Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၸုမ်းၼိုင်ႈယိုဝ်းၵၼ် တၢႆ 15 ၵေႃႉ

သိုၵ်းထႆးပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၾၢင် ၵဵင်းမႆႇလႄႈ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၾၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉတၢႆ 15 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ မိူင်းၾၢင် (ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆး) ႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ပႃးထူင်ပိူဝ်ႉႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ...

TNLA ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေတီႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၺႃးသိုၵ်း TNLA ႁႄႉထတ်းယဵဝ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈ 6 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈယီႈ၊ လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်ၶႅင်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ ၊ လုင်းဢၢႆႈမၼ်ႈ ၊ လုင်းယီႈၶင်ႉ ၊ ၸၢႆးလႅင်း၊...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်း ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ    

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ ႁိမ်းပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး FAW သိပ်းသွင်လေႃႉ  တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၵူၼ်းမႃး တင်းဝၼ်း။ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ပေႃးၵႃးလမ်းၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႉလႆႈၼမ်ဝႃႈၼမ်...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၵျွင်းၵမထၢၼ်း

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉလႄႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ/ ယေႃး ၵီႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်း ။   ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁိမ်းႁွမ်းတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးၵိၼ် ၼွၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇ။  ယွၼ်ႉၸမ်ထိူၼ်ႇလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း၊ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃလၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႉလၢႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် - ICE ယႃႇဢၢႆႉ Methamphetamine ၼမ်ႉၼၵ်း 120 kg တင်း ယႃၶေႊ Ketamine ၼမ်ႉၼၵ်း 59 kg ၶၼ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ႁိမ်း 15000 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၊  ယိပ်းၶွၼ်ႉ/ မိတ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်သွၵ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼွၼ်းမူၵ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၸွမ်းၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး...

ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်း K လိူင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလူႉသုမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸွမ်းၼမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈမၢႆ K လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ သူႇသမ်းတိတ်းၸပ်းၼမ် လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ  KTV, ၵလၢပ်ႇမီးမႃးၼမ်၊ ပိုတ်ႇတင်းဝၼ်း/ ၶိုၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတႆး/ ၶႄႇ မၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈမုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်း ၵိၼ်/ ၵူၼ်းၶၢႆ လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်း လူင်းၼမ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။ TNLA တင်း SSPP မႃးလေႇႁႃသွၵ်ႈ...

SSPP မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 300 ပၢႆ

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ  SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ။  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေဢမ်ႇၵႃး မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ပႃး ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 300 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၼၼ်ႉ   SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ  တေသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။...

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 40 ပၢႆ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လိူင်ႇၼမ် SSPP ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် 41 ၵေႃႉ  ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း မၢႆ 14 မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း   

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ သၢပ်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းလီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ    ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊  ၸိူဝ်းသူႇၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇ/တီႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တႃႇတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း

ၸူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆထုၵ်ႇလႄႈ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း သူႇသမ်းၵိၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈပွၵ်ႉ။ ၵူၼ်း ၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ၼႃႇၶႃႈ ယႃႈမႃႉၼႆႉ 1 မဵတ်ႉ 200-300...

ယႃႈမႃႉလိူင်ႇၵူၼ်းသူႇသမ်းၼမ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း လိူတ်ႇမႆႈ

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းၸၢႆးလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းပဵၼ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်။ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈၵိဝ်ႇၵူႈငွၼ်ႈ၊ ယႃႈမႃႉသိုဝ်ႉလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၼမ်သိုဝ်ႉၵိၼ် လူၺ်ႈပၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ တႃႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၵ်ႈ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၵၢၼ်ၼၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၸဵဝ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈမီး။ မႄႈပႃႈယိင်း ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼမ်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆႉ ။ မီးၵူႈသႅၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃႈႁိူၼ်း...

 ၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်  

မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးပီပၢႆၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတိတ်းယႃႈမဝ်း ၵမ်ၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။     ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ  ၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းငွၼ်ႈ  ၸွမ်းယုမ်း ယွမ်ႇ ၸလွပ်ႈ သႃလႃး ၸွမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်ၸၢႆး/ ယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ   ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသူႇသမ်း...

ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်မႃးထႅင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ်  ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ငၢႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ  ။   ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းတႄႉ မီးၸေးၵူႈမဵဝ်း ၼမ်ပေႇၸႂ်  ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၶဝ်ပႆႇယိုတ်းမိူင်း  တႄႇပီ 2018...

Latest news

- Advertisement -spot_img