Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ် လွင်ႈၵွၵ်းၾႆး လွႆးၵထူင်း လိူၼ် 12 မူၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7.11.2022 လိူၼ် 12 မူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း ။

လွႆးၵထူင်း

ပၢင်လွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း (လွႆးၵထူင်း)ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၸင်ႇႁႃႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီပႃး ပီၼႆႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸၵ်းၵုင်ႇမုၼ် ၼမ်ႉတဵင်းၼႆသေ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးမႄႈၼမ်ႉတဵင်း၊ ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်မႃးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆး။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးသွင်ပီသၢမ်ပီ ပႃးပီၼႆႉဢေႃႈ တီႈတေႉမၼ်းတၢၼ်ႇလီပဵၼ်ႁႃႈပီဢေႃႈ ပီဢွၼ်ပီၵၢႆတႄႉၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉၼမ်ႉတဵင်းပဵၼ်ယႂ်ႇလႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸၢင်ႈၽိတ်းမႅၼ်ႈၼိူဝ်ၽီပႂ်ႉၼမ်ႉပႂ်ႉၼွင်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း သေ ႁဵတ်းမႅၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလီဢမ်ႇငၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယူဝ်ၸၢင်ႈလႆႈၵၼ်ႇတေႃးၽီပႂ်ႉမႄႈၼမ်ႉတဵင်းၶိုၼ်း 1ပီ 1ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈၵူၺ်းႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈမီး။   

ၵူၺ်းၵႃႈၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ပၢင်လွႆးၵထူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉၽလၢတ်ႊသတိၵ်ႊလႄႈၶိူင်ႈဢမ်ႇမေႃၼဝ်ႈ ၊ တေလႆႈဢဝ် ၵၢပ်ႇၵူၺ်ႈ တွင်ၵူၺ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ် ၵွၵ်းမွၵ်ႇ ပၢၼ်ႉမွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇသၽႃႇဝ ၵူၺ်းသေ၊  တႆႈတဵၼ်းသႂ်ႇၼႂ်းပၢၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။   ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၼဝ်ႈငၢႆႈသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇတႃႇတူဝ်သတ်းတတ်းမႅင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉလႄႈ တေ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽွၼ်းႁၢႆႉသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ” ပေႃးႁဝ်းၸတ်းႁဵတ်းလႆႈၵူႈပီၼႆတႄႉ ၵူၼ်းႁဝ်းတေမေႃႁၵ်ႉမႄႈၼမ်ႉမႃး တေႁူႉထိုင်ၵႃႈၶၼ်မႄႈၼမ်ႉမႃးသေ မႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ်သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ႁဝ်းလႄႈ မီးၵုင်ႇမုၼ် ၼိူဝ်ႁဝ်းမႃးဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ တေၶုၵ်းထူပ်းဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်သေ တေပဵၼ်ၵၢၼ် ထိင်းသိမ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈတင်းၾိင်ႈထုင်းၵႂႃႇၼႆ ဢၼ်ၼႆႉ ၽွၼ်းလီမၼ်းတေၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ် ၸႅဝ်ႈ၊ လႆႁႅင်း ၵွၵ်းတဵၼ်းပၢၼ်ႉတဵၼ်းၵူၺ်းတႄႉ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉလႆႈ လီငၢမ်း ၊ တေဢမ်ႇၶၢင်ႉၶမ်ယိုင်ႈလႄႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးယုၵ်းယၢၵ်း- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈပွင်သၢင်ႈပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးမႄႈၼမ်ႉတဵင်း သင်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “တေႃႈၼင်ႇ ပူႇမွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃႈမႄႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁူႉႁၼ်ၵုင်ႇမုၼ်သေ မေႃၵၼ်ႇတေႃးယူႇ မႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉၵူႈပီ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းလီမၼ်းဢမ်ႇဢေႇ လႄႈ ထုၵ်ႈလီၵၼ်ႇတေႃး ၽီပႂ်ႉမႄႈၼမ်ႉတဵင်းယူႇ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ တေမေႃ ထိင်းသိမ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉ လွမ်ႉမႃးယူႇ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵၼ်ႇတေႃးမႄႈၼမ်ႉတဵင်း” ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်လွႆးၵထူင်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း တီႈတႃႈၼမ်ႉပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

မႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းမီး လွႆၸၢင်ႉမိူင်းၵိုင် လႆယၢဝ်း လတ်းဝဵင်းမိူင်းတႆးလၢႆဝဵင်းသေ လႆထိုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လူင်းၵႂႃႇၶွႆႈၼမ်ႉၶူင်းတီႈတႃႈသူပ်းတဵင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈ 20 လၵ်းပၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇထုင်ႉသၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈတႃႇၵိၼ်တႃႇၸႂ်ႉ၊ ၼမ်ႉတဵင်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး လၢႆထုင်ႉလၢႆဝဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း