Thursday, May 30, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ယုၵ့်ယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 500 ပၢႆ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယုၵ့်ယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ  500 ပၢႆ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ။

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ့ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 6 – 7/12/2022  သွင်ဝၼ်းသွင်ၶိုၼ်း တီႈၵျွင်းလူင် မႁႃဝိႁႃရ ၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။  ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၼႆ့ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးၶပ်းမၢႆ ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇ၊လူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ့်မႂ်ႇ၊ တွၼ်ႈသူးမေႃသွၼ် လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပီ 2021-2022၊၊

- Subscription -

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး ၸဝ်ႈၶူးရႃႇၸဝမ်သ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဵတ်းသင်လႄႈလႆႈႁဵတ်းဝၢႆးပီမႂ်ႇလႃႇၼႆတႄ့ၵေႃႈ ၵွပ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆ့ တီႈထုင့်ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၵေႃႈသမ့်ႁဵတ်းပၢင်ႁပ့်ပီမႂ်ႇပၢင်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ်ထပ်းၵၼ်သမ့် ဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးသွင်ပၢင်ၼႆ့ မၼ်းတေ ဢမ်ႇၶႅမ့်ၼႃႇၼေႃႈ။ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆ့ မီးလၢႆၶၵ့်တွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊၊လွင်ႈလဵၼ်ႈၸဵင် မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ ၊ လႅၼ်ႈၶေ့ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။ယဝ့်ၵေႃႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ့်မႂ်ႇ သူင်ႇမႅတ်ႈတႃႇမႅင်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇထိုင် ၽူႈႁၵ့်ၾိင်ႈထုင်းလိၵ်ႈလၢႆးၽႃႇသႃႇ၊သႃႇသၼႃႇ၊ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ဝေႇၼေႇယသတ့်တဝႃႇတင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။ လိူဝ်ၼၼ့်မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႄလၢႆးၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း၊ ႁွင့်ၵႂၢမ်းမူၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင့်ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2021-2022 ၼႆ့ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸႄႊဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 800 ပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ်လႄႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ။ ၼႂ်းၼၼ့်ဢၼ်ပူၼ့်ၸၼ့်ၵႂႃႇ  မီး 572 ၵေႃ့ ၊မေႃသွၼ်တင်းသဵင်ႈမီး 88 ၵေႃ့။ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမသေ ယိုၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ယုၵ့်ယွင်ႈတွၼ်ႈသူး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ့်ၸၼ့်လႄႈ မေႃသွၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇ 2117။

မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်ထမ်ႇမၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆ့ ႁပ့်ၸဵမ်သႅၼ်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် 50 ပီ ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၶႃႈယဝ့်။တေမီးၸၼ့်ငဝ်ႈတေႃႇထိုင်ၸၼ့် 6 ဢေႃႈ။ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ့် မေႃသွၼ်ႁဝ်းၵေႃႈမီးယူႇၸွမ်းၵူႈပီယူႇဢေႃႈ။ၼႂ်းပီၼႆ့ မီးဝႆ့ သူးတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သူးထိၼိုင်ႈ၊ထိသွင်၊ထိသၢမ် သေ သမ့်မီးထႅင်ႈ သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းပူၼ့်ၸၼ့်ဢၼ်ပႃးၼႂ်း1 ထိုင် 10 ၶႃႈဢေႃႈ။ဢၼ်ပူၼ့်ၸၼ့်ယူဝ်းယူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး   ”ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆ့ လုၵ့်တီႈပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပူင်သွၼ် မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 14 ပီ သေ ပဵၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ။  တႄႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းထမ်ႇမမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ပီ၊ တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပွၵ့်ၼႂ်းယွမ်ႇ ပေႃးမီးတိုဝ့်တၢင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၼၼ့် ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ်ဝႆ့ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႄႈၶႅပ်ႇဝဵင်း ဝတ့်ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ့် မီးယူႇ 17 တီႈ။

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆ့ ပေႃးဢဝ်ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ့်ဝႃႈၸိုင် တေမီး ဝၢၼ်ႈလွႆပွၵ့်ႁူဝ်ဝဵင်း၊ ပွၵ့်ၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ့်တူၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ့်ဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈမႃးႁဵၼ်းတီႈ ဝတ့်မႁႃဝိႁႃရ ၊ပွၵ့်ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝတ့်ၵျွင်းႁူဝ်ၼႃးၶမ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်းထုၼ် လႆႈႁဵၼ်းတီႈဝတ့်ဝၢၼ်ႈပူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ပၢင်ၵႅင်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝတ့်ဝၢၼ်ႈၵုၼ်လႄႈဝတ့်ပၢင်ၵႅင်း၊မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင်၊ဝတ့်ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွၵ့်ပၢင်ႁုင်း၊ပွၵ့်ပၢင်ဝွင်၊ပွၵ့်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇပိၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့သမ့်လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ထမ်ႇမရႅတ့်ၶိတ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝတ့်ဝၢၼ်ႈပၢင်သၼွင်း ၊ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼိူဝ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈၼႆၵေႃႈ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်တီႈ ဝတ့်ထမ်ႇမဝိႁႃရ၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် မိူင်းသၢႆး၊ ဝတ့်ဝၢၼ်ႈၼမ့်ဢုၼ်ႇ၊ ဝတ့်ဝၢၼ်ႈပူးၵမ်ႇ၊ ဝတ့်ပၢင်ပဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း