Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတေသိုပ်ႇယူႇႁိုဝ်တေလိုဝ်ႈၵၢၼ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ တေလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁိုဝ်တေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုပ်းတွပ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ ပႂ်ႉတူၺ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ - “ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႄ ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉ 2 ၶေႃႈ...

ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈ ...

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းမိူင်းပေႃးလႆႈ ႁဵတ်း Lock Down သေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆ တေလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈလႆႈဢိုတ်း မိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈလွင်ႈၵႂႃႇတင်းပႆ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေလိူင်ႇၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း မွပ်ႈသူး ၽူႈဢွၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်“မိၵ်ႈသူးဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်”  ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2020 ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း JICM (ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း) ပွၵ်ႈၵမ်း 9 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သုၼ်ငမ်းယဵၼ်...

ငိုၼ်းၸေႈမၢင်မႂ်ႇ 500 ပျႃး ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ငိုၼ်းၸေႈမၢင် 500 ပျႃးဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 ၵျူႊလၢႆႊမၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ငိုၼ်းၸေႈမၢင်ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၽဵဝ်ႈ၊ ၵဵပ်းပႅတ်ႈမိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ၼဢၽ ၼၼ်ႉ  ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၶိုၼ်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄ 2 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းတီႈ 1 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ဢိတ်ႇငိုၼ်းၸေႈ မၢင်...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/07/2020 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 17 ၊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸွင်ႇပႃႇတီႇ NLD တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈႁိုဝ်?

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ 2020 မႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉလုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ ပျီႇတူႉလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼီႊပေႃး တၢႆယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ

200 ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆ ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တၢႆႁၢႆၼပ်ႉသႅၼ် ယူႇၼၼ်ႉ မိူင်းၼီႊပေႃးတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႊပေႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/5/2020 ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 29 ပီ ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၶတ်ႉထမၢၼ်ႊထူႊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇမိူင်း ၼီႊပေႃးဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၼီႊပေႃး သပ်းလႅင်းဝႆႉဝႃႈ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢမ်ႇၵႃး သုမ်းပႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလၢႆးဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၽဵၼ်ႈလီ သေယဝ်ႉ ႁၼ်မီးမႃးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမၼ်းသွင်သၢမ်လွင်ႈ။ ၼိုင်ႈၼႆႉ-ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း။ သွင်သမ်ႉ-ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပုၵ်ႉပဵၼ်ဝႃ ပဵၼ်ၾုင်ပဵၼ်ၵႄလူင် ၶွၼ်ႈၵိုၼ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းထႅင်ႈ။ ၶေႃႈသၢမ်-ဢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းၼႆႉသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈလူင်းႁဵတ်းမၢႆၾၢင်သိမ်ႊၶၢတ်ႉ (SIM card) ၾူၼ်ႊမိုဝ်းထိုဝ်ၶွင်ၸႂ်မၼ်း၊...

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ယႃႇယုမ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၽႄႈတၢင်း မႅသ်ႉသႅၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ

ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သဵင်ဢၼ်သူင်ႇၸွမ်း မႅသ်ႉသႅၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ မီး ၵူၼ်း 33 ၵေႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ/ဝူႊႁၢၼ်ႉ) ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ - ဝႃႈၼႆ။   ဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆ ဝႃႈ ယႃႇပွႆႇၶၢဝ်ႇပွမ်...

ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵူႈသိုပ်ႇပၢၼ် ၵူဝ်ၶႄႇ

ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ပႃးၸဵမ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၵူဝ်မိူင်းၶႄႇ။ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈၵူဝ်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၽွင်းလူင်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ “ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႆႉတႄႉတိုၼ်းတေလႆႈၵူဝ်ၶႄႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈၵူဝ်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်တေမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈၵူဝ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ တီႈတႄႉမၼ်းၶႄႇၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၶႃႈၼႃ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၼႆ ပေႃးမိူင်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၸင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈလူး။ ”...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း/ယႃႉ ႁဵတ်း ႁူင်းႁႅမ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈတုၵ်း ၼႂ်းသၽႃး - ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄႇပျီႇတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈမွပ်ႈၸူးမိုဝ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသႆႇၵႅဝ်ႈသၢမ် တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ -...

ၽွင်းၽူႈၼမ်း RCSS ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽွင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ  6-12 /1/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၵဵင်းလူမ်း၊ ၵဵင်းၶမ်း ၊ ၵူတ်ႇထတ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွင်ပဵၼ်ပင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် လင်ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းပီ 2020

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် (ၵမ်းသွင်) ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ)။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 12 မူင်းတီႈႁူင်းႁႅမ်းၶမ်းမွၼ်ႉလၢၼ်ႉၼႃး ၸေႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇပႅင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢမ်ႇတွၼ်ႉမွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ႁင်းၶေႃလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇပေႃးၸႂ်

တင်ႈတႄႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈဢႃႇၼႃႇမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉမွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေပွၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိူတ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 သေ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇယဝ်ႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2016 ဢေႊပရိူဝ်ႊ 30 ၊ တႄႇၼၼ်ႉမႃး...

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ဢၼ် ဝႃႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း ၼေၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ မိူၼ် ၶဵင်ႇတႃႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇတင်းသဵင်ႈၼႆႉ   မိူၼ်တင်း  ၶဵင်ႇတႃႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊  ၶဵင်ႇတႃႉတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပွင်ၶၢဝ်ႇၶွင်တပ်ႉမတေႃႇ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မိူဝ်ႈဝႃး ၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ- “တီႈပၢင်ပွႆးငမ်းယဵၼ် 30 ပီ မိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img