Tuesday, June 25, 2024

SNLD မိူင်းပၼ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ၺႃးယိုဝ်း  ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေလူင်းသူၼ်းတုမ် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

Photo Credit to Owner- ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ   ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2020 ။ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉယိုဝ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ   ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈယင်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၸၢႆးၵျေႃႇၶၢႆႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇသူၼ်းတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS သေ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶိုၼ်းတွပ်ႇမႃးၶိုၼ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇလီ  ယႃႇပေၵႂႃႇၼႆသေ ႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ   ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၸုမ်းပႂ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ် မီးလၢႆၵေႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသေတႃႉ တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢူးၼူဝ်းဝူၺ်ႇ တင်း  ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢူးၼေႇမိၼ်းဢွင်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႃလႄႈ မိုဝ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းသေ သိုပ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ –  ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်း RCSS ႁဵတ်း ၸုမ်း RCSS ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း လႂ်ယိုဝ်း – ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈမိုဝ်းလႄႈတီႈၶႃ ဢိတ်းဢီႈၵူၺ်း ။ ယွၼ်ႉသင်ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး၊ ပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉ။ ပၢႆလိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၺႃးႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢႆလၢႆတီႈဝႆႉ။ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တႃႉလီမႆႈၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ  ၵူဝ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 10 ဝၼ်းၵူၺ်း ( ဝၼ်းတီႈ 28/10/2020 တေႃႇထိုင် 6/11/2020 )  ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 (ဝၼ်းတိတ်ႉ) ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း