Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢင်းၶိူဝ်း

SNLD မိူင်းပၼ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ

ဢိင်ၼိူဝ်  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ၺႃးယိုဝ်း  ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေလူင်းသူၼ်းတုမ် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်...

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၺႃးယိုဝ်း

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ  ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇတမ်းပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းသၢဝ်းၼၢဝ်း  ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈၶိုၼ်ႈလွင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၊  ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ တင်ႈတႄႇလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ဝၢၼ်ႈတွၼ်ႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းသူၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁိမ်း 10 ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ၸူမ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅင်ႈထိုင်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် (60) ဝၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႄႇလူင်းႁႃသဵင်လႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ TNP တဢၢင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၽူႈတိုဝ်းၵမ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တီႈတိုဝ်းၵမ် တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း/ သႃသၼႃ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ယေႃးၵီႇ ၽူႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း ဝႃႈၼႆ။ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ ၽူႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း မႃးၵူႈပီ၊ ၼိုင်ႈပီ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉ လိူၼ်ၵဝ်ႈ မူၼ်းတေႃႇ လိူၼ်သီႇမူၼ်း...

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ  ။   ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး...

ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇသွင်ၾင်ႇတႃႇသူပ်းတဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈ တႃႈသူပ်းတဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 20 ပီ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2020 ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း( တီႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈ ၼမ်ႉတဵင်းၶွႆႈၵၼ်) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸလွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸေႈမိူင်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်...

ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇငိုၼ်းတွင်း လူင်းၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/05/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႉၼသီႇရိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈလွႆသိူဝ် ၊   ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိသေႇၼ ဝတ်ႉပုတ်ႉထႁူမ်ႈယဵၼ် ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႄႈၸၢင်းသူၺ်ႇဢိင်ႇ လႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈမႆႉၵၢဝ်ၵူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img