ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵူႈသိုပ်ႇပၢၼ် ၵူဝ်ၶႄႇ

0

ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ပႃးၸဵမ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၵူဝ်မိူင်းၶႄႇ။ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈၵူဝ်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၽွင်းလူင်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

“ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႆႉတႄႉတိုၼ်းတေလႆႈၵူဝ်ၶႄႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈၵူဝ်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်တေမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈၵူဝ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ တီႈတႄႉမၼ်းၶႄႇၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၶႃႈၼႃ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၼႆ ပေႃးမိူင်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၸင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈလူး။ ” – ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵပ်းသိုပ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တၢင်းႁၼ်လေႃးၵ  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၾၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ယူႇတီႈ ပျီႇထွင်ႇၸု ဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းၺုၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ NLD  လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢမ်ႇလႆႈၵူဝ်မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ဝႃႈၵူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မၼ်းၵူၺ်း။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီ မိူင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ႁဝ်းလႄႈ ႁဝ်းမၵ်းမၼ်ႈၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ – ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Zimbia

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၶိုင်ပွင်ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈလႄႈဢမ်ႇၶိုတ်းၸႂ်၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလီယူႇၼႂ်းသၽႃးသေ ၶတ်းၸႂ်တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၾႅတ်ႇၻရႄႊ၊ လီၸႂ်ယင်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုတ်းသၽႃးသေလူးၵွၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၼုတ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပွင်ပႆႇမႅၼ်ႈလၢႆးတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇတီႈတႃႈမုင်ႈ ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတၵ်းလႆႈလိူၵ်ႈလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸင်ႇတေၸဵဝ်းထိုင်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇႁိူဝ်ႉ။ ပေႃးလၢႆးႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇတႄႉ တေလႆႈၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းတေၵူတ်ႉ၊ ၵုမ်ႇမိုင်ႉႁႃတၢင်းၶိုၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းငမ်းယဵၼ်ထိူင်းထိူဝ်ႉၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တိုၵ်ႉလႆႈၵႄႈၶႆ ၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ် ဢၼ်လႆႈလူႉမႃးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 40-50 ပီမိူင်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသဵင်ႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇႁၢမ်လွင်ႈၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်ႊၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Xinhua

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းၼမ် ဢၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ – ဝၢႆးလင် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈပႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၼမ်မႃး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇမႃးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈ RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE