Sunday, May 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆး တီႉသၢဝ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးယႃႈႁူဝ်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၶဝ်ႈတၢင်းမႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း မႄႈသၢႆ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း သၢဝ်တႆး သွင်ၵေႃႉ  ပႃးယႃႈမႃႉၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉတင်းယႃႈဢၢႆႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းထႆး။ ၼၢင်းၼူၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 22 ပီလႄႈ ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ဢႃယု 33 ပီ ၶီႇလူတ်ႉသၢမ်လေႃႉၶၢမ်ႈၶူဝ် လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃး တေၶဝ်မႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ယႃႈမႃႉ  40000...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  Tai Youth Power United  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢိူင်ႇ၊ ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉတႃႇ 350 ဝၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၵွၼ်းပိူင်ႇ လႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ 19 ဝတ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 1015 ၵေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ...

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 တိုၵ်ႉၶီးယူႇ တိုၼ်းပႆႇၵႄႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈ  

ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ပလိၵ်ႈ ၵႃႈၶႂ်ႈတီႉၺွပ်း ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း(လၵ်းမိူင်း) 2008 တိုၼ်းပႆႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်- ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 20 လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ 2 ၵမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8 ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ...

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉပွင်ႈတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ် ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထိ 12 /06/2018  တီႈဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 80 ပၢႆ။ ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ႉပွင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၶိူဝ်းႁဝ်း...

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ငိၼ်းထွမ်ႇ 200 ပၢႆ။ ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 10/5/2018 တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၶူးမေႃယႃလူင်ၶဝ်...

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးယႃႈဢႆႊသ် 200 ၵီႊလူဝ်ႊ

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈတင်းၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2018 ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵႃး တူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ ဝီႊၵူဝ်ႊ သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးတေၶဝ်ႈၸူး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးပဵၼ် (ၸၢႆး)...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်တင်း လႃးႁူႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်ပွတ်းၼိူဝ်တင်း လႃးႁူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Komchadluek ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ သီၶၢဝ် တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ 47 ထူင် ၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ 9,400,000 (9 လၢၼ်ႉ 4 သႅၼ် )...

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသၢႆ တီႉလႆႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 03/04/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်းထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 41 ပီ ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈဢႆႊသ် 8 ထူင် ၼၵ်း 326 ၵရမ်ႊ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးမႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈဢဝ်မႃးတီႈၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇ    ထတ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈမႃး ထူပ်းႁၼ်ယႃႈဢႆႊသ် မီးဝႆႉၼႂ်းထူင် 10 ၵွၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵွၼ်ႈလႂ်ၼၵ်း 1 ၵီႊလူဝ်ႊၵမ်ႊ...

သိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတင်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ -တီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးသေ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/03/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ - တေမီးၸုမ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈၼွင်ဢုၵ်း (ဢရုၼူဝ်ႊထႆး) ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img