Friday, December 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸမ်လိူၼ် သိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ၼၼ်ႉ၊ ယိုတ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉမႃး ႁိုင်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ဢမ်ႇယိုတ်းလႆႈငၢႆႈ။...

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၶၢတ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇထိုင် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး  ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ  ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယမ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈ  ။  ၶဝ်ႈသွႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉယဝ်ႉ ။ ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ...

လွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းလိူင်းလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ့်လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ

ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁိုင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်သီငဝ်း တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းၵွၼ်ႇ။   ၵူၼ်းၶိူဝ်း  ၼမ်လိူဝ်သုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼမ်လိူဝ်သုတ်းသေ မိူၼ်တေၸၢင်ႈဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵုမ်ႇသေႉၼေး...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢဝ်တရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး  တရူၼ်ႊမိၼ်ၶဝ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼၼ်ႉပဵၼ် တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ဢမတ - 346 ၊ ၶလယ - 41 လႄႈ ၶမယ 507  ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် ငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝဵင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်မႃး 3 ဝၼ်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉပၢႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵုၼ်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်သေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၵူၼ်းၵုၼ်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈသမ်ႉမီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈၼေႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၵေႃႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၵေႃႈမၢတ်ႇ ဢၼ်တၢႆၵေႃႈတၢႆၶႃႈဢိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈၵူဝ်ၼႃႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။” မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 14 ၸုမ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း 1027 တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 14 ၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်ႇပီႇပီႇသီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝၼ်းတီႈ 1 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼင်ႇၼႆ ။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်မီးၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း၊...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵုၼ်လူင် ယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင် မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 143 ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ မီး 41 ၵေႃႉ ပႃးၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁဵင်

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလူမ်ႇယိုဝ်း၊ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၽဵဝ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်း ႁိုဝ်  လုပ်ႈၶူၼ်ၶႄႇ ႁၵ်းငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 1 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉလႂ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတိုၵ်းၵဵၼ်ပႅတ်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉလႂ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁေႉ ႁၢမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၾၢႆႇလင်ၶမ်ႇပၼီႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၶဝ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃးၸူး ၼၼ်ႉလႂ်သေ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 27-10-2023 ၵၢင်ၼႂ် 6:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မူၵ်းသွၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်း   

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇ သဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

ၽွင်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ၸိူင်ႉၼႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၽွင်းၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

  ၽွင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း  ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼူမ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႄးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ MNDAA , AA သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၊...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်းၶႃႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img