Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူတ်းပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပူတ်းပႅတ်ႈလၢၼ်ႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ လၢၼ်ႇၼႆႉ တင်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – တူၼ်ႈတီးလႄႈ တၢင်းၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃႉထူး လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ၼမ်ႉ လၼ်ႈ၊...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ  ၶႂ်ႈပူတ်းလၢၼ်ႇ ထတ်းမၢႆၾၢင်ႁူဝ်ဝဵင်း  

ၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပၢႆးယူႇလီႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈဝႆႉတင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႇလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ဝႆးဝႆးဝႃႈၼႆ။  လၢၼ်ႇၼႆႉ တင်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – တူၼ်ႈတီးလႄႈ တၢင်းၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပထူး လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ တႄႇတင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ  ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၊ ၸမ်...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈတႅပ်းၶႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်မႃးၶၢႆၽၵ်းတီႉလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ  ယၢမ်းလဵဝ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး၊   လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမီး   2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း(ၼႃႈႁိူၼ်း)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူးႁွင်ႉ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ႁွင်ႉၾိုၵ်းသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၽူႈၸၢႆးၵူၺ်း လုၵ်ႈယိင်း ၸိူဝ်းတဵမ် 18 ပီၵေႃႈ ပႃး။ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇသေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၼမ်ႉဢႃယု 18-19 ပဵၼ်ၽွင်းၶႂ်ႈၵိၼ်ၶႂ်ႈၼုင်ႈလႄႈလူဝ်ႇႁႃတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈလၢင်းမေးသိုၵ်းတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တပ်ႉပႃႉထူးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ -...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ပူင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵႂႃႇၵဵပ်းမၢၵ်ႇမႃးလဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်ပဵင်း (လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ႁူဝ်ပူင်း-လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ) ၼၼ်ႉ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇပွမ်းမႃးလဵၼ်ႈ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ႁႃႈၵေႃႉ   ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ  ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈမိုဝ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵပ်း မၢၵ်ႇပွမ်းမႃးလဵၼ်ႈ၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉလႅၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉၵေႃႈလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉၵိုတ်းမႃးယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵဵင်းတုင်လႄႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၸတ်း  ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဝႃႈ ထတ်းဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ  ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးမႃးဝႂ်သမ်းၶဵမ်  ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊ ဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပေႃးလၢတ်ႈၼၢၼ်းပွင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၺႃးႁိုတ်းႁၢတ်ႇၸၢတ်ႈသႂ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်တပ်ႉၵွင် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ၵႃး 10 လမ်းပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်း သင်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင်လႄႈ ဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၸိုင် တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ၼႆႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်း တီႈၵဵၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ - ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 30 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 30 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမၢၵ်ႇမိုဝ်း ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 30 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း 9 လင်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈမၼ်းၸၢႆး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း  လႆႈတႅပ်းမိုဝ်းၾၢႆႇ သၢႆႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ဢူးဝိၼ်းသေႃႇ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁႆႈမၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ  

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 27 ပီ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း  လူႉတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးၶမ်း ဢႃယု 27 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ မႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ မႃးၶၢႆၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း    တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ   ၵူဝ်ႇတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သေ ဢႅဝ်ႇၶၢႆၽၵ်း မႃးထိုင်တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ...

သွင်ယိင်းပီႈၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ်  သူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း ၼၢင်းမူဝ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 23 ပီလႄႈ ၼၢင်းၵျႃႇဢူႉ ဢႃယု 19 ပီ သွင်ပီႈၼွင်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img