Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် IEC သေၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸူဝ်ႈၵၢင်မိူင်းယၢင်းလႅင် IEC (Interim Executive Council of Karenni State – IEC ) သေတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် IEC ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ႁဵၼ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸွမ်း NUG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၸွမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်း  လုၵ်ႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၺႃးတီႉ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

မီႊတီႊယႃႊလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပေႃးၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ႉသုမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီး၊ ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇၵေႃႈ တေမီးယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶၢႆႉပၼ်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသူပ်းမိူၺ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသရဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး လူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း(ၾၢႆႇထႆး) ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယိုဝ်း ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်းလူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် 700 ထူင် ဢၼ်ဢမ်ႇမီၸဝ်ႈၶွင် ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၺႃးတီႉထႅင်ႈ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း လႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ  ၺႃးတီႉတီႈတႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ။ ပလိၵ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈတိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တီႉလႆႈပႃး ဢူးယႄးလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။ တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ 6 ဝၼ်းၼႆႉ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၺႃးတီႉ  ပဵၼ်ၵမ်းတီႈ 3။ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၼႆႉ  သိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး။   ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး သိူင်ႇတူဝ်သွၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႆႉၵႆႉတႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉမၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ...

တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇယၢမ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေယွၼ်ႈထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူၼ်းၵူႈထၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။ ၽိူဝ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်မီးယူႇ သွင်ၾၢႆႇ။ ၸုမ်းတၢင်းၾၢႆႇၼူၵ်ႉလႅင် NLD ၶဝ်ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈဢမ်း ၼၢတ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂင်ၵႃးၵႂႃႇမူတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းမေႃးမေးၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းယွမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈတၢင်းမိူင်းယၼ်ႇၵုင်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢဝ် ၸဵမ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တေႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈရႁၢၼ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ။...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း ပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ) မွပ်ႈ ဢၢပ်ႈတၼ်းႁဵင်းပၼ် ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်း...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ပၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈမူတ်း၊  ပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉၵေႃႈတေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်း ႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/2/2021 တီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ။ ၸၢႆးဢုၵ်ႉၵႃႇ...

ထႆး ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - မိူင်းထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵႂႃႇ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ပွတ်းၸၢၼ်း 36 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 54...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးၸီႉသင်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵူႈၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးမိူင်းတႆးတိုၼ်းတေလႆႈၵၵ်းတူဝ်

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလႂ် သင်လုၵ်ႉတၢင်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင် တေလႆႈၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႈၶေႁႄႉၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး   ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသုင်သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ပဵၼ်ၸုမ်ႈၶူးဢၼ်သုင် သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇၶျႃႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 1,000 လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼင်ႈ ၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတမ်းဝၢင်းဝႆႉမီး 1000  ႁၢၼ်ႉပၢႆ ပၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးယူႇလီၸီႉသင်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇၶၢႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23/12/2020 မႃး။    ဢူးၼေႇလိၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈ ၶႂၢင်ႉပၼ်ၵူၼ်း မႃး ၼင်ႈၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ...

ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းထႆးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၼႂ်းဢိူင်ႇ 3 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄးဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵႂႃႇလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၊ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇၽႄႈပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းဝႆႉ 3 ဢိူင်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img