ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်း K လိူင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလူႉသုမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸွမ်းၼမ်

193

ယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈမၢႆ K လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ သူႇသမ်းတိတ်းၸပ်းၼမ် လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈ Ketamine Hydrochloride ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်မႃးၼႂ်း ပီ 2 ပီၼႆႉ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသူင်သုတ်ႇမိင်းမဝ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ  KTV, ၵလၢပ်ႇမီးမႃးၼမ်၊ ပိုတ်ႇတင်းဝၼ်း/ ၶိုၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတႆး/ ၶႄႇ မၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢႅဝ်ႇလေႇ ၵိၼ်ၵျေႃႇမိင်းမဝ်း၊ သုတ်ႇယႃမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈမၢႆ K  ထိုင်တီႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢၼ်လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉယႃႈ မိၵ်ႈမၢႆ K ၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃး 20 ဝၼ်း ပၢႆၼႆႉ လၢၼ်ယိင်းၶႃႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇယွၼ်ႉယႃႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယႃႈၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ်ၽွင် ။ ၶဝ်တမ်းပဵၼ်ထႅဝ်သေ သုတ်ႇၶဝ်ႈၶူႈၼင် ၵမ်းသိုဝ်ႈ တိူဝ်ႉထိုင်ဢွၵ်းဢေႃၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ တၢႆဝႆး ။လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ ၵိၼ်ၵျေႃႇၼႂ်း  KTV ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်တိတ်းယႃႈၼႆႉၵမ်ႈၼမ်။ ဝၢႆးသေ လၢၼ်ယိင်းၶႃႈ  တၢႆ ၊  ၶႃႈၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်း ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်တၢႆ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉလၢၼ်ၶႃႈၼႆႉမီးဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ။ ဢၼ်တီႈၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉမႃး ဢၼ်တၢႆၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတႆး၊ ၽူႈၸၢႆးၵမ်ႈဢေႇ၊ ဢၼ်ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၼႆႉ ဢၼ်တၢႆၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈ တင်းၼမ်  ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

  ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ KTV, ၵလၢပ်ႉ တီႈၵိၼ်ၵျေႃႇမိင်းမဝ်း  တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၼမ်လိူဝ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ပိုတ်ႇ  24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ပိုတ်ႇထိုင် ၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း – 1 မူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵလၢပ်ႇ KTV ၼႆႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးပိုတ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၸိူဝ်းယူႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်း ၵမ် ။ လႆႈႁပ်ႉႁူႉမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေမႃးပိုတ်ႇပႃးထႅင်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ (casino) ထႅင်ႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈမၢႆ K ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃသမ်းပၼ်တူဝ်သတ်း ။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိင်း၊ မိုၼ် ၊ လိုမ်းတူဝ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၽႃႇတတ်း။ ယႃႈယႃၼႆႉ ပေႃးၵိၼ်ႁူမ်ႈတင်းလဝ်ႈၸိုင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်၊ ဢွၵ်းဢေႃ၊ ႁူဝ်တေမဝ်းႁႅင်း၊ ႁၢၵ်ႈ၊ လိုမ်းတူဝ် ၊ ထိုင်လူႉသုမ်း ။

ယႃႈ K ၼႆႉမိူင်းထႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈလၢၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈမီးၶဝ်သူင်ၸႂ်ႉတႅၼ်းယႃႈဢၢႆႉသ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်း ၶလၢပ်ႉ ၼႂ်း Bar ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ မၢႆပဵၼ်သႅၼ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ။ 1 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်မွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ(တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 200 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ) ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ