Saturday, May 18, 2024

Facebook RCSS ARMY ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ?

Must read

ၼႂ်းပီၵၢႆၼႆႉ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးၼႃႈၵီႈတႃသိူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေပူတ်းပွႆႇပၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇသိူဝ်းသႃႇ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ပၢႆႈၼီၵၼ်ၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။

Facebook Page ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ RCSS ARMY တႅမ်ႈမိူၼ်ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်းသေ သူၼ်းယူင်းႁႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သႄႉသွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း

ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပူၼ်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၼမ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်မႃးလႄႈ တင်ႈတႄႇ 19-20/3/2019 ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးသေ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်းမႃး၊ ႁၼ်ၽႂ်ၵေႃႈၼႃႈၵီႈတႃဝၢၼ်ၵၼ်မႃး။

- Subscription -

ႁဝ်းတင်းလၢႆၵေႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇတေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးလီ လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ၼႆႉဝႆးဝႆးယူႇ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈပေႃးသိုပ်ႇလီၵၼ်သေ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၸိူဝ်းပဵၼ်တႆးၵေႃႈ မီးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်။ တေလႆႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈႁၢမ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်သူၼ်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈၸင်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်းၵႃႈၸိူဝ်းဢၼ်သူၼ်းၾႆးပၼ်ၼႆႉမီးပႃး Facebook Page ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ RCSS ARMY တႅမ်ႈမိူၼ်ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်းသေ သူၼ်းယူင်းႁႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သႄႉသွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ပႅမ်လႄႈ ဢၼ်သႄႉၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။ ယွင်ႈယေႃးပၼ်ႁႅင်းၸွမ်းၵေႃႈမီးမႃး။ ထိုင်တီႈပေႃးမီးၵူၼ်းထုၵ်ႇၸႂ် ၸမ်ၸမ် 50,000 ။

ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Facebook Page (ၼႃႈလိၵ်ႈ) ၼႆႉတႄႉဝႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶွင်တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပွမ်ၽၢင်းၽႂ်။

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႈမီးၶေႃႈလီဝူၼ်ႉၸွမ်းလၢႆၶေႃႈ။

1)မိူဝ်ႈ 8/1/2019 တၢင်းလွႆတႆးလႅင်း ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ RCSS ARMY ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၶွင်ၶဝ်ၸဝ်ႈ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉမီး တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (Tai Freedom) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

2)တၢင်းၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈတူၵ်ႇထိုင်လွင်ႈဢၼ် RCSS ARMY ၼႆႉမႃးသႂ်ႇဝႆႉမၢႆၾူၼ်းထႆးၶွင် ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၶိုၼ်းသႂ် 0815312837 ဢမ်ႇၼၼ် (66)815312837 ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ပွမ်ၽၢင်းၸိုင် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းသႂ်ႇဝႆႉမၢႆၾူၼ်း ၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇသေ မႃးဢဝ်ၶွင်ပိူၼ်ႈသႂ်ႇဝႆႉ?။

လၢႆးၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ် ၸင်းၵၼ်ယဝ်ႉႁိုဝ်။ (ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မီးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးၵေႃႈႁပ်ႉဢဝ် လႃႇၵေႃႈယုမ်ႉသေထွမ်ႇ-ယွင်ႈၵေႃႈ ယုမ်ႉသေထွမ်ႇမႃး သေတႃႉ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ႁၼ်ဝႃႈတေမိူၼ်ၵၼ်တင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵႃႈပဵၼ်မၢႆၾူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉယဝ်ႉ။ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေပွင်ႇၸႂ်သေ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းၽႃႈပၼ်ယူႇ)။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တီႈၾၢႆႇယႄး/ပလိၵ်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်း (ၽုၺ်ႇဢမု)ဝႆႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇ Facebook ၵေႃႈပွင်ႇလႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၼႃႈလိၵ်ႈ RCSS ARMY ယင်းပႆႇယွမ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသူၼ်းၾႆး ယူင်းသႄႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၸင်းၵၼ်ယူႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉၵေႃႈတေလႆႈ ၶိုင်ပွင်လၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်တႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ၵဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၼႆသေ ၵိုတ်းယင်ႉလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇ။

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ပိူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၼ်ႈၵိုမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ယႃႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ သၢၼ်ၶတ်းၶိုၼ်းလၵ်းၵၢၼ်လူင်သၢမ်ၶေႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း လူဝ်ႇႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်။ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ် ၵုမ်ႇၸင်းၵၼ်တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် ယူႇၸိုင် ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈ?။

တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ ပေႃးၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သမ်ႉ ၸင်းၵၼ်တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ယူႇၸိုင် ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈ?။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်တႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ဢမ်ႇလီလူင်ဢၼ်ၼႆႉ။ ပေႃးဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်ႈၵိုမ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတင်းလၢႆဝႃႈ ပေႃးလႆႈလူလႆႈ ဢၢၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈပိုတ်ႇတူၺ်း RCSS ARMY ယဝ်ႉ။ ပိုတ်ႇတူၺ်းလိၵ်ႈလၢႆးဢၼ်ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇမိူၼ်ၼင်ႇ www.facebook.com/PangLongShan/

ဢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ

                      -တႆးၼင်ႇၵၼ်ႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်

                      -ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်

                      -ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်  ၼၼ်ႉသေၵမ်း။

ၼပ်ႉယမ်သေလႄႈ

ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်း

ၶိုၼ်းသႂ်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း