Tuesday, May 21, 2024

သွင်လုင်းလၢၼ်ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ၵၼ် ထိုင်တီႈၶႃႈၵၼ်တၢႆ

Must read

သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ပဵၼ်သူပ်းၵႂၢမ်းၵၼ်ထိုင်တီႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ  ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽိတ်းမေႃး ၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈလိၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း လူႉတၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ  ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်လုင်းလၢၼ်ၵၼ်ဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယွၼ်ႉတီႈလိၼ်ဝၢင်း ႁိူၼ်းဢၼ်ၶဝ် လႆႈဝႆႉ ဢမူၺ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၼႆဝႃႇ ။  လၢၼ်ၸၢႆး သမ်ႉ ၶႂ်ႈသၢင်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း သေလႄႈ ထဵင်မေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃႉၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။  ” – ဝႃႈၼႆ ။

ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈမဝ်းယႃႈ၊ ဢၼ်ထဵင်ၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈထဵင်ၵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇသၽႃႇဝ လုင်းလၢၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇထၢင်ႇတေထိုင်တီႈလူင်းမႆႉလူင်းမိုဝ်းပေႃႉၵၼ်ထိုင်တၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

လႆႈငိၼ်းဝႃႈလၢၼ်ၸၢႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶေႃသဵမ် ပေႃႉ ႁူဝ်လုင်းမၼ်းၼႆဢေႃႈ။   မၼ်းပေႃႉယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းမႃးလၢတ်ႈၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ ၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း သူင်ႇ ႁူင်းယႃၼႆဢေႃႈ။ၽိူဝ်ႇၶမ်ႈမႃးၵေႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းလူႉပႅတ်ႈယဝ်ႉဢႃယုၵေႃႈယႂ်ႇယဝ်ႉၶႃႈလူး။  ၶၢပ်ႈတူဝ်လုင်းတႄႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ လုင်းလိင်ႇ ဢႃယု 71 ပီ ၊  ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉႁႅမ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢႆးမေႃႇ ဢႃယု 40 ပီ ၸိုဝ်ႈမေးၼၢင်းလႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း  ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸုမ်းပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးမေႃႇ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “  ယႄးၶဝ်မႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ပႆႇႁူႉဝႃႈ တေၺႃးတၢမ်ႇသင် ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ။  တီႈတႄႉမၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတေၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်တီႈၵူၼ်းလူင်ႁေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ၶဝ်ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶဝ်ပေႃး ပေႃႉၵၼ်တၢႆယဝ်ႉၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈထဵင်မေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ထိုင်တီႈဢဝ်ၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ၊ ပိူင်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီ 2003 -2004 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ႁဵတ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း