Tuesday, June 18, 2024

မီႊတီႊယႃႊလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပေႃးၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

Must read

မီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ႉသုမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီး၊ ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇၵေႃႈ တေမီးယူႇ။

သိုဝ်ႇ Media

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေယုမ်ႇယမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်ႇၽိူၺ် ၸႅင်ႈလႅင်းတေႃႇၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တမ်တူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈလီ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ်ၵေႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ဢၵတိ ၽိတ်းသိလ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇပၼ် ၸႅင်ႈၸႅင်ႈ လႅင်းလႅင်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇ ၸႅင်ႈလႅင်းၼႄၵူၼ်း မိူင်း တေလႆႈႁူႉ ႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈမီးၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈမီႊတီႊယႃႊၼႆႉ။

- Subscription -

ပေႃးဢဝ်ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်း ပၢၼ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႈတႄႉ မီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်း ပဵၼ်လၵ်ႉသၢင်ႉထူၼ်ႈ 4 ၸိူဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၶဝ်တႄႉ ႁပ်ႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

လၵ်ႉသၢင်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေမီးယူႇ 3 ၶၼ်ႉတွၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁူႉၵၼ်ယူႇ ၾၢႆႇႁႅၼ်းၾိင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ (ဉပဒေပြု ရေး)၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အုပ်ချူပ်ရေး)၊ ၾၢႆႇတတ်းသိၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (တရားစီရင်ရေး) လႄႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉပဵၼ် ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

ပေႃးဝႃႈမီးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပႂ်ႉပႃးလူလွမ် ထတ်းသၢင်ပၼ်မၼ်းတႃႇသေႇၸင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႈ ႁိူၼ်ႈႁၢင်ႈသေယဝ်ႉ  တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇ မၼ်းၸင်ႇတေၵႂႃႇၸွမ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းသိုဝ်ႈသႅတ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၸႂ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တမ်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသေယဝ်ႉ လိင်ႉလႅၼ်ၽၢမ်းတႃ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ် ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး   ၸိုင်ႈမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊမႃး တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈ 1948 တေႃႇထိုင် 1958 တေႃႉတႄႉလႆႈ ၸိမ်းၼမ်ႉလႅမ်ႉမၼ်းမႃး ၵမ်းၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၸဵမ် 1958 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တၼ်းႁူႉႁၼ် ၼမ်ႉ လႅမ်ႉၻီႊ မူဝ်ႊၶရေႊသီႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမီးဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီၼၼ်ႉ ဢိတ်းဢီႈ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပႆႇၸႂ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ တဵမ်တီႈလႄႈၼႆ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇတဵမ်ပျႃးမႃး ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢဝတ/ ၼဢၽ တႄႇဢဝ် 1988 တေႃႇထိုင် 2008 – 2009 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမျႃႉဝတီႇလႄႈ မျၢၼ်ႇမဢတၼ်ႇ ၵႆႉၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႁီႉၼႄးဝႃႈ VOA, BBC ပႅတ်ႉလႅၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ RFA သေႃႇသူၼ်းၶႃႈၸႂ်တၢႆၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်လွင်ႈပိၼ်ႈၽူၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

တမ်တူဝ်မျႃႉဝတီႇ တမ်တူဝ်မျၢၼ်ႇမဢတၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပႅတ်ႉ ဢၼ်လႅၼ် ပဵၼ်ဢၼ်သေႃႇ သူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢႆ ယူႇယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ႁဝ်းလၢတ်ႈမႃး မျႃႉဝတီႇ မျၢၼ်ႇမ ဢတၼ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူႉယူႇ ႁၼ်ယူႇ တေႃႈယင်းတင်ႈၸႂ်ႁတ်းပႅတ်ႉ ႁတ်းလႅၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်လႃႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်တေယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ဢဝ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႈ ဢၼ်တူၵ်း ထုၵ်ႇ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၶဝ်တႄႉ လႅပ်ႈတေမီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇပႅတ်ႉလႅၼ် ၼႂ်းပိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႆႉပႅတ်ႉလႅၼ် ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႆႉလွၵ်ႉလိင်ႉၽၢမ်းတႃတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႃး သေယဝ်ႉ ၶဝ်ၼပ်ႉႁူႉလႆႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မေႃပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းလွတ်ႈ ၊  ဢၼ်မေႃလူင်လိုမ်းပႅတ်ႈပိူင်ပဵၼ် ဝၼ်းလင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၶဝ်ၸင်ႇတၵ်းႁဵတ်းၼႃႈလိူမ်ႈၵိူမ်ႈတႃၶႆသေယဝ်ႉ ပႅတ်ႉလႅၼ်ၶၢဝ်ႇယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးၶႄးၶဝ်တေယုမ်ႇၵႂႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၼႂ်းပိုၼ်း တႄႉ တေမီးၵူၼ်းယုမ်ႇမၼ်းမႃးၽွင်ႈဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးၵဝ်ႇ လွၵ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး ၸဵမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 5-6 သိပ်းပီမိူင်းၼၼ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇဢထမ်ႇမတဵၵ်းၸႂ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် လပ်းတႃၵူမ်ႈႁူဝ်ထွမ်ႇငိၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉယုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းယူႇသမ်ႉ တမ်လၢမ်းပေႃႉယွၼ်ႈမႃးတီႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉသေ ၼပ်ႉ သၢင်ႈတူၺ်းယူႇ။

ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ တဵၵ်းတဵင် ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တေႃႈၼင်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ယင်းႁူႉထိုင် ငိၼ်းသေ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉမႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2020

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႉၺွပ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 100 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 46 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉယူႇ။ တေဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈ ယႃႉ ပႅတ်ႈသေယဝ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆၸူမ် ယိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်တၢင်တူဝ် ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်း၊ မွၼ်း၊ တႆး၊ ရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈသေ တင်ႈလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီငၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ၵမ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၸုၵ်း ယၼ်ၽႃႇၵၢင် ဝၢင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ယဝ်ႉ။ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်း ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉ ၶၢဝ်ႇ ငၢဝ်းဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉသေ ထတ်းသၢင် ၼပ်ႉသၢင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူႉႁၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ် ႁၢင်ႇၵႂႃႇ ႁၢႆၵႂႃႇ လွႆးလွႆးယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈမၼ်းႁၢင်ႇၵႂႃႇ ႁၢႆၵႂႃႇ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ် Social Media ဢၼ်ပဵၼ် Facebook ဝႃႇ၊ YouTube ၸိူဝ်းၼႆႉ သေယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းလႆႈငၢႆႈ ႁဵတ်းငၢႆႈလႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်ႇပိတ်း ၶၢဝ်ႇ ပွတ်း ဢွၵ်ႇမႃး ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၶၢဝ်ႇလိပ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢမ်း သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။ လိုၼ်းဝၢႆး မၼ်းမႃးၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇတီႈႁူႉသေႁဵတ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉယူႇတီႈဢမ်ႇႁူႉသေႁဵတ်း။ ၵေႃႉႁူႉသေႁဵတ်းၼၼ်ႉ သင်  ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းႁူႉ တီႈႁဵတ်းလႄႈ ႁၼ်တီႈဝႄႈၼႆ ယင်းၶႅၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ႁူႉတီႈႁဵတ်း ဢမ်ႇႁၼ်တီႈဝႄႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပၢႆတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းပႃးၶၢဝ်ႇလိပ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၶၢဝ်ႇသေႇ ၶၢဝ်ႇသူၼ်း ၶၢဝ်ႇယႃႉ ၶၢဝ်ႇယုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈၵႂႃႇယဵၼ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၶႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်း ၵၢပ်ႉၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ် တၢင်းႁဵတ်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းႁႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈတႅမ်ႈတင်ႇသူင်ႇ Share ပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵၼ်ယူႇ ဢဝ်ၸဵမ် ၶၢဝ်ႇလိပ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၶၢဝ်ႇၵႅၵ်း ၶၢဝ်ႇပွမ်လႄႈ ၶၢဝ်ႇမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပႅင်းၸင်း ၵႂၢမ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ႁွႆႈဝႃႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈႁူဝ်တီး မၼ်းလုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း။ လုၵ်ႉတီႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် ၶူင်သၢင်ႈပၼ်မႃးၵူၺ်း လုၵ်ႉတီႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် ႁွမ်ႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်းမႃးၵူၺ်း။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၸူးဢဝ်ဢႃးရူမ်းသုၼ်ႇတူဝ်သေႁဵတ်း ႁႂ်ႈပေႇယိၼ်ႉမၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ႁွႆး ဝႃႈတၢင်းႁဵတ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူမ်ႇလွၵ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမိူၵ်ႈမႂ်ၶဝ်ၵူၺ်း ပဵၼ်လွင်ႈယူႇလၢႆသေ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ မိုဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၵူၺ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉၵၼ်ၶႃႈ။

ပေႃးဝႃႈဝႆႉၾၢင်ႉႁၼ်တူဝ်ၵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဝႃႈယူႇတီႈဢႃးရူမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇ ပွင်ၵႂႃႇ သူင်ႇၵႂႃႇ သျႄႊၵႂႃႇ တၼ်ႈၵႂႃႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ပွင်ႇၵႂႃႇ ထႃႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း မိုဝ်းထူၼ်ႈသွင်ၶွင်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ယူႇလၢႆလၢႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ယွမ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈ ယၢၼ်ၵၼ်ၵူႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းသေၵမ်း ႁဝ်းၶႃႈ သေႃႇသူၼ်းၵၼ် ပူၵ်းသူၼ်းပၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်း ဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

31/7/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း