ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈတႅပ်းၶႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

94

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်မႃးၶၢႆၽၵ်းတီႉလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo: ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၸၢႆးတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး၊   လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမီး   2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း(ၼႃႈႁိူၼ်း) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉမႄႈမၼ်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ။   မၼ်း  ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတၢၼ်းသေႃႇဢူးၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ၊  ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈမႃးယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းယေး ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/2/2022 ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢႅဝ်ႇၶၢႆၽၵ်း မႃးထိုင်တၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼွင်ဝူဝ်း (နောင်ဝိုးကြိုးတံတား) တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း – ၵုင်းသႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း  လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းယိင်းသွင်ပီႈၼွင်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ