Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ယႃႉသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပွၵ်ႉ ပျီႇတေႃႇတႃႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵၼ်ႊထရႅၵ်ႊ ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုၺ်ထႆ သုမ်ႉသွင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ဢၼ်မီးတီႈလိၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းၵၼ်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢဝ်ၵႃး/ၸၢၵ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် မႃးယႃႉသုမ်ႉသွင်းၶၢႆၶူဝ်းလႄႈသုမ်ႉယူႇသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 /08/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၶွင်သုမ်ႉ/လၢၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်သင် ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ " ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးယႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵေႃႈမႃးမီးတီႈၼၼ်ႈမွၵ်ႈ...

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတၢင်းလူင်းၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 10 ( ဢ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇသပ်းသေးႁူဝ်ယွႆႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇပၼ် သပ်းသေးယွႆႈယႅမ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်မႃးထင်သဝ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆ ပေႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈပၼ် ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်။ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်မူတ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းၵေႃႈ...

 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆ့ၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်မႃး ၶိူဝ်း ယႂ်းၶႃႈယဝ့်။ယွၼ့်ၸႂ်ႉသွႆၾႆးမဝ်မၢင်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးသူး (ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး သိုပ်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ပၢင်မွပ်ႈသူးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ...

ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (တိတ်ႉတေႃး) ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢူးဢွင်ႇသူၺ်ႇမျိၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း (မႄႈဝၢၼ်ႈ) မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇလႆႈမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ၽူႈယိင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7-9/11/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပီၼႆႉတီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁူႉမေႃလွင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈလီသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ တေမီးပၢင်တေႃးသၢင်ႇၵၢၼ်းလူႇတၢၼ်းၽြႃး၊ တေမီးပၢင်လေႇၶူဝ်းလူႇ တူၼ်ႈၵထဵင်ႇ။ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၽႂ်လႆႈသူးထိ 1 တေမွပ်ႈသူးငိုၼ်း...

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇမိူၼ်ၵွၼ်ႈၼႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈလၢမ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ တေဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃမႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 2

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းသုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  SYM.UG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇ ထႅဝ်ၵႃး ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း  ဢၼ်တေမႃးၽဝ်ယႃႈတီႈတူၼ်ႈတီး   ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ၸတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈတူၼ်ႈတီး  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ၶိၼ်ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉၵႃႈဝႅၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်း ၶဵင်ႇႁူတ်း ၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ် တီႈႁိမ်းလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ။ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းလတ်းၵႂႃႇမႃးႁၼ်လႆႈၵူႈၵေႃႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းသိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁူတ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ-ၼႆၵူၺ်း ၼႆၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  “တလဵဝ်ၼႆႉၶဝ်မႃး ႁဵတ်းၶဵင်ႇမၢၼ်ႇတၢပ်ႈလူင်ယႂ်ႇယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ။...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတေႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶမ်ႈဝႃးၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတၢင်းၶမ်ႈ။ ၽွင်းၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းမႃး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ပၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈမူတ်း၊  ပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉၵေႃႈတေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်း ႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/2/2021 တီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ။ ၸၢႆးဢုၵ်ႉၵႃႇ...

ၾႆးပႃႇ လၢမ်းမႆႈ သၢပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးလင်႞

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးမႆႈပႃႇ မႆႈၸွမ်းတၢပ်ႈလွႆသေ လၢမ်းၶဝ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈပႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး လင်႞ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးပႃႇလၢမ်း မႆႈႁိမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းဝဵင်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး မူႇ 3 (နယ်မြေ ၃) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img