Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး 7 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 7 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ထုင်ႉၸၢမ်ၵႃး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈသေ ၽွင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 6 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးယဵၼ်ငႅဝ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉသေ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ဝဵင်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်။ ႁၢၼ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵူႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းၶၢႆလႆႈ 10 သႅၼ်ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢႆလႆႈ ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ - ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတေႁွင်ႉၵူၼ်းမႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၵူၺ်း ၵူၼ်းပေႃးပၢႆႈႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉထိုင်ၸၼ်ႉၸႂ်ႉၵၼ်ၸူၵ်းမႄးလႄႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ၵႃႈလႅင်းၵႃး လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး လူတ်းၶၼ်ၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ တီႈမိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈၵႃး လၢင်းၶိူဝ်း - တူၼ်ႈတီး ပုင်ႈၶိုၼ်း ႁႅင်း 1 ၵေႃႉလႂ် 80,000 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် လူတ်းယွမ်းၶိုၼ်း ၶၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/3/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ လႅင်းၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း -...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ၽွင်းငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေၶွၼ်ႈတုမ်တီႈလဵဝ်ၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈလႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး သုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုင်းၸၢႆးၶုၼ်ထီးလႄႈ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းလဵၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင်...

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ – ၵႃႈ Gas ၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃ့ ၶၢတ်ႇ လႆႈလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်ၼၼ့် လႆႈၸႂ့် ၾႆး Gas တႅၼ်းတၢင် ၊ ၵႃႈၶၼ် Gas သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် သွင်ပုၼ်ႈ လႄႈ ႁႃသိုဝ့်ယၢပ်ႇဝႆ့ - ၵူၼ်းပိုတ့်တီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။ ပၢႆလိူဝ် ၵႃႈၵႅတ်ႉသ် ၶိုၼ်ႈသုင်...

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ယႃႉသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပွၵ်ႉ ပျီႇတေႃႇတႃႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵၼ်ႊထရႅၵ်ႊ ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုၺ်ထႆ သုမ်ႉသွင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ဢၼ်မီးတီႈလိၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းၵၼ်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢဝ်ၵႃး/ၸၢၵ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် မႃးယႃႉသုမ်ႉသွင်းၶၢႆၶူဝ်းလႄႈသုမ်ႉယူႇသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 /08/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၶွင်သုမ်ႉ/လၢၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်သင် ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ " ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးယႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵေႃႈမႃးမီးတီႈၼၼ်ႈမွၵ်ႈ...

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတၢင်းလူင်းၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 10 ( ဢ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇသပ်းသေးႁူဝ်ယွႆႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇပၼ် သပ်းသေးယွႆႈယႅမ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်မႃးထင်သဝ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆ ပေႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈပၼ် ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်။ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်မူတ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းၵေႃႈ...

 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆ့ၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်မႃး ၶိူဝ်း ယႂ်းၶႃႈယဝ့်။ယွၼ့်ၸႂ်ႉသွႆၾႆးမဝ်မၢင်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးသူး (ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး သိုပ်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ပၢင်မွပ်ႈသူးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ...

ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (တိတ်ႉတေႃး) ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢူးဢွင်ႇသူၺ်ႇမျိၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း (မႄႈဝၢၼ်ႈ) မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇလႆႈမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ၽူႈယိင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7-9/11/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပီၼႆႉတီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁူႉမေႃလွင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈလီသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ တေမီးပၢင်တေႃးသၢင်ႇၵၢၼ်းလူႇတၢၼ်းၽြႃး၊ တေမီးပၢင်လေႇၶူဝ်းလူႇ တူၼ်ႈၵထဵင်ႇ။ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၽႂ်လႆႈသူးထိ 1 တေမွပ်ႈသူးငိုၼ်း...

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇမိူၼ်ၵွၼ်ႈၼႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈလၢမ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ တေဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃမႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 2

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းသုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  SYM.UG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇ ထႅဝ်ၵႃး ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း  ဢၼ်တေမႃးၽဝ်ယႃႈတီႈတူၼ်ႈတီး   ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img