Monday, June 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ရူတ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉမိူင်းတႆးလူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၺႃးတီႉမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ

ရူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉတၢင်ႇမႃး တင်းမူတ်ႉၵႃႈၶၼ် မိုၼ်ႇသီႇႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းမႃး ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၵႃးတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2021 တီႈၸႄႈဝဵင်းမင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇလႄႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸေႃႇဝိၼ်း၊ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸေႇယႃႇလႄႈမျၢတ်ႉမူဝ်း။ တီႈၼိူဝ်ရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉမီး ယႃႈမႃႉ 9...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းမုင်ႈမွင်း SSPP ၵႄႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

သၢပ်ႇၵူင်ထုင်ႉမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ် ပၼ်ႁႃ သွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လွင်ႈထီႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ၵႄႈလိတ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းယၢမ်ႈလူႉလႄႈ ၵူဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ၼႆႉမႃး ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မႃးတင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၼေပၼ်ၸတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း  ၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပၢင်ႇလေႃႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈႁေႃႈလတ်းၵၢင်ဝဵင်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသိူင်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇလတ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်း မွင်ႇထွႆႉဢွင်ႇ (ထွယ်အောင်) ဢႃယု 27 ပီ တင်း ၵွမ်ႊသၼ်ႇဢွင်ႇ (ဂွမ်ဆန်အောင်) ဢႃယု 26 ပီ...

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၺႃးတီႉ၊ ပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ တီႉလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း  ၵႃး Honda Fit  ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် (ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ႁေႃႈမႃး၊ တီႉလႆႈ ယႃဢႆႊသ် 1 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 1...

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵုတ်ႇၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်း သူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် - မိူင်းၵုတ်ႈ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 10 ၵေႃႉ၊...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတႃႈရူတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ တီႉလႆႈ...

ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မီလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၾၢႆႇပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်)   ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မီးလွင်ႈၾၼ်း/ ယိုဝ်းၵၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ ယေး၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁိူၼ်း ဢူးၵႂၢင်းၽူင်း တီႈပွၵ်ႉ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ 9-26/8/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ...

ပႃႇတီႇ TNP မိူင်းၵိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA တီႉၵူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

ပႃႇတီႇ TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP ၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽႂ်းၽႂ်း သေၵမ်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/09/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁိမ်း 10 ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ၸူမ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅင်ႈထိုင်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။...

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် သၢႆၸႂ် ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 5...

ထႆးတီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ ဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢႆႊသ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ၊ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2020 ယၢမ်း 13:30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝီႊရၽူင်ႊ ၽၼ်ႊထၸၵ်ႇ ၵႅမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႅၼ်လိၼ်ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်/ပွတ်းႁွင်ႇ၊...

တီႉလႆႈယႃႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶၼ်ငိုၼ်း 6,600 သႅၼ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶၼ်ငိုၼ်းႁူၵ်းႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/06/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:30 မူင်း၊ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ႁႄႉၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး 6 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မၢႆးၼေႇမျိၼ်ႉဢွင်ႇ (ႁိုဝ်) မျိၼ်ႉဢွင်ႇ၊ ဢႃႇယု 28 ပီ...

ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈၶၼ်ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး  ၺႃးတီႉတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

ယႃႈမႃႉၵႃႈၶၼ် 1100 လၢၼ်ႉပျႃး မူၵ်းသႂ်ႇမႃးၼႂ်းထူင်ထူဝ်ႇ တၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးတေဢၢၼ်းလူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၺႃးတီႉတီႈၸႄႈဝဵင်းသႃႇၸီႇ(သာစည်) တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉၺႃးတီႉတီႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵျႆးတပ်ႉသူင်ႇ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တီႉလႆႈၵႃႈၶၼ် ၼမ်သုတ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိၵ်ႉထိလႃႇ ။ ပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img