Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (တိတ်ႉတေႃး) ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢူးဢွင်ႇသူၺ်ႇမျိၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း (မႄႈဝၢၼ်ႈ) မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇလႆႈမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

“ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇသေၵေႃႉ ၊ မီးပႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃးၼႆဢေႃႈ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၶဵင်ႇၽြႃးၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉပၢႆၽၼ်းသႂ်ႇၶႅၼ် ပႃႈ မႄႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉႁေၶႃႈဝႃႇ။  ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ လီၵူဝ်ၼႃႇၶႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႇၶုတ်ႈၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းတႄႉ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ် ၼႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ ၼမ်လိူင်ႇ။ ၵူၼ်းယႃႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈမီး။ ပေႃးပဵၼ်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇၶတ်းႁူဝ်ႉၶတ်းၽၵ်းတူ ဝၢင်း သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇလႆႈ။   

“တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၵႆႉလႆႈငိၼ်းၼႃႇ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆဝႃႇ၊ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းယေး တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ၼႃႇ။ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇ တွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ သေၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်း မႃးသေပွၵ်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၸၢႆးပႃးမိတ်ႈပႂ်ႉၸူၼ်ႁိမ်ၾူၼ်း ငိုၼ်း တီႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း သၢင်ႇထုၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢဝ်တိၵ်းတိၵ်း။

တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသမ်ႉ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵူၼ်းမိူင်း။ ပူၼ်ႉမႃးႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ 9 လမ်း။ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်း 7 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၵႃးမႃးၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းတင်းၼမ်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉမွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ ပႃးမိတ်ႈၸေး မိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 12 မူင်း ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်း ပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ(ပြန်ပေးဆွဲ) သေ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ပႅတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ ပၢင် တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း