Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၊  ယိပ်းၶွၼ်ႉ/ မိတ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်သွၵ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼွၼ်းမူၵ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၸွမ်းၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး   ပၢႆယိပ်းၶွၼ်ႉ/မိတ်ႈသေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇဢႅဝ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15 တီႈၼႃႈႁိူၼ်းၶႃႈ မီးၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။   ၶဝ်ၼႆႉမီးၸုမ်းဢေႃႈ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် တင်းဝၼ်း/ ၶိုၼ်းၶႃႈ ။ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသေဢိတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

“ တေမီးမွၵ်ႈ 2 ပီပၢႆယဝ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလိူင်ႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ ဝၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ် ဢုပ်ႇ ၵၼ်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ  လူင်းတီႉၺွပ်းၶဝ် သမ်ႉ တေယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႃႇၶဝ်။ သင်ဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၼႆတႄႉ တေၶိုၼ်း ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶဝ်။ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင် တေပၼ်ၵႃႈၶဝ်ႈသေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း လွင်ႈၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၽႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသင်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ၊ တိူၵ်ႈ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း၊ သၢႆၾႆး၊ မေႃႈၾႆး   လႄႈ လဵၵ်း ဢၼ်ၵင်ႈဝႆႉ ႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼႃးႁိူၼ်း၊ လဵၵ်းႁူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၊ မေႃႈၾႆး ၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း ၊ လွင်ႈလၵ်ႉၼႆႉမီးၵူႈဝၼ်း။  

“ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇၼွၼ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၼႃႈႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ သင်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းၵႂႃႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၶဝ် ယူႇဝႆႉၼႃးႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈၵူဝ်ဢေႃႈ” – ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် မီးၸုမ်းလႄႈ တႃႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၶဝ် တေဢမ်ႇငၢႆႈဝႃႈၼႆ။  

“တႃႇတေၵႂႃႇတီႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဢေႃႈ။ ၶဝ်သမ်ႉ ယူႇဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်း။ ၶဝ်မီးဝႆႉၶွၼ်ႉ/ မိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ယူႇ ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် 5 ၵေႃႉထိုင် 10 ၵေႃႉ  ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ၵၼ်ၵႂႃႇတီႉၸိုင် တေယၢပ်ႇဝႆႉ။ သင်တီႉၺွပ်းယဝ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းပလိၵ်ႈသေ ၶင်ၶဝ်ဝႆႉၸိုင် ပလိၵ်ႈသမ်ႉတေလႆႈလဵင်ႉၶဝ်ႈၶဝ်။ ၼိုင်ႈၵေႃႉတေတူၵ်းမွၵ်ႈ  1 တႃႇ 1 ႁဵင်ပျႃး။  ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတေလဵင်ႉလူၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း  ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။  ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႉၺွပ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင် တင်ႈၸႂ် ပွႆႇႁႂ်ႈမၼ်းလိူင်ႇၼမ် ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း