Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးသူး (ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

Photo Song Harn-ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သႅဝ်းႁၢၼ် ဢၼ်တၢင်တူဝ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းသေၵႂႃႇႁပ်ႉသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2023

ဝၼ်းတီႈ 13/01/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး သိုပ်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ပၢင်မွပ်ႈသူးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ ၵေႃႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉသူး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇ ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ တၢင်တူဝ်ႁပ်ႉသူး ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ႁဵတ်းၼႆႉႁဵတ်းတီႈလႂ်လႄႈ သူးၼႆႉပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢမ်ႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ”-ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သႅဝ်းႁၢၼ် ၵေႃႈတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဝႆႉတီႈ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈသေ တႅမ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ – တၢင်တူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ (ကိုယ့်လူကြီးကိုယ်စား တက်ဖြစ်တဲ့အခမ်းအနားပါ) ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉသူးပဵၼ် – ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ဢူးၵေႇပရႄႇပျၢၼ်ႇ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းၵယၢၼ်း KNG လႆႈႁပ်ႉသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ၊ ဢူးၶုၼ်ႇထုၼ်းလူႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ လႄႈတင်း ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉသမ်ႉလႆႈသူး သီႇရိပျၢၼ်ႇၶျီႇ၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢူးတၢၼ်းထုၼ်း(တဵင်းတၢၼ်းထုၼ်း) သမ်ႉလႆႈသူး ဢလိင်ႇၵႃႇၵျေႃႇၸႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်းၵျေႃႇထုၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလႃႉမူဝ်း ၶဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉမွပ်ႈပၼ်- ၶၢဝ်ႇတီႈသဵင်သၼ်လွႆတႄႉတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Song Harn- သူးဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး (ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်) ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် တႃႇ 100 ပၢႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းတႆး ပႃးၸိုဝ်ႈသဵင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၊ ဢူးၸၢႆးမဵဝ်းတၢၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၸုမ်း JMCU ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ မၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း 75 ပီၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈသူး သင်ၶ လႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် တႃႇ 700 ပၢႆ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႆးပႃး 7 ၵေႃႉ။ ပႃးၸဵမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း၊ ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇၾၢႆႇဢႅဝ်ႇယဵမ်တွင်ႈတဵဝ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢူင်းမွင်ႇ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ၸဝ်ႈယိင်းၼွႆႉ (ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ယိၼ်ႇယိၼ်ႇၼွႆႇ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်လႆႈသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉသူးၸိူင်ႉပိူၼ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမွပ်ႈသူးတီႈမိူင်းတႆး ၸင်ႇသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉ။

သူးဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းၶမ်း ၼမ်ႉၼၵ်း 5 ၵျၢပ်ႈ လႄႈ သႅင် 9 လုၵ်ႈ လႄႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း