Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢင်းၶိူဝ်း

မူၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးမူၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈမၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇသေပွၵ်ႈမႃး ၊ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈတေႃႉဢဝ် မူၵ်ႇၾႆးၼိူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မူၵ်ႇၾႆး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵိူတ်ႇပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးယိင်းလေႃးၵၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်မီးၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးတင်းယိင်း တင်းသွင်ဢၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ယၢမ်းလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 1 ပီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢင်ႉရူတ်ႉ။ ဝၢႆးသေမီးလုၵ်ႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လႄႈလႆႈပႂ်ႉလုမ်းလႃး။ ၵိူတ်ႇမႃး ၶိူင်ႈၽူႈယိင်းၵေႃႈပႃး...

ၾူၼ်ယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်း ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၼ်ႇပင်း

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းလႄႈ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်းပၢႆ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းသေ ၶူဝ်ပၢင်ႇၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ။ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်ႇတေႃးၽႃႇသႃႉ ဝတ်ႉမႁႃႇဝိႁႃႇရၵျွင်းလူင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၊ ပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵွႆၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။မၢင်ႁိူၼ်း လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

သွင်လုင်းလၢၼ်ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ၵၼ် ထိုင်တီႈၶႃႈၵၼ်တၢႆ

သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ပဵၼ်သူပ်းၵႂၢမ်းၵၼ်ထိုင်တီႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽိတ်းမေႃး ၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈလိၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း လူႉတၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတၵ်ႉ သင်ဝႃႈသဵၼ်ႈမၢႆၼႂ်းဝႂ်ၶဝ်လႄႈဝႂ်ႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ။ တႄႇႁၢင်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2022 ၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပီ 2023 ။ လူင်းၵဵပ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇ

 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ႁိုၵ်ႉၵၼ် တင်းပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်း ၶိူဝ်းလႄႈ တေမီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ် ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၸိုင် တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းတၢႆလွင်ႈၼမ်ႉတဵင်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်

 ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ့်တဵင်းသေၶၢင်ႉၶမ်လၵ်းမၢႆႈ(ၾၢႆ) ဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တူဝ်တၢႆပွင်းၵႂ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပလိၵ်ႈဢိၵ်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်   တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉဝႆႉယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း တီႈတႃႈၼမ့်ပွၵ့်ၵၢတ်ႇ (တိုဝ်ႉသေးတၢၼ်း)   ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ့် တူဝ်ၼဝ်ႈၵႂ်ႈပွင်းဝႆ့။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

 ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တီႈၶေႃး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၸဵပ်းတီႈၶေႃး ၾၢႆႇၶႂႃလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း။ မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶေႃးၸဵပ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈမႄႈထဝ်ႈၼူၼ်း ဢႃယု 67 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵူတ်ႉ၊ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈၶေႃး ပဵၼ်ၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃ။ ၸဝ်ႈၸၢင်းတူင်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်းသင်ၶ မိုဝ်းမဵတ်ႉတႃႇၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ မႄႈထဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူးၸဵပ်းဝႆႉ တီးၶေႃးမၼ်းၼၼ်ႉၼေႈတၵ်ႉၵႃႇ။  ပေႃးမၼ်းၸဵပ်းႁႅင်းမႃး ဢမ်ႇၼွၼ်းလႆႈတင်းၶိုၼ်း၊ မၼ်းၶူပ်း ငိုတ်ႈငိုတ်ႈ ဝႆႉၼႆဝႃႇ။ တႆႇယၢပ်ႈယၢပ်ႈယိပ်ႈယိပ်ႈမိူၼ်မႅင်းမႃးၸီႈၼၼ်ႉၼႆဝႃႇ။ၶဵမ်တႄႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ယုၵ့်ယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 500 ပၢႆ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယုၵ့်ယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ  500 ပၢႆ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ။ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ့ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 6 – 7/12/2022  သွင်ဝၼ်းသွင်ၶိုၼ်း တီႈၵျွင်းလူင် မႁႃဝိႁႃရ ၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။  ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၼႆ့ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးၶပ်းမၢႆ ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇ၊လူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ့်မႂ်ႇ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ဢၼ် RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပၼ် ပၢင်တေႃႇလွင်း

ၸဝ်ႈပၢင်လွင်း ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်လွင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ RCSS ႁူႉႁၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈ လူင်ႈၼႃႈလႄႈ ဢဝ်ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ပႅတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022  ၵူၼ်းမၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမီးလၢႆ ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉလႆႈၶႂၢင်ႉ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းသေ...

တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ပၢင်သၵ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်(ဢမျွၵ်ႉတပ်ႉ) ပၢင်သၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း   ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈႁိုင်ၼၢၼ်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့မႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလတ်းၽၢၼ်ႇၵိၵ့်ၼႆ့ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းမၢႆၾၢင်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်)ဢၼ်လုၵ့်တၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊တိူင်းမၵူၺ်း၊ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈမိူင်းၶျၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၶႅၼ်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇပေႃးမေႃလၢတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈႁိုတ်းတၢပ်ႇသဵင်လင်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းတီႈၼၼ်ႉ ပႂ်ႉႁႄႉၵႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းၵႃး။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢႆၾၢင်လၢင်းၶိူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉပၼ်ၸတ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ သိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈၼႆသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ်။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး   ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း၊ ၽွင်းၸဝ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ သိူဝ်ႇပၢင်ၼၼ်ႉ   ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ် လွင်ႈၵွၵ်းၾႆး လွႆးၵထူင်း လိူၼ် 12 မူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7.11.2022 လိူၼ် 12 မူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း ။ ပၢင်လွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း (လွႆးၵထူင်း)ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၸင်ႇႁႃႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီပႃး ပီၼႆႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸၵ်းၵုင်ႇမုၼ် ၼမ်ႉတဵင်းၼႆသေ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးမႄႈၼမ်ႉတဵင်း၊ ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်မႃးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး 5 လိူၼ်ၵူၺ်း တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵမ်ၼႆႉ

ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉ  ၵေႃႇတင်ႈမႃးၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ ပီၵွၼ်းသႅင်လႄႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈယႂ်ႇ၊ၵွပ်ႈၼႆ ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးလိူၼ် 9 မူၼ်းၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း၊ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တြႃးၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် ၵမ်လပ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။    ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်  ဝိၸိၵ်ႉတ ႁူဝ်ပဝ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ_” ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ ၽႄႈၼႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img