ်ႉ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸင်ႇၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ။   ၵိုတ်းဝႆႉမေးမၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ...

 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊ လူႉတၢႆ 200 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ လိၼ်ပင်း ၼမ်ႉလႆထူမ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 200  ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 8000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ။  မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဢိူင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img