Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  Tai Youth Power United  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢိူင်ႇ၊ ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉတႃႇ 350 ဝၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၵွၼ်းပိူင်ႇ လႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ 19 ဝတ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 1015 ၵေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼမ်ႉမႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/04/2019 ။  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် 5 ၶေႃႈ။ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။  ၵဵဝ်ႈၵပ်း လွင်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉသေ ၼၢင်းသႅင်ႁွမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးတဵင်းမိၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်း   TYPU ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ
Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ

ထၢမ်။  ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈႁႃႉ။

- Subscription -

တွပ်ႇ။  ။ ပဵၼ်ပွၵ်ႉၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵမ်းထိ 1 ၶႃႉ။ ထႅင်ႈ 3 လိူၼ်ၼႆ ႁဝ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႈ မီးၼႂ်း ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႈမီးၸုမ်းဝႆႉ။ သၢမ်လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ထူပ်းၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၼႂ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်း Workshop မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးႁူႉဝႃႈၵူၼ်းၵိၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၼႆတႄႉ ႁႂ်ႈတိၺွပ်းပၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁူႉဝႃႈ ႁိူၼ်းလႂ်ၵိၼ် ႁိူၼ်းလႂ်ၶၢႆၼႆသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇတိဢမ်ႇၺွပ်းပၼ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေတႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၽူႈသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်သေၵႂႃႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၼႃႈႁိူၼ်း ၽူႈၵိၼ် ၽူႈၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။  ။ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၶႃႈ။  မီးၽႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇၸွမ်း။

တွပ်ႇ။  ။ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတႄႉပဵၼ်  ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  Tai Youth Power United ၶႃႈဢေႃႈ။တီႈပၢင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမွၵ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၶဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈပဵၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈပႃး။ ပူႇၵၢင်ႉ ပူႇၵႄႇ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈတေပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈထုင်ႉၵူႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ မႄႈႁၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလူင်းမႃးၼေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းမိူင်းယႆၵေႃႈတေပႃး။ ႁူဝ်ယ လွႆငိုၼ်း သီႇပေႃႉ ပၢင်ၼိဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတေမီး သၢမ်ၸေႈဝဵင်းၶႃႈၵေႃႈ။

Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ
Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ

ထၢမ်။  ။ႁဵတ်းသင်လႄႈၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈၼမ်ထိုင်ၵႃႈၼႆႉ၊ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ပၼ်ႁႃထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႇလိူင်ႇၼမ်မႃး။ ၵူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းထုင်ႉႁဝ်း တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးႁွင်ႉၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇတေႁႃလွၵ်းလၢႆးတႃႇၵႄႈလႆပၼ်ႁႃၶႃႈဢေႃႈ။  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းၼမ်လိူင်ႇလိူဝ်တၢင်ႇပီ၊ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်မႃး မွၵ်ႈ သၢမ်ပုၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ်။  ။ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ၼႆႉ ထိုင်တီႈလီမႆႈၸႂ်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ လိူဝ်သေၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ပႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇၵွၼ်းပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႆႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေမႃးပုတ်ႈတိၼ်တၢင်မိုဝ်းႁပ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ဢမ်ၸၢင်ႈသၢင်ႈပွင်ပၼ်သင်၊ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် တႃႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႈလႄႈၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈတႄႉတႄႉ။

ထၢမ်။  ။ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉလႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈပုၼ်ႉလူင်းမႃး ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယူႇဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁႃႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈယင်းတိုၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ယူႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ပလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လူင်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ႁဵတ်းပၼ် ယူႇၼႆသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႈ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈထႃႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်။ တိၼ်လၢႆမိုဝ်းပဝ်ႇသေတိၺွပ်းမႃးၵူၺ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉၸွမ်း။ ဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း။

ထၢမ်။  ။ ပေႃးၼၼ် ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ  တေလႆႈဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  သၢၼ်မိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵူၺ်းၶႃႈလႃႇ ။

တွပ်ႇ။  ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၶႃႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပဵၼ်တင်းၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၶႃႈၼေႃႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၸေႈဝဵင်းၶဝ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇၶႃႈ။

Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ
Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ

ထၢမ်။  ။ဢၼ်ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်တူင်ႉၼိုင်တိၺွပ်းၵူၼ်းသူႇၵိၼ်သမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသမ်ႉ ႁၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။ ၸွင်ႇလႆႈႁၼ်ယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။  ။မီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉၶႃႈ။ မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵမ်ႈၼမ် ၸိူဝ်းၵူဝ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတိုဝ်တၼ် သေႁဵတ်းၵေႃႈမီးယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇတႄႉ ၼမ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၵိၼ်တႄႉတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ၵူၼ်းၵႃႉတႄႉ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၼမ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းထႅင်ႈယူႇ။ လၢႆးတေႃႉသူင်ႇလၢႆးၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈထုၵ်ႇလႆႈတိၺွပ်းတင်းၵူၼ်းၵိၼ် တင်းၵူၼ်းၶၢႆယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ၵိၼ်မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶၢႆမၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶၢႆမၼ်းၼႆၵေႃႈ တႃႇမၼ်းတေၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ မၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ် ၶႃႈ။ၵွပ်ႈၼၼ် တေတိၺွပ်းတင်းၵူၼ်းၵိၼ် တင်းၵူၼ်းၶၢႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ်။  ။ပေႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ တိၺွပ်းၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်လႆႈၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေထိုင်တီႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ၶဝ်လႄႈတင်းႁဝ်း လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ပူႇၵႄႇ 10 ႁိူၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်။ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေဢမ်ႇႁူႉဝႃႈႁိူၼ်းလႂ်ၶၢႆ ႁိူၼ်းလႂ်ဢမ်ႇၶၢႆ။ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတိၺွပ်း။

ထၢမ်။  ။ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ  ၼႆႉ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ဢၼ်လႆတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ။  ။ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၼမ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈပီၵၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉမဝ်းယႃႈသေ ၽဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈမီးၶႃႈ။ ၶိုၼ်းႁႅမ်လုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈမီးမႃးၶႃႈ။ ဢၼ်လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၶႃႈၼေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ပိူင်လူင်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ။ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။  ။တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိတ်ႇၶႂၢင်ၼႆႉတေမီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မီးယူႇတၢင်းၼမ်။ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဢၼ်ႁူပ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ ပေႃးၶဝ်ႁူႉၵေႃႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ၸင်းၵၼ်။ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႉၵေႃႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇ။ တိူၵ်ႈတီႈၺႃးတိၺွပ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး။ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတႃႇႁႂ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ဢေႃႈၶႃႈ- ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ တွပ်ႇပၼ်လႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၼၼ်ႉပိူင်လူင် လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သေ ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ထႅင်ႈသိပ်းပီယၢဝ်းသၢဝ်းပီ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးတေလုၵွႆပႅတ်ႈလၢႆမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉတႄႉ  ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃၽူႈၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေတိၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈဝႆႉပဵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း