Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁိမ်း 10 ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ၸူမ်း။

Photo by – တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း / ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလၢင်းၶိူဝ်း 7 ၵေႃႉ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅင်ႈထိုင်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းၼႂ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈတႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉဢွၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း၊ ပွၵ်ႉပၢင်ႁုင်း တင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ၊ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ၊ တေမူၼ်ႉမႄးပၼ် တၢင်းယၢမ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် RCSS တမ်းဝၢင်းဝႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတီႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေမူၼ်ႉ မႄးပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်းမီး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၵေႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်သူႇသမ်းတိတ်းၸပ်း/ ၵႃႉၶၢႆၵၼ် တင်းၼမ်။

ၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ် မႃးတႄႉတႄႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 7- 8 ၵူၺ်း ပေႃးသူႇသမ်းၵိၼ်ၵၼ် ၼႃႈပေႃးၽိူၵ်ႇပေႃးႁႅတ်ႇၵၼ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ဢၼ် RCSS ၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်လီၸွမ်းဢေႃႈ၊ ၸႂ်ယႂ်ႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ။ႁဝ်းၶႃႈတႄႉၸူမ်းဢေႃႈ ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း 7 ၵေႃႉ ဢၼ် RCSS/SSA တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၵိၼ် တင်း ၵူၼ်းၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်။ တီႉလႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ယႃႈမႃႉ 218 မဵတ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉလႆႈပႃးၶိူင်ႈသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သြႃႇဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈသိုၵ်း RCSS မႃးတီႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းလႂ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇမၼ်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းဝႃႈ – “ ၶႃႈႁဝ်းမႃးႁႃသဵင်ယူႇတၢင်းပွတ်းတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ ၶႃႈယင်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၶႃႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်း RCSS မႃးတီႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၽႂ်ပိူင်မၼ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ဢၼ်သုင်သုတ်း ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ – ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃသႃ၊ သႃသၼႃ ။ လၵ်းၼမ်းၶွင် RCSS/SSA သမ်ႉ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်၊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း၊ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တႄႇတီႇၽဵဝ်ႈတိုၵ်းတေႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တင်ႈတႄႇ ပူၵ်းပၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းမႃး ။

“တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၼႆႉ တိုၼ်းတေပုတ်းၶၢတ်ႇ ၼိူဝ်လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း သေၽဵဝ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်တေႃႇမိူင်းတႆး” – ၼႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ၽူႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈလွႆလမ် မိူဝ်ႈပီ 1998 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 29 ဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း